DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.14

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І ПРАЦІВНИКІВ

Тetiana Veretenko, Мaryna Lekholetova

Анотація


Уточнено сутність ключових понять за темою дослідження. Встановлено місце здоров’язберігальної компетентності у професійній діяльності майбутніх соціальних педагогів і працівників. Підвищення рівня здоров’язберігальної компетентності студентів розглянуто як одне із пріоритетних завдань професійної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ). На основі теоретичних положень проаналізованих досліджень визначено організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні і методичні умови формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників під час їх професійної підготовки. Обґрунтовано, що врахування зазначених груп педагогічних умов у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів і працівників підвищить рівень їх здоров’язберігальної компетентності, а саме: прийняття студентами ролі здоров’язберігальної компетентності у досягненні професійної мети; встановлення взаємозв’язків між вивченням навчальних предметів здоров’язберігального спрямування з фаховою діяльністю; усвідомлення необхідності дотримання основних правил здоров’язберігання; здійснення самооцінки, самоаналізу щодо рівня власної здоров’язберігальної компетентності.

Ключові слова


здоров’язберігальна компетентність; соціальний педагог; соціальний працівник; педагогічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobryts'ka V. I. Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia u majbutnikh uchyteliv: monohrafiia [Formation healthy lifestyle in the future teachers: monograph], Poltava: TOV «Polihrafichnyj tsentr «Skajtek»», 2006. 432 p.

Vysotskyj S. V. Struktura psykholoho-pedahohycheskyj uslovyj formyrovanyia poyskovo-tvorcheskoj napravlennosty lychnosty v protsesse obuchenyia [The structure of psycho-pedagogical conditions of formation of the search and the creative orientation of the person in the learning process], Naukovyj visnyk Pivdennoukrains'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushyns'koho: zb. nauk. prats'. Odesa, 1999. V. 8–9, P. 90–94.

Honcharenko S. U. Metodyka navchannia i naukovykh doslidzhen' u vyschij shkoli [Methods of teaching and research in higher education], K.: Vyscha shkola, 2003, 323 p.

Dzhuryns'kyj P. B. Tekhnolohichnyj kontsept protsesu pidhotovky majbutnikh uchyteliv fizychnoi kul'tury do zdorov'iazberezhuval'noi profesijnoi diial'nosti [The technological concept of the process of preparation of future teachers of physical training to professional activity health-preserving], Visnyk Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: elektron. nauk. fakhove vydannia. V. 1. Khmel'nyts'kyj, 2015. – [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_1_6.

Dukhanyna N. M. Pedahohycheskye uslovyia: suschnost', problemy, vydy y funktsyy [Pedagogical conditions: essence, problems, types and functions], Istoriko-pedagogicheskie issledovanija. Kyiv: Publisher NPU im. MP Dragomanova, 2011. V. 5, P. 103–105.

Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsial'noi sfery [Encyclopaedia for professionals of the social sphere] za zah. red. prof. I. D. Zvierievoi. 2-he vyd. K.; Simferopol', Universam, 2013, 536 p.

Lando O. A. Spetsyfyka modely upravlenyia formyrovanyem zdorov'esberehaiuschej kompetentnosty buduschykh uchytelej nachal'noho obrazovanyia [The specifics of management model the formation of health-preserving competence of the future teachers of primary education], Pedahohichni nauky. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. # 4/1 (9), P. 65–71. [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/40596/38225.

Lekholetova M. M. Formuvannia zdorov'iazberihal'noi kompetentnosti iak zavdannia profesijnoi pidhotovky majbutnikh fakhivtsiv sotsial'noi sfery [Formation of health-preserving competence as a problem of the professional training of future specialists of the social sphere], Ukraina v humanitarnykh i sotsial'no-ekonomichnykh vymirakh: materialy Vseukr. nauk. konferentsii, 29–30 kvitnia 2016 r., DNU im. Olesia Honchara. Ch. I. Dnipropetrovs'k, Roial Prynt, 2016, P. 186–188.

Osadchenko T. M. Vykorystannia zdorov'iazberezhuval'nykh tekhnolohij iak pedahohichna umova pidhotovky majbutn'oho vchytelia pochatkovoi shkoly [Using health-preserving technologies as a pedagogical condition of preparation of the future teacher of primary school], Vytoky pedahohichnoi majsternosti. Poltava, Vyd-vo PNPU imeni V. H. Korolenka, 2015. V. 15, P. 229–233.

