ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ

Автор(и)

  • Andrij Turchyn Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.1.28

Ключові слова:

професійна іншомовна підготовка, студенти неспеціальних факультетів, іноземна мова, організація та зміст навчання іноземних мов, мотивація

Анотація

Актуалізовано проблему модернізації іншомовної освіти студентів неспеціальних факультетів ВНЗ України. Встановлено, що першочерговими завданнями, які потребують вирішення у цій сфері, є збільшення обсягу навчальної дисципліни «Іноземна мова», перегляд організації, структури і змісту навчання іноземних мов, підвищення мотивації студентів. Обґрунтовано доцільність здійснювати навчання іноземних мов у межах двох навчальних курсів – нормативного і поглибленого; необхідність звернутися до зарубіжної практики рівневого вивчення іноземних мов і диференціювати нормативний курс іноземної мови на початковий та основний рівні; запровадження курсу «Іноземна мова для початківців» як додаткової освітньої послуги ВНЗ для вирівнювання, коригування та розвитку іншомовних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців. Можливість вирішення проблеми підвищення мотивації студентів пов’язується з комплексним підходом, який передбачає створення сприятливих умов для навчання, розробку та впровадження спеціальної системи навчальних завдань, проведення виховних заходів, спрямованих на мінімізацію демотивації.

Біографія автора

Andrij Turchyn, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Zahal'noyevropeys'ki Rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennya, vykladannya, otsinyuvannya [The Common European Framework of Language Portfolio: learning, teaching, evaluation], Nauk. red. ukr. vydannya d.ped.n., prof. S. Yu. Nikolayeva [Science Editor of the Ukrainian Edition PHD, Doctor of Education, Professor S.Yu.Nikolaieva], К, Lenvit, 2003, 273 p.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» № 1556-VII vid 1.07.2014 r. [Law of Ukraine «On Higher Education» № 1556-VII from 1.07.2014] [Electronic resource], Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny «Pro orhanizatsiyu vyvchennya humanitarnykh dystsyplin» № 1/9-120 vid 11.03. 2015 r. [The Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On the organization of learning the Humanities» №1/9-120 from 11.03. 2015] [Electronic resource], Available at: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46343/.

Nakaz MON Ukrayiny «Pro orhanizatsiyu vyvchennya humanitarnykh dystsyplin za vil'nym vyborom studenta» № 642 vid 09.07.2009 r. [The Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On the organization of free-choice learning the Humanities» № 642 from 09.07.2009] [Electronic resource], Available at: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/147-.

Nakaz MON Ukrayiny «Pro osoblyvosti formuvannya navchal'nykh planiv na 2015/2016 navchal'nyy rik» № 47 vid 26.01.2015 r. [The Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On peculiarities of formation curricula in 2015/2016 academic year» № 47 from 26.01.2015] [Electronic resource], Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15.

Pasichnyk O. S. Optymizatsiya protsesu inshomovnoyi pidhotovky studentiv nemovnykh spetsial'nostey: dydaktyko-metodolohichnyy aspect [Optimization of foreign language training of students of non-linguistic specialties: didactic and methodological aspect], O. S. Pasichnyk, O. O. Pasichnyk, Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu, Seria.: Pedahohika ta psykholohiya: zb. nauk. prats', 2015, Issue 734, pp. 101-109 [Electronic resource], Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4049.

Ramkova prohrama z nimets'koyi movy profesiynoho spilkuvannya dlya vyshchykh navchal'nykh zakladiv Ukrayiny [Curriculum Framework for the German professional communication in higher educational institutions of Ukraine], Azzolini L. S., Amelina S. M., Hamanyuk V. A., Zhdanova N. S., K, Lenvit, 2014, 136 p.

Ukaz Prezydenta Ukrayiny «Pro oholoshennya 2016 roku Rokom anhliys'koyi movy v Ukrayini» № 641/2015 vid 16.11.2015 r. [The Decree of the President of Ukraine «On announcement 2016 the year of English in Ukraine» №641/2015 from 16.11.2015] [Electronic resource], Available at: http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560.

Bilingual Education: some policy issues, Bilingual Education: some policy issues, Strasbourg, Council of Europe, 2003, 34 p. [Electronic resource], Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Educ_bilingue_EN.doc.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 3rd edition, Helsinki, 2009, 39 р.

The European Language Portfolio (ELP) [Electronic resource], Available at: http://www.coe.int/en/web/portfolio.

The world's largest ranking of countries by English skills. Introducing the sixth edition [Electronic resource], Available at: http://www.ef.edu/epi/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-28