DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.16

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

Olha Hulai

Анотація


Досліджено навчальну мотивацію студентів у контексті компетентнісного підходу. Показано, що мотивація є одним із головних факторів формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Визначено умови формування стійкої мотивації навчання. Уточнено відмінності у способах впливу на сформованість мотивації у студентів коледжів та університетів. Обґрунтовано й реалізовано педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю та вказано шляхи їх реалізації. Подано рекомендації викладачам вищих навчальних закладів (ВНЗ) щодо формування мотивації досягнень. Експериментальні дослідження в реальних умовах навчального процесу студентів підтвердили загалом правильність розроблених рекомендацій. Встановлено, що практична реалізація розглянутих підходів щодо підготовки фахівців будівельного профілю загалом зумовлює підвищення ефективності ступеневої професійної освіти.

Ключові слова


компетентність; мотивація; ступеневе навчання; успішна професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Hren', L. M. Rozvytok motyvatsiynoyi sfery studentiv yak osnova dosyahnennya uspikhu v maybutniy profesiyniy diyal'nosti [Development of Students’ Motivation Sphere as a Basis of Achieving Success in Future Professional Activities], Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity. Problems of Engineering Pedagogic Education. Kharkiv, UIPA, 2010. # 28-29, P. 209–214.

Kabak, V. V. Obgruntuvannya orhanizatsiyno-pedahohichnykh umov pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv tekhnichnykh VNZ do profesiynoyi diyal'nosti [Substantiation of organizational-pedagogical conditions of training future engineers and teachers of technical universities to the profession], Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, Seriya: Pedahohika. Sotsial'na robota. Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series: Pedagogy. Social work, 2015 #37, P. 63–67.

Klymenko, N. O. Formuvannya motyviv navchal'no-piznaval'noyi diyal'nosti studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv humanitarnoho profilyu [The formation of motives of educational and cognitive activity of students in higher educational establishments pertaining to the humanities], avtoref. dys. ... kand. ped. nauk, 13.00.04, Luhansk: Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University, 2005, 22 p.

Kostyshyna H. I. Formuvannya navchal'no-piznaval'noyi diyal'nosti studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchal'nykh zakladiv [The formation of learning and cognitive activity of the students in the technical universities], avtoref. dys. ... kand. ped. nauk, 13.00.04. Ternopil, Ternopil state pedagogical university of Volodymyr Hnatyuk, 20 p.

Luzan, P.G. (2004). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannya navchal'no-piznaval'noyi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity [Theoretical and methodical bases of students' learning cognitive activity development at higher educational establishments for agriculture], avtoref. dys. ... d-ra. ped. nauk, 13.00.04. Kyiv: Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine, 2004, 40 p.

Stolyarchuk, O. A. Dynamika motyvatsiyi fakhovoho navchannya maybutnikh uchyteliv [Dynamics of motivation of professional training of future teachers], Problemy suchasnoyi psykholohiyi. Problems of modern psychology, 2010. V. 10, P.741–760.

Biggs, J., Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University : What the Student Does. [4th edition]. Society for Research into Higher Education &Open University Press, 2011, 389 p.

Markov, K. (2010). Problems of the modern knowledge market. Information Technologies and Knowledge, 2010. V. 4. # 4, P. 373-396.

Tracy, К. Intrinsic Motivation, 2013. Available at: http://teachers.net /gazette/AUG00/ tracy.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грень Л. М. Розвиток мотиваційної сфери студентів як основа досягнення успіху в майбутній професійній діяльності / Л. М. Грень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Problems of Engineering Pedagogic Education: зб. наук. праць. – Харків: УІПА, 2010. – № 28–29. – С. 209–214.

2. Кабак В. В. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічних ВНЗ до професійної діяльності / В. В. Кабак // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота; гол. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – Вип. 37. – С. 63–67.

3. Клименко Н. О. Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 // Н. О. Клименко. – Луганськ, 2005. – 22 с.

4. Костишина Г. І. Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 // Г. І. Костишина. – Тернопіль, 2003. – 20 с.

5. Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: автореф. дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.04 / П. Г. Лузан. – К., 2004. – 40 с.

6. Столярчук О. А. Динаміка мотивації фахового навчання майбутніх учителів / О. А. Столярчук // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць, К-ПНУ ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. Костюка АПН України. – 2010. – Вип. 10. – С. 741–760.

7. Biggs J. Teaching for Quality Learning at University : What the Student Does / John Biggs and Catherine Tang [4th edition]. — Society for Research into Higher Education &Open University Press, 2011. — 389 p.

8. Markov K. Problems of the modern knowledge market / Krassimir Markov // International Journal “Information Technologies and Knowledge”. – Vol. 4. – Number 4. – 2010. – Р. 373–396.

9. Tracy К. Intrinsic Motivation [Електронний ресурс] / Kim Tracy. – Режим доступу : http://teachers.net /gazette/AUG00/ tracy.html.

Copyright (c) 2017 Olha Hulai

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.