Povidajchyk O. S. Formuvannia informatsijnoi kul'tury majbutn'oho sotsial'noho pratsivnyka v protsesi profesijnoi pidhotovky [Formation of information culture of the future social worker in the process of training], dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04, Uzhhorod, 2007, 278 p.

Khrykov Ye. M. Pedahohichni umovy iak skladova naukovykh znan' [Pedagogical conditions as part of scientific knowledge], Shliakh osvity, 2011. #2 (60), P. 11–15.

Tsys' V. V. Formuvannia hotovnosti vchyteliv u pisliadyplomnij osviti do zastosuvannia pedahohichnykh zdorov'iazberezhuval'nykh tekhnolohij u pochatkovij shkoli [Formation of readiness of teachers in postgraduate education to the use of health-preserving technologies in primary school], avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04, Chernihiv, 2011, 20 p.

Sheremeta M. M. Faktory, scho nehatyvno vplyvaiut' na zdorov'iazberihannia majbutnikh sotsial'nykh pedahohiv ta rol' vyschykh navchal'nykh zakladiv u ikh podolanni [Factors affecting the health-preserving future social teachers and the role of higher education institutions in overcoming them], Doslidzhennia molodykh uchenykh u konteksti rozvytku suchasnoi nauky: Materialy IV schorichnoi Vseukr. nauk.-prakt. konferentsii, 27 bereznia 2014 r. K.: Vyd-vo Kyiv. un-tu im. B. Hrinchenka, 2014, P. 187–192.

Shekhavtsova S. O. Poniattia «pedahohichni umovy» v konteksti formuvannia sub'iektnosti majbutnikh uchyteliv u protsesi fakhovoi pidhotovky [The concept of «pedagogical conditions» in the context of the formation of subjectivity in the process of future teachers of vocational training], Humanitarnyj visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj pedahohichnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Dodatok 1 do vyp. 36. T. VIII (68): Temat. vypusk «Vyscha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do ievropejs'koho osvitn'oho prostoru». K.: Hnozys, 2016, P. 413–420.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бобрицька В. І. Формування здорового способу життя у майбутніх учителів: монографія / В. І. Бобрицька. – Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек»», 2006. – 432 с.

2. Высоцкий С. В. Структура психолого-педагогический условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения / С. В. Высоцкий // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. – Одеса, 1999. – Вип. 8–9. – С. 90–94.

3. Гончаренко С. У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі / С. У. Гончаренко. – К.: Вища школа, 2003. – 323 с.

4. Джуринський П. Б. Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності / П. Б. Джуринський // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фахове видання. Вип. 1. – Хмельницький, 2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_1_6.

5. Духанина Н. М. Педагогические условия: сущность, проблемы, виды и функции / Н. М. Духанина // Историко-педагогические исследования. – К.: Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2011. – Вып. 5. – С. 103–105.

6. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – 2-ге вид. – К.; Сімферополь: Універсам, 2013. – 536 с.

7. Ландо О. А. Специфика модели управления формированием здоровьесберегающей компетентности будущих учителей начального образования / О. А. Ландо // Педагогічні науки. Scientific Journal «ScienceRise» № 4/1 (9). – 2015. – С. 65–71. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/40596/38225.

8. Лехолетова М. М. Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / М. М. Лехолетова // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали Всеукр. наук. конференції, 29–30 квітня 2016 р., ДНУ ім. Олеся Гончара. Ч. І. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 186–188.

9. Осадченко Т. М. Використання здоров’язбережувальних технологій як педагогічна умова підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Т. М. Осадченко // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава: Вид-во ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – С. 229–233.

10. Повідайчик О. С. Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. С. Повідайчик. – Ужгород, 2007. – 278 с.

11. Хриков Є. М. Педагогічні умови як складова наукових знань / Є. М. Хриков // Шлях освіти. – 2011. – № 2 (60). – С. 11–15.

12. Цись В. В. Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у початковій школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Цись. – Чернігів, 2011. – 20 с.

13. Шеремета М. М. Фактори, що негативно впливають на здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів та роль вищих навчальних закладів у їх подоланні / М. М. Шеремета // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: Матеріали ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конференції, 27 березня 2014 р. – К.: Вид-во Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 187–192.

14. Шехавцова С. О. Поняття «педагогічні умови» в контексті формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки / С. О. Шехавцова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до вип. 36. Т. VIII (68): Темат. випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 413–420.

Copyright (c) 2017 Тetiana Veretenko, Мaryna Lekholetova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.