DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.9

ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

Natalia Nikula

Анотація


Обґрунтовано, що однією з провідних умов формування методичної культури вчителя початкових класів і фактором, який спонукає до засвоєння ефективних моделей професійно-методичної діяльності, є ціннісно-мотиваційний компонент. З метою чіткого розуміння змісту означеного явища визначено його критерії: система ціннісних орієнтацій та професійно-особистісна мотивація. На основі аналізу наукових джерел, встановлено, що ціннісні орієнтації – це сукупність цінностей, спрямованих на професійно-методичну діяльність, яка проявляється в індивідуальному позитивному ставленні до неї, характеризується усвідомленістю її ролі для формування методичної культури. Визначено сутність професійно-особистісної мотивації як індивідуального утворення особистості вчителя початкових класів, що включає професійно-особистісні мотиви, інтереси, потреби, сформованість яких є чітким орієнтиром і внутрішнім поштовхом для формування методичної культури. Обґрунтовано систему заходів формування ціннісно-мотиваційної складової, а саме: групові та індивідуальні бесіди, вправи на цілепокладання, тренінгові вправи, дискусії, колективно-творчі обговорення, рольові ігри, семінар-практикум.

Ключові слова


методична культура вчителя початкових класів; ціннісно-мотиваційний компонент; ціннісні орієнтації; професійно-особистісна мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Isaiev I. F. Profesijno-pedahohichna kul'tura iak predmet naukovoho doslidzhennia [Developmental and pedagogical psychology] Teoretychni pytannia kul'tury, osvity ta vykhovannia, 2010. # 42. P. 143–147.

Luk'ianova L. B. Osvita doroslykh: korotkyj terminolohichnyj slovnyk [Adult education: a brief glossary of terms] Avt.-uporiad. L. B. Luk'ianova, O. V. Anischenko., K.; Nizhyn: Vydavets' PP Lysenko M. M., 2014, 108 p.

Pedahohichna majsternist': pidruchnyk [Pedagogical skills: Textbook], I. A. Ziaziun, L. V. Kramuschenko, I. F. Kryvonos ta in. – 3-ie vyd., dop. i pererob., K.: SPD Bohdanova A. M., 2008, 376 p.

Pechers'ka H. O. Profesijni tsinnisni oriientatsii vchyteliv [Professional value orientation of teachers] Psykholohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats, 2013. V. 2, # 10, P. 252–257.

Solovjova Yu. O. Formuvannia aksiolohichnoi kul'tury majbutn'oho vchytelia [Formation axiological culture of the future teacher], avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04, Kharkiv, 2006, 21p.

Tsiuniak O. P. Formuvannia profesijnoi kul'tury majbutnikh mahistriv pochatkovoi osvity u vyschykh navchal'nykh zakladakh [Formation of professional culture of future masters in elementary education in institutions of higher education], dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04, K., 2015, 220 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ісаєв І. Ф. Професійно-педагогічна культура як предмет наукового дослідження / І. Ф. Ісаєв // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2010. – № 42. – С. 143–147/

2. Лук’янова Л. Б. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / Авт.-упоряд. Л. Б. Лук’янова, О. В. Аніщенко. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 108 с.

3. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. – 3-є вид., доп. і перероб. – К.: СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с.

4. Печерська Г. О. Професійні ціннісні орієнтації вчителів / Г. О. Печерська // Психологічні науки: збірник наукових праць. – 2013. – Т. 2. – Вип. 10. – С. 252–257.

5. Соловйова Ю. О. Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. О. Соловйова. – Харків, 2006. – 21 с.

6. Цюняк О. П. Формування професійної культури майбутніх магістрів початкової освіти у вищих навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. П. Цюняк. – К., 2015. – 220 с.

7. Ямницький О. В. Категорія «цінності» у психологічному вимірі / О. В. Ямницький // Наука і освіта. – 2013. – № 4. – С. 34–37.

Copyright (c) 2017 Natalia Nikula

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.