DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.7

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Оleksander Bezkopylnyi, Liudmyla Sushchenko

Анотація


Акцентовано увагу на значенні здоров’язбереження підростаючого покоління та необхідності модернізації підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти. Розглянуто суть та особливості моделювання процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. Вказано, що основу представленої моделі формує сукупність таких блоків, як цільовий, теоретико-методологічний, пізнавально-змістовий, технологічний і результативний. Констатовано, що її цільовий блок становить мета і завдання підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. Теоретико-методологічний блок включає компетентнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований, практико-орієнтований та контекстний методологічні підходи, загальнопедагогічні принципи та принципи фізичного виховання. Пізнавально-змістовий блок складається з аксіологічного, гносеологічного, праксіологічного та особистісного компонентів готовності майбутніх педагогів. Технологічний блок включає форми, методи, засоби, функції та етапи підготовки. Результативний блок складається з критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. Вказано, що результатом реалізації моделі є сформована готовність майбутніх шкільних педагогів до вказаної діяльності.

Ключові слова


моделювання; підготовка; майбутній учитель фізичної культури; здоров’язбережувальна діяльність; основна школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzhurynskyi P. B. (2013) Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do zdoroviazberezhuvalnoi profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological principles of training future Physical Culture teachers for healthcare professional activities] (PhD Thesis), Odesa. [In Ukrainian]

Zakharina Ye. A. (2012) Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do pozaklasnoi ta pozashkilnoi ozdorovcho-vykhovnoi roboty: teoriia ta metodyka [Professional training of future Physical Culture teachers to extra-curricular and out-of-school health and education work: Theory and Methods]. Zaporizhzhia:: Classical Private University. [In Ukrainian]

Ivanii I. V. (2013) Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoi pidhotovky vchytelia fizychnoi kultury [Competence approach to professional training of a Physical Culture] Physical education, sport and health culture in a modern society, no.1, pp. 43–48.

Ivanova L. I. (2013) Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do roboty z uchniamy z vidkhylenniamy u stani zdorovia [Theoretical and methodical principles of professional training of future Physical Culture teachers to the work with the pupils with disabilities] (PhD Thesis), Kiev. [In Ukrainian]

Ivashchenko V. P., Bezkopylnyi O. P. (2006) Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia [Physical Training Theory and Methods]. Cherkasy: TsNTEI. [In Ukrainian]

Kodymskyi S. S., Chaichenko N. N. (2013) Pedahohichni umovy rozvytku zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti vchyteliv fizychnoi kultury v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Pedagogical conditions of development of Physical Culture teachers’ healthcare competence in the system of postgraduate pedagogical education]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, no.8, pp. 217–224.

Omelianenko V. H. (2007) Zdoroviazberihaiucha kompetentnist vchytelia fizychnoi kultury [Healthcare competence of Physical Culture teacher]. Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Peagogical University. Series: Pedagogics, no.1, pp. 7–11.

Sushchenko L. P. (2003) Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological principles of professional training of future Physical Training and Sport experts at higher schools] (PhD Thesis), Kiev. [In Ukrainian]

Tymoshenko O. V. (2009) Teoretyko-metodychni zasady optymizatsii profesiinoi pidhotovky vchyteliv fizychnoi kultury u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological principles of professional training optimization of Physical Culture teachers at higher schools] (PhD Thesis), Kiev. [In Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / П. Б. Джуринський. – Одеса, 2013. – 43 с.

2. Захаріна Є. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика: монографія / Є. А. Захаріна. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – 439 c.

3. Іваній І. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури / І. В. Іваній // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2013. – № 1. – С. 43–48.

4. Іванова Л. І. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. І. Іванова. – К., 2014. – 40 с.

5. Іващенко В. П. Теорія і методика фізичного виховання. Ч. 2 / В. П. Іващенко, О. П. Безкопильний. – Черкаси: ЦНТЕІ, 2006. – 467 с.

6. Кодимський С. С. Педагогічні умови розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти / С. С. Кодимський, Н. Н. Чайченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 8. – С. 217–224.

7. Омельяненко В. Г. Здоров’язберігаюча компетентність вчителя фізичної культури / В. Г. Омельяненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2007. – № 1. – С. 7–11.

8. Сущенко Л. П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Сущенко. – К., 2003. – 45 с.

9. Тимошенко О. В. Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. В. Тимошенко. – К., 2009. – 38 с.

Copyright (c) 2018 Оleksander Bezkopylnyi, Liudmyla Sushchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.