Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися. Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру: – постановка науково-практичної проблеми; – актуальність і новизна дослідження; – зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями; – аналіз останніх публікацій за темою дослідження; – викладення основного матеріалу; – висновки; – перспективи використання результатів дослідження. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.
  • У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською або англійською мовами загальними обсягом 14–18 сторінок, включаючи анотації та список літератури, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows.
  • Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5. Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки нумеруються.
  • Немає обов'язкових внесків або витрат на обробку заяв. З приводу замовлення друкованого примірника збірника звертатися до відповідального секретаря.

Керівництво для авторів

Збірник «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» включений до Переліку наукових фахових видань України категорії Б (затверджено наказом МОН України 15.10.2019 р. № 1301).

До уваги авторів: закінчено набір статей у № 1/2023 р.

 

Актуальні (пріоритетні) напрями педагогічних досліджень

 

● Методологія педагогічного пізнання

 

● Філософія освіти і педагогічної науки

 

● Педагогічна наука у міждисциплінарному вимірі

 

● Синергетична парадигма в педагогіці і освіті

 

● Компетентнісний підхід в освіті

 

● Епістемологія педагогічної думки та історія освіти в Україні

 

● Генеза педагогічної думки та освітніх систем за рубежем

 

● Інноваційні моделі розвитку сучасних освітніх систем

 

● Моніторинг якості освіти і педагогічна діагностика

 

● Педагогічне прогнозування і моделювання дидактичних систем

 

● Комунікація в педагогічному, соціокультурному, професійному середовищі

 

● Психологія освіти та педагогічне консультування

 

● Модернізація освіти в контексті Концепції Нової української школи

 

● Педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей дошкільного і шкільного віку

 

● Соціально-педагогічна робота з профілактики і подолання девіантної поведінки підлітків

 

● Індивідуальна траєкторія професійного становлення і розвитку особистості старшокласника в умовах профільного навчання

 

● Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освіті:
• Методологія, теорія та історія використання ІКТ в освіті
• Інформаційні платформи і засоби навчання
• ІКТ і засоби навчання у початковій та загальній середній освіті
• ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти
• Хмарне середовище університету, електронне навчання
• ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень
• ІКТ управління освітою

 

● Сучасні інтерактивні методи навчання

 

● Спеціальна та інклюзивна освіта в Україні і за кордоном

 

● Здоров’язбережувальні технології в освіті

 

● Професійне самовизначення та соціалізація молоді

 

● Професійна ідентичність і майстерність педагога

 

● Менеджмент освіти

 

● Андрагогіка, самоусвідомлення та професійний саморозвиток дорослої людини

 

● Акмеологія в контексті підвищення якості професійної освіти і кар’єри

 

● Педагогічна геронтологія, освіта і психосоціальні концепції старіння людини

 

–––––––––––––––––––––––––
*Редакція збірника надаватиме особливий пріоритет в опублікуванні якісних наукових статей англійською мовою

 

Шаблон оформлення статті

Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися. Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру: – постановка науково-практичної проблеми; – актуальність і новизна дослідження; – зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями; – аналіз останніх публікацій за темою дослідження; – викладення основного матеріалу; – висновки; – перспективи використання результатів дослідження. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.

У редакцію збірника надсилається електронний примірник статті українською або англійською мовами загальними обсягом 13–17 сторінок, включаючи анотації та список літератури, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows.

Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5. Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки нумеруються.

Текст статті оформляється за наступним порядком:
1. Індекс УДК, вирівняно зліва.
2. ID ORCID
3. ім'я та прізвище автора (авторів), вирівняно справа.
4. Електронна пошта, вирівняно справа.
5. Науковий ступінь та вчене звання автора, вирівняно справа.
6. Місце роботи (назва навчального закладу в називному відмінку), вирівняно справа.
7. Службова адреса, вирівняно справа.
8. Назва статті, вирівняно центром.
9. Анотація мовою статті (1500-1700 знаків)
10. Ключові слова. Обсяг – 4–6 слів.
11. Через рядок – ім'я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, службова адреса, назва статті, розширена (2200-2700 знаків) анотація і ключові слова англійською мовою (повинна включати актуальність, мету, методи та результати дослідження, тобто бути мініатюрою Вашої статті). Якщо стаття написана англійською, то ця її частина оформляється українською.
13. Через рядок – основний текст статті.
14. У тексті статті має бути сформульована її мета.
15. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки.
16. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Всі малюнки мають бути згруповані.
17. Оформляти список використаних джерел необхідно за затвердженим Національним стандартом, що відповідає за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі ДСТУ 8302:2015 і за алфавітом.
18. Транслітерований список літератури, відповідно до вимог наукометричної бази SCOPUS та Web of Science, є повним аналогом списку літератури і виконується шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. При цьому порядок і кількість джерел у списку літератури мають залишатися незмінними. В косих дужках подається назва кожного джерела англійською мовою. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються. 

Кабінет Міністрів України постановою 27.01.2017 р. затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латинкою

Aа відповідає латинській A а,
Бб – B b,
Вв – V v,
Гг – H h,
Ґґ – G g,
Дд – D d,
Ее – E е,
Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях),
Жж – Zh zh,
Зз – Z z,
Ии – Y y,
Іі – I i,
Її –Y y (на початку слова), i (в інших позиціях),
Йй – Y y (на початку слова), i (в інших позиціях).
Кк – K k,
Лл – L l,
Мм – M m,
Нн – N n,
Оо – O o,
Пп – P p,
Рр – R r,
Сс – S s,
Тт – T t,
Уу – U u,
Фф – F f,
Хx – Kh kh,
Цц –Ts ts,
Чч – Ch ch,
Шш – Sh sh,
Щщ –Shch shch,
Юю –Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях),
Яя – Yа (на початку слова), ia (в інших позиціях).

М’який знак та апостроф латинкою не передаються.
Транслітерація прізвищ, імен і по батькові, географічних та інших власних назв передається відтворенням кожної букви латинкою.
Словосполучення «зг» подається латинкою «zgh».

19. Окремим документом надсилається довідка про автора, де подаються наступні відомості: прізвище, ім’я і по батькові, електронна адреса, номер моб. телефону, місто та номер відділення Нової пошти (для відправки збірника).

20. Видання платне. Вартість 650, 00 грн. в тому числі ПДВ 108,33 грн
Оплату вартості витрат за надання послуг перераховувати на рахунок UA118201720313261003201005650 ДКСУ м. Київ в . Київ

 

Вимоги до подання
Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

1. Редакція збірника приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися. Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру: – постановка науково-практичної проблеми; – актуальність і новизна дослідження; – зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями; – аналіз останніх публікацій за темою дослідження; – викладення основного матеріалу; – висновки; – перспективи використання результатів дослідження. У тексті статті з названих пунктів зазначається лише мета статті.
2. У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською або англійською мовами загальними обсягом 13–17 сторінок, включаючи анотації та список літератури, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows.
3. Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows шрифтом Times New Roman 14, інтервал 1,5. Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,0 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки нумеруються.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

TOPICAL ISSUES OF PRIMARY EDUCATION

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.