№ 1 (2018)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Загальна педагогіка та історія педагогіки

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛІ (50–80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Anna Pohorila 6 - 12
ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ PDF
Natalia Lupak 12-19
ІНОЗЕМНІ МОВИ У ХХІ СТОЛІТТІ: РОЗВИТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Mykhailo Miaskovskyi 19-26

ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ОСВІТА

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТІЛЕСНО-ЦІННІСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ВЗАЄМОДІЇ З ФІЗИЧНИМ, МОРАЛЬНИМ ТА ЕСТЕТИЧНИМ ВИХОВАННЯМ PDF
Alla Chagovets 27-33
ВИХОВАННЯ ЛЮБОВІ ДО КРАСИ РІДНОГО КРАЮ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ЧИТАНОК ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ) PDF
Nadia Novoselska 33-39
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Galyna Buchkivska 39-46

Професійна освіта

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Оleksander Bezkopylnyi, Liudmyla Sushchenko 47-53
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР PDF PDF (English)
Liliia Riabovol 54 - 62
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ PDF
Liliia Nikitchenko 63-70
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО» У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Natalia Samborska 71-76
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Nataliia Lobach 76-83
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Marina Sayenko 83-89
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ PDF
Alisa Zakharina 89 - 96
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ PDF
Valentyn Bondarenko, Konstantyn Prontenko 96-102

За рубежем

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У США PDF (English)
Oksana Voіtovska 103 - 111
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ІРЛАНДСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
Olena Lysenko 111-117
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Nataliya Rokitska 118-127

Лінгводидактика

РИТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ PDF
Eleonora Palychata 128-133
НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПЕДАГОГАМИ ПЕРЕШКОД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВАЦІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Natalia Horodetska, Natalia Havryshkiv, Maria Kaminska 134 - 140

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Svitlana Kryshtanovych 141 - 148
ОСВІТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УСПІШНОГО СТАРІННЯ PDF
Nataliya Chahrak 148 - 157