DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.10

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Oksana Тretyak

Анотація


Розкрито структуру авторської технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах кредитно-модульної системи, яка включає три складові: цільову, організаційну та результативну. Описано етапи формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів: адаптаційно-репродуктивний (характеризується особливостями навчально-пізнавальної діяльності студентів-першокурсників у вищих навчальних закладах та їх базовою потребою в адаптації до кредитно-модульної системи навчання), активно-діяльнісний (спрямований на оволодіння системою педагогічних знань, умінь і навичок; усвідомлення своїх можливостей під час реалізації педагогічної діяльності), рефлексивно-творчий (передбачає вироблення індивідуального стилю вчителя початкових класів як активного суб’єкта власної діяльності, що володіє професійною компетентністю). Охарактеризовано форми та методи, які застосовуються у дослідно-експериментальній роботі за спроектованою технологією під час фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів: інтерактивні методи, тренінгові технології, насичення змісту освіти спецкурсами та темами для ознайомлення з означеною проблемою, змістом і вимогами кредитно-модульної системи, навчально-методичне забезпечення відповідно до визначених вимог, робота кураторів, педагогічна практика, діяльність студентських наукових гуртків, науково-практичні конференції та семінари, конкурс педагогічної майстерності тощо.


Ключові слова


компетентніст; професійна компетентність; технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharov S. M., Huryn V. A. Kredytno-modulna systema orhanizatsii navchalnoho protsesu: metodychni aspekty: monohrafiia [The Credit-module system of organization of educationalprocess: is methodical aspects], Rivne, 2008, 626 p.

Perets O. M. Navchalnyi treninh yak efektyvnyi zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Educational training as effective means of forming of professional competence of future teacher of initial classes], Scientific magazine of NPU the name of M. P. Drahomanov. Series 16: Creative personality of teacher: problems of theory and practice, 2011. V. 14 (24), P. 255–259.

Perets O. M. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia u protsesi vykladannia dystsypliny «Vyshcha osvita Ukrainy ta Bolonskyi protses» [Forming of professional competence of future teacher in theprocess of teaching of discipline «Higher education of Ukraine and Bolonskyi process»], Higher education of Ukraine (addition 1): thematic producing. «Pedagogics of higher: methodology, theory, technologies», Rivne: RSUH, 2007. V. 2, P. 62–65.

Perets O. M. Profesiina pidhotovka vchytelia yak zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv v umovakh VNZ [Professional preparation of teacher as means of forming of professional competence of future teacher of initial classes is in the conditions of institution of higher educational establishment], Bulletin of the Department of Pedagogy of elementary education, Rivne, 2011. # 4, Professional development of teachers, P. 123–126.

Prokopenko I. F., Yevdokymov V. I. Pedahohichni tekhnolohii: navch. posibnyk. [Pedagogical technologies: of train aid.], Kharkiv, 2005, 224 p.

Tretiak O. Profesiinyi rozvytok maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly: navchalno-pedahohichnyi treninh (dlia studentiv napriamu pidhotovky «Pochatkova osvita» [Professional development of future theacher of initial school: the educational-pedagogical training (for students straight preparations «Primary education»], Rivne: Rivne state university of the Humanities, 2014, 96 p.

Tretiak O. Spetskurs «Pedahohichna etyka vchytelia pochatkovykh klasiv» yak zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti suchasnoho pedahoha [The special course is «Pedagogical ethics of teacher initial classes as means of forming professional competence of modern teacher], Materials of the International research and practice internet-conference of «Tendency and prospect of development science andeducation in the conditions of globalization»: Collection sciences. Labours it is Pereiaslav- Khmelnytskyi, 2016. V. 20, P. 144–146.

Tretiak O. M. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv v umovakh kredytno-modulnoi systemy vyshchoho navchalnoho zakladu [Forming of professional competence of future teacher of initial classes in the conditions of the credit-module system of higher educational establishment], dys. … kand. ped. nauk, 13.00.04, Zhytomyr, 2014, 298 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончаров С. М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методичні аспекти: монографія / С. М. Гончаров, В. А. Гурин. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626 с.

2. Перець О. М. Навчальний тренінг як ефективний засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів / О. М. Перець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2011. – Вип. 14 (24). – С. 255– 259.

3. Перець О. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі викладання дисципліни «Вища освіта України та Болонський процес» / О. М. Перець // Вища освіта України (додаток 1): тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – № 2. – Т. 2. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 62–65.

4. Перець О. М. Професійна підготовка вчителя як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах ВНЗ / О. М. Перець // Вісник кафедри педагогіки початкової освіти. – Рівне, 2011. – № 4: Професійний розвиток педагога. – С. 123–126.

5. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології: навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків: Колегіум, 2005. – 224 с.

6. Третяк О. Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи: навчально-педагогічний тренінг (для студентів напряму підготовки «Початкова освіта» / О. Третяк. – Рівне: РДГУ, 2014. - 96 с.

7. Третяк О. Спецкурс «Педагогічна етика вчителя початкових класів» як засіб формування професійної компетентності сучасного педагога / О. Третяк // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 144–146.

8. Третяк О. М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах кредитно-модульної системи вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Третяк. – Житомир, 2014. – 298 с.

Copyright (c) 2017 Oksana Тretyak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.