ТИПОВА ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА УКЛАДАННЯ

Halyna Ivanyshyn

Анотація


Проаналізовано Типову програму з нормативної навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», укладену колективом співробітників кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету для підготовчих факультетів/відділень ВНЗ України. Зазначено, що навчальний процес у ВНЗ МОЗ України, який відбувається в контексті глобальних освітніх перетворень, потребує докорінних змін інформаційно-методичного супроводу. Охарактеризовано мету, принципи, підходи, зміст та структуру програми, що реалізують концепцію українськомовної підготовки іноземних громадян в українських ВНЗ. Показано, що програма відповідає вимогам Загальноосвітніх стандартів з української мови як іноземної, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та визначає рівні мовно-комунікативної компетентності іноземних студентів з основних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письма. Програма передбачає забезпечення комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній, соціально-культурній і навчально-науковій сферах та формування комунікативної компетентності, які сприятимуть становленню мовної особистості майбутнього фахівця. Увесь матеріал підібраний з урахуванням цілей і завдань, що визначені пізнавальними та професійними потребами іноземних студентів.


Ключові слова


типова програма; українська мова як іноземна; українськомовна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniv L. V., Sokol B.M., Stankevich N.I. Prohrama z ukrayins'koyi movy dlya studentiv-inozemtsiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv [The Ukrainian language curriculum to foreign students of higher educational establishments ]. Lviv: Publisher LNU, 2004. 27 p.

Trostynskа, N. Ushakova Yedyna typova navchal'na prohrama z ukrayinskoyi movy dlya studentiv-inozemtsiv osnovnykh fakultetiv nefilolohichnoho profilyu vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny III–IV rivniv akredytatsiyi; zatverdzheno MON Ukrayiny. Ch. 3 [Typical Ukrainian language curriculum to foreign students of main non-philological faculties of III–IV level higher educational establishments; approved by the Ministry of Science and Education of Ukraine. Part 3]. K.: NTUU “KPI”, 2009. 50 p.

Nikolaev S.Yu. Zahalnoyevropeyski Rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment]. K.: Lenvit, 2003. 273 p.

Nikolayeva N. S., Bondaryeva N. O., Dem’yanyuk A. A., Shevchenko M. V., Ovdiyuk V. V., Yakubovs’ka M. Yu. Zahalnoosvitniy standart z ukrayins'koyi movy yak inozemnoyi (rivni: A1, A2; V 1, V 2; S1) [General Standard of the Ukrainian language as a foreign one (levels: A1, A2, B1, B2, C1)] Availableat: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/1410876247/.

Ushakova N. I, Dubichynskyy V. V., Trostynska O. M. Kontseptsiya movnoyi pidhotovky inozemtsiv u VNZ Ukrayiny [The concept of language training of foreigners in Ukrainian Universities, Teaching languages in higher educational institutions today. Intersubject ties. Scientific research. Experience. Finding: Coll. Science. Works]. Kharkiv, 2011, vol. 19, pр. 136−146.

Mazuryk D. Sposoby vyznachennya rivnya volodinnya ukrayins’koyu movoyu yak inozemnoyu [Methods for level determination of Ukrainian language as a foreign one ], Bulletin of Lviv University. Series: Philology Vol. 38. Part II. 2006, pp. 111−115.

Novyts'ka L. H., Hudzenko O. F., Dudka M. I. ta in. Navchal'ni plany ta prohramy: (dovuzivs'ka pidhotovka inozemnykh hromadyan): Ch. 1. Ukrayins'ka mova. Osnovy ekonomiky. Biolohiya. Osnovy ekonomichnoyi ta sotsial'noyi heohrafiyi svitu [Curricula and programs: (Pre-University preparation of foreigners): Part 1. Ukrainian language. Basics of Economics. Biology. Fundamentals of economic and social geography of the world]. K.: IVTS, Publisher: Polytechnic, 2003. Part 1. 56 p.

Serhiychuk L.V. Prohrama navchal'noyi dystsypliny ta robocha prohrama navchal'noyi dystsypliny «Ukrayins'ka (rosiys'ka mova) mova» (dlya studentiv-inozemtsiv pidhotovchoho viddilennya za spetsial'nistyu humanitarni) [The curriculum and working program of the discipline “Ukrainian (Russian) language” (for foreign students of preparatory department, specialty humanitarian)]. H.: KHNAMH, 2012, 18 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонів Л. В. Програма з української мови для студентів-іноземців вищих навчальних закладів / Л. В. Антонів, Б. М. Сокіл, Н. І. Станкевич. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2004. – 27 с.

Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації; затверджено МОН України. Ч. 3 / за ред. О. М. Тростинської, Н. І. Ушакової – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 50 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної (рівні: А1, А2; В 1, В 2; С1) / Уклад: Ніколаєва Н. С., Бондарєва Н. О., Дем’янюк А. А., Шевченко М. В., Овдіюк В. В., Якубовська М. Ю. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/1410876247/.

Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України / Н. І. Ушакова, В. В. Дубічинський, О. М. Тростинська // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: зб. наук. праць. – Харків, 2011. – № 19. – С. 136–146.

Мазурик Д. Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною / Д. Мазурик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2006. − Вип. 38. Ч. ІІ. – С. 111–115.

Навчальні плани та програми: (довузівська підготовка іноземних громадян): Ч. 1. Українська мова. Основи економіки. Біологія. Основи економічної та соціальної географії світу / Уклад.: Л. Г. Новицька, О. Ф. Гудзенко, М. І. Дудка та ін. – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2003. – Ч. 1. – 56 с.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська (російська мова) мова» (для студентів-іноземців підготовчого відділення за спеціальністю гуманітарні) / уклад. Л. В. Сергійчук. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 18 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Halyna Ivanyshyn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.