ІНТЕГРОВАНИЙ СПЕЦКУРС «НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

Olha Kolominova, Svitlana Roman

Анотація


Розглядаються загальноосвітні, психолого-дидактичні й методичні засади розробки інтегрованого спецкурсу для студентів мовних педагогічних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Спецкурс спрямований на здійснення спеціальної методичної підготовки майбутніх учителів до навчання іноземної мови і культури учнів початкової школи на матеріалі англійської мови й англомовної культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”. Аналіз концептуальних засад даного спецкурсу виявляє значний потенціал його змісту в аспекті забезпечення умов системного формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи і набуття ними здатності й готовності до якісної реалізації професійно значущих функцій свого фаху в контексті сучасної освітньої парадигми. Окреслюються перспективи укладання програми даного спецкурсу.


Ключові слова


інтегрований спецкурс; майбутні вчителі іноземної мови і культури; початкова школа; міжкультурная парадигма; бакалавр

Повний текст:

PDF

Посилання


Bihych O. B. Teoriya i praktyka formuvannya metodychnoyi kompetentsiyi vchytelya inozemnoyi movy pochatkovoyi shkoly: navchal’nyy posibnyk [Theory and practice of method competence development of primary school foreign language teachers: teaching guide], Lenvit, 2006, 206 p.

Vovk O. I. Komunikatyvno-kohnityvna kompetentnist’ maybutnikh filolohiv: nova paradyhma suchasnoyi osvity: monohrafiya [Communicative-cognitive competence of pre-service philologists: new paradigm of modern education: monograph ] Cherkasy, 2013, 500 p.

Derzhavnyy standart pochatkovoyi zahal’noyi osvity [The state standards of primary education], Available at: http://www.mon.gov.ua

Kolominova O. O. Kontrol u navchanni inozemnoyi movy uchniv pochatkovoyi shkoly v aspekti pidruchnykotvorennya [Assessment in teaching a foreign language primary school learners through the perspective of textbook creation], Inozemni movy, 2014, Vol. 1, pp. 18-28.

Kolominova O. O. Orhanizatsiya pidsumkovoho kontrolyu navchal’nykh dosyahnen’ uchniv z anhliys’koyi movy u pochatkoviy shkoli [Organization of primary school learners’ summative assessments of English] Inozemni movy, 2011, Vol. 3, pp. 38-47.

Kolominova O. O. Analiz shkil’noho pidruchnyka yak komponent metodychnoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozmenoyi movy i kul’tury [School textbook analysis as a component of instructional technology development of pre-service foreign language and culture teachers], 2015, Vol. 80, Part 2, pp. 139-145.

Kolominova O. O. Suchasni tekhnolohiyi navchannya anhliys’koyi movy u pochatkoviy shkoli [Modern technologies of teaching English in primary school] Inozemni movy, 2010, Vol. 2, pp. 40-47.

Bihych O. B. Borysko N. F., Borets’ka H. E., Metodyka navchannya inozmenykh mov i kul’tur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities], К.: Lenvit, 2013, 590 p.

Ryeznik L. S. Analiz teoretychnykh zasad seriyi NMK z anhliys’koyi movy dlya pochatkovoyi shkoly [Theoretical principles analysis of English coursebooks for primary school], Inozemni movy, 2010, Vol. 1, pp. 36–42.

Roman S. V. Metodyka navchannya anhliys’koyi movy u pochatkoviy shkoli: navchal’nyy posibnyk [Methods of teaching English in primary school: teaching guide], Lenvit, 2009, 216 p.

Roman S. V. Metodychna pidhotovka studentiv do realizatsiyi doslidnoyi diyal’nosti vchytelya inozemnoyi movy v pochatkoviy shkoli [Instructional technology of students for implementing a primary school teacher research function], Inozemni movy, 2007, Vol. 3, pp. 23–29.

Samoylyukevych Teoriya i praktyka navchannya inozemnykh mov u pochatkoviy shkoli v konteksti novoyi osvitn’oyi paradyhmy/Perspektyvy rann’oho navchannya inozemnykh mov v Ukrayini ta za kordonom, [The theory and practice of teaching foreign languages in primary school through the perspective of a new educational paradigm], Zhytomyr, ZhDU Franka, 2012, pp. 9–24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бігич О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: навчальний посібник / О. Б. Бігич. – К.: Ленвіт, 2006. – 206 с.

Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти: монографія / О. І. Вовк. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А. 2013. – 500 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mon.gov.ua.

Коломінова О. О. Контроль у навчанні іноземної мови учнів початкової школи в аспекті підручникотворення / О. О. Коломінова // Іноземні мови. – 2014. - № 1. – С. 18–28.

Коломінова О. О. Організація підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 38–47.

Коломінова О. О. Аналіз шкільного підручника як компонент методичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови і культури / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Проблеми освіти: наук. зб. – К., 2015. – Випуск 80. – Ч. 2. – С. 139–145.

Коломінова О. О. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 40–47.

Методика навчання інозмених мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Рєзнік Л. С. Аналіз теоретичних засад серії НМК з англійської мови для початкової школи / Л. С. Рєзнік // Іноземні мови. – 2010. – № 1. – С. 36–42.

Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: навчальний посібник / С. В. Роман. – К. Ленвіт, 2009. – 216 с.

Роман С. В. Методична підготовка студентів до реалізації дослідної діяльності вчителя іноземної мови в початковій школі/ С. В. Роман // Іноземні мови. – 2007. – № 3. – С. 23–29.

Роман С. В. Теорія і практика навчання іноземних мов у початковій школі в контексті нової освітньої парадигми / С. В. Роман, О. О. Коломінова // Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 9–24. 

Copyright (c) 2016 Olha Kolominova, Svitlana Roman

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.