DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.8

ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ПРОДУКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Maria Ivanchuk, Irina Istyniuk

Анотація


Проаналізовано підходи і визначено сутність готовності вчителя до інноваційної виховної діяльності в початковій освіті. Уточнено сутність понять «інноваційна виховна діяльність», «готовність студента до інноваційної виховної діяльності». Розкрито суть і роль мотиваційного, когнітивного, креативного і спонукально-праксеологічного компонентів вказаної готовності. Визначено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики. Представлено програму оптимізації інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики, яка охоплює систему структурованих видів робіт. Відзначено, що апробація програми показала ефективність виконання різних видів індивідуальної і групової роботи зі студентами. Запропоновано методичні рекомендації щодо вдосконалення підготовки студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами.

Ключові слова


інноваційна виховна діяльність; молодші школярі; готовність вчителя; педагогічні умови; педагогічна практика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bekh I. D. Vykhovannja osobystosti [Educating the individual], Kyiv, Lybid', 2008, 848 p.

Vasenko V. V. Formuvannja ghotovnosti studentiv do trudovogho vykhovannja molodshykh shkoljariv [Formation of readiness of students to the labor education of younger students], avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01, Kyiv, 1992, 18 p.

Dychkivska I. M. Innovacijni pedaghoghichni tekhnologhiji [Innovative educational technology: teach. Guidances], Kyiv, Akademvydav, 2004, 352 p.

Dubasenyuk A. Profesijna pidghotovka majbutnjogho vchytelja do pedaghoghichnoji dijaljnosti [Professional training of future teachers to pedagogical activity], Zhytomyr, ZSPU, 2003, 192 p.

Trotsko G. Teoretychni ta metodychni osnovy pidghotovky studentiv do vykhovnoji dijaljnosti u vyshhykh pedaghoghichnykh navchaljnykh zakladakh [Theoretical and methodological foundations of preparing students for educational activities in higher educational institutions], Kharkiv, 1996, 421 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.

2. Васенко В. В. Формування готовності студентів до трудового виховання молодших школярів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / В. В. Васенко. – К., 1992. – 18 с.

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

4. Дубасенюк А. О. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності / А. О. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова. – Житомир: ЖДПУ, 2003. – 192 с.

5. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04; 13.00.01 / Г. В. Троцко. – Харків, 1996. – 421 с.

Copyright (c) 2017 Maria Ivanchuk, Irina Istyniuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.