ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАСОБАМИ ПЕРЕКЛАДУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Kateryna Shapochka

Анотація


Розглянуто проблеми формування соціокультурної компетенції засобами перекладу та необхідності формування іншомовної комунікативної компетенції в умовах інклюзивного навчання. Особливо гостро стоїть питання підготовки молодого покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, формування умінь спілкування і співпраці з людьми різних національностей, то навчання іноземної мови, формування комунікативної та соціокультурної компетенцій є одним з головних завдань сучасної школи з метою задоволення освітніх потреб осіб з особливими потребами. Встановлено, що реалії сьогодення вимагають, щоб учні із особливими освітніми проблемами вивчали іноземну мову й активно використовували її у процесі навчання. Використання засобів перекладу у процесі навчання іноземної мови, допомагає школярам опановувати нові знання, формувати загальні та спеціальні компетенції, зокрема соціокультурну компетенцію, що сприяє соціалізації дітей з особливими потребами, інтегруванню їх в загальноосвітню систему України. Встановлено, що формування соціокультурної компетенції засобами письмового перекладу відбувається завдяки використанню системи вправ. Ґрунтуючись на цій системі, підсистемах, групах і видах вправ, можна розробляти їх комплекси відповідно до сфери людської діяльності, враховуючи цілі та умови навчання. Відзначено, що модернізація освітньої системи, розвиток інклюзивного підходу до навчання вимагають пошуку нових рішень щодо навчання іноземної мови на різних рівнях навчання.


Ключові слова


соціокультурна компетенція; переклад; особливі освітні проблеми; інклюзивне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Vlakhov S. І., Florin S. P. Neperevodimoe v perevode (realii): Masterstvo perevoda [Untranslatable in translation (realia): Mastery of translation], Moscow, 1970, 468 p.

Zikeev A. G. Razvitie rechi uchashchikhsya spetsial’nykh (korrektsionnykh) obrazovatel’nykh uchrezhdeniy [Speech development of students of special (remedial) educational establishments]. Moscow, Akademiya Publ., 2000, 200 p.

Zorivchak R. P. Realiya i pereklad (na materiali anhlomovnykh perekladiv ukrayins’koyi prozy) [Realia and translation]. L’viv, 1989, 216 p.

Kolominova O. O. Metodyka formuvannya sotsiokul’turnoyi kompetentsiyi uchniv molodshoho shkil’noho viku v protsesi navchannya usnoho anhlomovnoho spilkuvannyaya [Methodology of forming primary school pupils’ sociocultural competence in the process of teaching oral English language interaction] Avtoreferat dys. … kand. ped. nauk. Kyiv, 1998, 18 p.

Latyshev B. B., Provotorov V. I. Struktura i soderzhanie podgotovki perevodchikov v yazykovom vuze [Structure and content of translators’ training in linguistic higher educational establishments]. Moscow, NVI-TEZAURUS, 2001, 124 p.

Leont’ev O. M. Linhvodydaktyka v suchasnykh zakladakh osvity [Linguodidactics in modern educational establishments]. Odesa, PNU APN Ukrayiny Publ., 2001, 269 p.

Nelyubin L. L. Perevodovedenie kak nauka i ee osnovnye parametry [Translation as a science and its main parameters] / Nelyubin L. L. // Perevodovedcheskaya lingvodidaktika [Translation Linguodidactics]. Moscow, Flint; Nauka, 2009, pp. 11 19.

Chernovatyy L. M. Metodyka vykladannya perekladu yak spetsial’nosti: pidruchnyk dlya stud.vyshchykh zaklad.osvity za spetsial’nistyu «Pereklad» [Methodology of teaching translation as a speciality]. Vinnytsya : Nova knyha Publ., 2013, 376 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Влахов С. И. Непереводимое в переводе (реалии): Мастерство перевода / С. И. Влахов, С. П.Флорин. – М., 1970. – 468 с.

Зикеев А. Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: Академия, 2000. – 200 с.

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. ‑ Львів, 1989. – 216 с.

Коломінова О. О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування: автореф. дис. … канд. пед. наук. / О. О.Коломінова. – К., 1998. – 18 с.

Латышев B. B. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе / B. B. Латышев, В. И. Провоторов. ‑ М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. ‑ 124 с.

Леонтьєв О. М. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти / О. М. Леонтьєв. ‑ Одеса: Вид-во ПНУ АПН України, 2001. – 269 с.

Крупнов В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский / В. Н. Крупнов. ‑ М.: Междунар. отношения, 1976. ‑ 192 с.

Нелюбин Л. Л. Переводоведение как наука и ее основные параметры / Л. Л. Нелюбин // Переводоведческая лингводидактика. – М.: Флинт; Наука, 2009. – С. 11‑19.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.

Copyright (c) 2016 Kateryna Shapochka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.