ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Nataliia Bilonozhko

Анотація


Обґрунтовано пріоритетність проблеми формування ціннісних орієнтацій у сучасній науці. Визначено ціннісну орієнтацію як складний соціально-психологічний феномен структури особистості студента, що уособлює його ставлення до різних сфер матеріального і духовного світу, відображає рівень його розвитку, здійснює регуляцію діяльності та поведінки у повсякденному житті і дає проекцію на ціннісні орієнтири майбутньої професійної діяльності. Виокремлено підходи до формування ціннісної орієнтації студентів у процесі розвитку їхньої іншомовної професійної комунікативної компетентності. Практичне застосування теоретичних положень відображено у прикладах використання мистецтва як платформи для розумової і пізнавальної діяльності, в процесі якої викристалізовуються світоглядні основи особистості. 


Ключові слова


ціннісна орієнтація; іншомовна професійна комунікативна компетентність; рефлективний підхід; професійно орієнтований підхід; культурологічний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova N. O. Tsinnisni oriyentatsiyi u systemi osobystisnykh yakostey studentiv vyshchoho pedahohichnoho navchal’noho zakladu. Avtoref. diss. kand. psykhol. nauk [Values in the system of personality of students of higher pedagogical educational institution. Cand. psychol. sci. diss. аbstr.], Kyiv, 2003. 20 p.

Bilonozhko N. Ye. Zanyattya z anhliys’koyi movy na temu «Tsinnosti suchasnoho svitu» [ESP lesson plan on Values of the Modern Word for the studens of sociology], Inozemni movy, 2014, № 2, pp. 54–59.

Volkova V. A. Pedahohichni umovy spryamovanosti navchal’no-vykhovnoho protsessu na tsinnisne vidnoshennya studentiv do maybutn’oyi profesiyi [Pedagogical conditions of orientation of the educational process for students valuable relation to the future profession], Pedahohichni nauky, 2005, № 1. pp. 166–172.

Zhyrun O. A. Tsinnisni oriyentatsiyi yak elementy moral’noyi svidomosti osobystosti [Values as elements of moral consciousness of the individual]. Kyiv, 2007, № 3 (21), Ch. 2, pp. 117–121.

Zahal’noyevropeys’ki Rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment].Kyiv: Lenvit, 2003. 273 p.

Klymenko O. B. Hendernaya dyferentsiatsiya indyvidual’nykh tsinnostey suchasnoyi molodi [Gender differentiation of individual values of today’s youth]. Kam"yanets’-Podil’s’kyy: Aksioma, 2013, Issue 21, pp. 214–224.

Kvyatkovs’kyy S.-M. Memorandum Yevropeys’koyi Komisiyi. Navchannya protyahom us’oho zhyttya. [Memorandum of the European Commission. Life long training]. Kyiv, 2002, № 3 (7), pp. 11–19.

Kobernyk L. O. Dynamika zmin tsinnisnykh oriyentatsiy studentiv yak chynnyka vynyknennya konfliktnykh form povedinky [Dynamics of values orientations of students as a factor of conflict behavior]. Kharkiv, 2009, № 4, pp. 23–28.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kul’tur: teoriya i praktyka [Methodology of foreign languages and cultures teaching: theory and practice] O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Borets’ka ta in. / Edit. by. S. Yu. Nikolayeva, Kyiv:: Lenvit, 2013, 590 p.

Pavlichenko A. Tsinnisni oriyentatsiyi u systemi stanovlennya osobystosti [Values in the system of personality]. Psykholohiya i suspil’stvo, 2005. № 4. pp. 98–120.

Prohrama z anhliys’koyi movy dlya profesiynoho spilkuvannya [National ESP curriculum]. Kyiv: Lenvit, 2005, 119 p.

Slipushko O., Shkrabalyuk A. Shevchenkoznavstvo u Shevchenkivs’komu universyteti [Shevchenko studies at Taras Shevchenko national university of Kyiv]. Available at: http://litgazeta.com.ua/articles/shevchenkoznavstvo-u-shevchenkivskomu-universyteti/

Fedukh I. S. Vyznachennya zmistu ponyattya «tsinnisna oriyentatsiya» u suchasniy psykholoho-pedahohichniy nauki [The definition of "value orientation" in modern psychology and pedagogy]. Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine, № 3, 2011. Available at: irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.

Shevchuk M. V. Psykholohichni mekhanizmy transformatsiyi tsinnisnykh oriyentatsiy student•s’koyi molodi. Avtoref. diss. kand. psykhol. nauk [Psychological mechanisms of transformation of value orientations of students. Cand. psychol. sci. diss. аbstr.]. Kyiv, 2000. 25 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова Н. О. Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального закладу: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Н. О. Антонова. – К., 2003. – 20 с.

Білоножко Н. Є. Заняття з англійської мови на тему «Цінності сучасного світу» / Н. Є. Білоножко // Іноземні мови. – 2014. – № 2. – С. 54–59.

Волкова В. А. Педагогічні умови спрямованості навчально-виховного процессу на ціннісне відношення студентів до майбутньої професії / В. А. Волкова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: Педагогічні науки. – 2005. – № 1. – С. 166–172.

Жирун О. А. Ціннісні орієнтації як елементи моральної свідомості особистості. / О. А. Жирун // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – 2007. – № 3 (21). – Ч. 2. – С. 117–121.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Клименко О. Б. Гендерная диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді / О. Б. Клименко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 21. – С. 214–224.

Квятковський С.-М. Меморандум Європейської Комісії. Навчання протягом усього життя. / С. М. Квятковський // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал. – К., 2002. – Вип. 3 (7). – С. 11–19.

Коберник Л. О. Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки / Л. О. Коберник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // щоквартальний наук.-практ. журнал. – Харків: НТУ «ХТП». – 2009. – № 4. – С. 23–28.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика / підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Павліченко А. Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості / А. Павліченко // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 98–120.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Сліпушко О. Шевченкознавство у Шевченківському університеті / О. Сліпушко, А. Шкрабалюк. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/shevchenkoznavstvo-u-shevchenkivskomu-universyteti/

Федух І. С. Визначення змісту поняття «ціннісна орієнтація» у сучасній психолого-педагогічній наукі / Федух І. С. – Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – № 3. – 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.

Шевчук М. В. Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М. В. Шевчук. – К., 2000. – 25 с.

Copyright (c) 2016 Nataliia Bilonozhko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.