ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Tetiana Fedirchyk

Анотація


Здійснено міждисциплінарний аналіз проблеми розвитку педагогічного професіоналізму викладача в системі вищої освіти.; Обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку педагогічного професіоналізму викладача. Проаналізовано поняття «педагогічний професіоналізм викладача вищої школи» та сформульовано його дефініцію. На основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду закладів вищої освіти й власного досвіду науково-педагогічної та управлінської діяльності у вищому навчальному закладі (ВНЗ )запропоновано авторську науково-методичну систему розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої школи, яка передбачає наявність теоретико-методологічної підсистеми (мета, завдання, принципи, компоненти) і методично-діяльнісної підсистеми, що містить функціональні складові (багаторівнева науково-методична служба ВНЗ; моніторингові дослідження стану та динаміки розвитку педагогічного професіоналізму викладача; науково-методичний супровід означеного процесу; індивідуальна програма професійно-особистісного розвитку та саморозвитку викладача).

Ключові слова


педагогічний професіоналізм викладача вищої школи; науково-методична система розвитку педагогічного професіоналізму викладача

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakirov V. S. Universytety u poshukakh novoi stratehii [Universities in search of a new strategy], Universitates: Al'manakh, 2008. # 1, P. 8–11.

Zabezpechennia iakosti vyschoi osvity: ievropejs'kyj dosvid ta realii ukrains'koho klasychnoho universytetu: navch. posibnyk [Quality of higher education: European experience and Ukrainian realities of classical university]: navch. posib. [ukl.: Petryshyn R. I., Ushenko O. G. ta in.], ukl.: Petryshyn R. I., Ushenko O. H. ta in., Chernivtsi, Chernivets. nats. un-t, 2013, 208 p.

Ideia universytetu [The idea of the university], Antolohiia, uporiad. M. Zubryts'ka, N. Babalyk, Z. Rybchyns'ka. L'viv, Litopys, 2002, 304 p.

Fedirchyk T. Dosvid rozvytku pedahohichnoho profesionalizmu pedahoha vyschoi shkoly v osvitnij praktytsi rozvynenykh zarubizhnykh krain [Experience of pedagogical professionalism of teachers of higher education in educational practice developed foreign countries], Naukovyj visnyk Chernivets'koho natsional'noho universytetu im. Yu. Fed'kovycha: zb. nauk. prats', 2014. # 719, Pedahohika ta psykholohiia, P. 157–169.

Fedirchyk T. Orhanizatsijno-pedahohichni umovy formuvannia naukovo-pedahohichnykh kadriv [Organizational-pedagogical conditions of formation of the teaching staff], Imperatyv iakosti: vchymosia tsinuvaty i otsiniuvaty vyschu osvitu: navch. posibnyk / za red.: T. Drobka, M. Holovianko O.Kajkovoi ta in. L'viv, Manuskrypt, 2014, P. 229–242.

Fedirchyk T. D. Determinanty rozvytku pedahohichnoho profesionalizmu vykladacha v umovakh vnutrivuzivs'koi systemy [Determinants of teacher professionalism in terms of teacher vnutrivuzivskoyi system], Naukovyj chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Istoryko-pedahohichni studii, 2011. # 5, P. 250–253.

Fedirchyk T. D. Metodolohichni zasady rozvytku pedahohichnoho profesionalizmu vykladacha vyschoho navchal'noho zakladu [Methodological principles of teaching professional teacher of higher education], Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstva. Seriia: Pedahohika, 2009. # 21, P. 109–117.

Fedirchyk T. D. Naukovyj fenomen «pedahohichnyj profesionalizm vykladacha» u psykholoho-pedahohichnykh doslidzhenniakh [Science phenomenon of "pedagogical teacher professionalism" in psychological and educational research], Naukovyj chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Tvorcha osobystist' vchytelia: problemy teorii i praktyky, 2011. # 14 (24), P. 75–81.

Fedirchyk T. D. Naukovo-metodychnyj suprovid rozvytku pedahohichnoho profesionalizmu molodoho vykladacha vyschoi shkoly: prakt. posibnyk [Scientific and methodological support of educational professionalism young high school teacher], Chernivtsi, Zoloti lytavry, 2015, 180 p.

Fedirchyk T. D. Rozvytok pedahohichnoho profesionalizmu molodoho vykladacha vyschoi shkoly (teoretyko-metodychnyj aspekt) [Teacher professional development of young high school teacher (theoretical and methodological aspect)], Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t, 2015, 448 p.

Fedirchyk T. D. Tekhnolohiia monitorynhu profesionalizmu vykladacha iak instrument zabezpechennia iakosti vyschoi osvity [Technology teacher professional monitoring as a tool for quality assurance], Science and Education a New Dimension, Pedagogy and Psychology, 2013. # 1 (7). Iss. 14, P. 208–214.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бакіров В. С. Університети у пошуках нової стратегії / В. С. Бакіров // Universitates: Альманах. – 2008. – Вип. 1. – С. 8–11.

2. Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету: навч. посібник / укл.: Петришин Р. І., Ушенко О. Г. та ін. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2013. – 208 с.

3. Ідея університету: Антологія / упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

4. Федірчик Т. Досвід розвитку педагогічного професіоналізму педагога вищої школи в освітній практиці розвинених зарубіжних країн / Т. Федірчик // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: зб. наук. праць, 2014. – Вип. 719: Педагогіка та психологія. – С. 157–169.

5. Федірчик Т. Організаційно-педагогічні умови формування науково-педагогічних кадрів / Т. Федірчик // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посібник / за ред.: Т. Дробка, М. Головянко О. Кайкової та ін. – Львів: Манускрипт, 2014. –С. 229–242.

6. Федірчик Т. Д. Детермінанти розвитку педагогічного професіоналізму викладача в умовах внутрівузівської системи / Т. Д. Федірчик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Історико-педагогічні студії – 2011. – Вип. 5. – С. 250–253.

7. Федірчик Т. Д. Методологічні засади розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищого навчального закладу / Т. Д. Федірчик // Вісник Київського національного університету культури і мистецтва. Серія: Педагогіка. – 2009. – Вип. 21 – С. 109–117.

8. Федірчик Т. Д. Науковий феномен «педагогічний професіоналізм викладача» у психолого-педагогічних дослідженнях / Т. Д. Федірчик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – 2011. – Вип. 14 (24). – С. 75–81.

9. Федірчик Т. Д. Науково-методичний супровід розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи: практ. посібник / Т. Д. Федірчик. – Чернівці: Золоті литаври, 2015. – 180 с.

10. Федірчик Т. Д. Розвиток педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи (теоретико-методичний аспект): монографія / Т. Д. Федірчик. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2015. – 448 с.

11. Федірчик Т. Д. Технологія моніторингу професіоналізму викладача як інструмент забезпечення якості вищої освіти / Т. Д. Федірчик // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – № 1 (7), Iss. 14. – P. 208–214.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Tetiana Fedirchyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.