DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.18

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПИСЬМОВОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Yana Fabrychna

Анотація


Представлено авторську інтерпретацію процесу навчання майбутніх викладачів англійської мови письмового двостороннього перекладу текстів з методики навчання іноземних мов і культур з використанням мовного портфеля з перекладу. Визначено: мету розробки моделі організації навчання професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу, яка полягає у визначенні логічної послідовності навчальних дій викладача в ролі організатора навчального процесу та студентів магістратури в якості його учасників, спрямованих на формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів англійської мови у письмовому двосторонньому перекладі; об’єкт вивчення; засоби реалізації запропонованої моделі; суб’єкти навчання; навчальну дисципліну, в межах якої може здійснюватися навчання; тематику навчання; обсяг часу, необхідного для функціонування запропонованої моделі; особливості реалізації запропонованої моделі. Розглянуто навчальні цілі та зміст аудиторних практичних занять і позааудиторної самостійної роботи студентів.


Ключові слова


майбутні викладачі англійської мови; професійно орієнтований письмовий двосторонній переклад; модель навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Koncepciya organizaciyi pidgotovky` magistriv v Ukrayini / Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` № 99 [The concept of training students in their Master`s program in Ukraine / Decree № 99 of Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6670/print/

Bigych O. B., Borysko N. F., Boreczka G. E. [editor S. Yu. Nikolayeva] Metody`ka formuvannya mizhkul`turnoyi inshomovnoyi komunikaty`vnoyi kompetenciyi: kurs lekcij: navch.-metod. posibny`k [Methods of intercultural foreign languages communicative competence development: lectures: manual], Kyiv: Lenvit, 2011. 344 p.

Nakaz MON № 774 vid 30.12.2005 «Pro vprovadzhennya kredy`tno-modul`noyi sy`stemy` organizaciyi navchal`nogo processu» [Decree № 774 of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the implementation of the credit-modular system of educational process organization]. Available at: www.uazakon.com/document/fpart30/idx30417.htm

Pidgotovka fahivciv osvitn`o-kvalifikacijnogo rivnya «Magistr» [specz. 8.030502 – «Anglijs`ka mova ta literatura»] [Preparation of student teachers of English in the Master’s programme],Yu. Fedkovych Chernivtsi National University, 2009. 16 p.

Robocha programa navchal`noyi dy`scy`pliny` «Kul`tura usnogo ta py`semnogo molennya pershoyi inozemnoyi movy`» [specz. 8.010103 Filologiya. Mova ta literatura (anglijs`ka ta druga inozemna mova)] [Syllabus «English Language and Culture»], Kyiv National Linguistic University, 2012. 18 p.

Robocha programa navchal`noyi dy`scy`pliny` «Prakty`ka usnogo ta py`semnogo movlennya anglijs`koyu movoyu» dlya studentiv osvitn`o-kvalifikacijnogo rivnya «Magistr» [specz. 8.010103 Mova ta literatura (anglijs`ka)] [Syllabus «English Language Practice»], T. Shevchenko National Pedagogical University, 2010. 16 p.

Typova programa navchal`noyi dy`scy`pliny` «Metody`ka navchannya inozemny`x mov i kul`tur u vy`shhy`x navchal`ny`x zakladax». Osvitn`o-kvalifikacijny`j riven` «magistr». Napryam pidgotovky`: filologiya. Special`nist` 8.02030302 «Mova i literatura (dvi inozemni movy`)» [Syllabus «Methods of teaching foreign languages and cultures for university students»], Kyiv National Linguistic University, 2012r. 42p.

Fabry`chna Ya. G. Metody`ka navchannya majbutnix filologiv py`s`movogo dvostoronn`ogo perekladu z vy`kory`stannyam movnogo portfelya (anglijs`ka j ukrayins`ka movy`). Diss, kand. ped. nauk [Methodology of teaching bilateral translation with language portfolio to student philologists (English and Ukrainian). PhD diss.], Kyiv, 2014. 468 p.

Chernovaty`j L. M. Metody`ka vy`kladannya perekladu yak special`nosti: pidruchny`k dlya stud. vy`shhy`x zaklad. osvity` za special`nistyu «Pereklad» [Methods of teaching translation as profession for student translators], Vinnytsia: Nova Knyha, 2013. 376 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Концепція організації підготовки магістрів в Україні: наказ Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6670/print/.

2. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька С. Ю. Ніколаєвої та ін. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

3. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: наказ Міністерства освіти і науки України № 774 від 30.12.2005. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.uazakon.com/document/fpart30/idx30417.htm.

4. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: спеціальність 8.030502 – «Англійська мова та література». – Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2009. – 16 с.

5. Робоча програма навчальної дисципліни «Культура усного та писемного мовлення першої іноземної мови»: спеціальність 8.010103 Філологія. Мова та література (англійська та друга іноземна мова) / розробник: викл. В. В. Цибка – К.: КНЛУ. 2012. – 18 с.

6. Робоча програма навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення англійською мовою» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: спеціальність 8.010103 Мова та література (англійська) / розробник: доц. О. Г. Васильєва ]. – Чернігів, 2010. – ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка. – 16 с.

7. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах»: освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Напрям підготовки: філологія. Спеціальність 8.02030302 «Мова і література (дві іноземні мови)» / Уклад.: д. п. н., проф. С. Ю. Ніколаєва, д. п. н., проф. Н. Ф. Бориско. – К.: КНЛУ, 2012р. – 42с.

8. Фабрична Я. Г. Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. Г. Фабрична. – К., 2014. – 468 с.

9. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

Copyright (c) 2017 Yana Fabrychna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.