DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.6

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Оlesia Oliinyk

Анотація


На основі аналізу праць науковців визначено поняття «модель». Показано, що модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів графічно відображає структуру і зміст означеної підготовки, обґрунтування педагогічних умов ефективної реалізації навчального процесу, розробку відповідного навчально-методичного супроводу та контрольно-діагностичного інструментарію. Встановлено й охарактеризовано блоки моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів: методологічно-цільовий, організаційно-процесуальний та оцінно-результативний. Визначено теоретико-методологічної основи процесу підготовки, основні принципи та підходи, на яких вона заснована, мету і завдання, педагогічні умови підготовки, критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.

Ключові слова


модель; методологічно-цільовий блок; організаційно-процесуальний блок; оцінно-результативний блок; системний підхід; особистісно-орієнтовний підхід; компетентний підхід; інтегративний підхід; креативний підхід; організаційно-педагогічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Anіshchenko O. V. Suchasnі pedagogіchnі tekhnologіji: kurs lektsіj: navchalnij posіbnyk [Modern educational technology: lectures, tutorial]. Nіzhyn, 2005, 198 p.

Velikyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinskoji movy: 250 000 slіv [Great Dictionary of Modern Ukrainian: 250 000 words]. Kyiv, 2009, 1736 р.

Komar O. A. Teoretichnі ta metodichnі zasady pіdhotovky majbutnіkh uchytelіv pochatkovoji shkoly do zastosuvannia іnteraktivnoji tekhnologіji [Theoretical and methodological principles of training of primary school teachers to use interactive technology], dis. … d-ra ped. nauk: 13.00.04, Uman, 2011, 512 р.

Stefanenko P. V. Distantsіyne navchannia u vyshchіj shkolі: monografіja [Distance learning in higher education]. Donetsk, 2002, 400 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій: навч. посібник / О. В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250 000 слів / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

3. Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. А. Комар. – Умань, 2011. – 512 с.

4. Стефаненко П. В. Дистанційне навчання у вищій школі: монографія / П. В. Стефаненко. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – 400 с.

Copyright (c) 2017 Оlesia Oliinyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.