DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.9

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ

Liliia Nikitchenko

Анотація


Розглянуто проблему підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін, діяльність яких передбачає професійну мобільність, творчу самореалізацію, вміння застосовувати сучасні технології, вирішувати творчі і практичні завдання. Вказано, що сучасній школі потрібні учителі, котрі здатні не тільки бачити проблеми, а й оперативно та продуктивно вирішувати їх. Показано, що в процесі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін виникає необхідність формування у них професійних якостей, що забезпечують успішне виконання конкретних функцій, пов’язаних із фахом. Відзначено, що впровадження мультимедійних засобів сприяє формуванню у студентів потрібних професійних якостей: науково-педагогічних, особистісних дослідницьких. Визначено переваги застосування мультимедійних засобів і найбільш ефективних з них у процесі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. Зазначено на підставі дослідження, що використання мультимедійних засобів у навчальному процесі майбутніх учителів природничих дисциплін дієво формує професійні знання і вміння в майбутніх педагогів, зокрема дає наочне уявлення про результати виконаних дій, можливість створювати цікаві дослідницькі роботи і проекти, підвищує рівень і складність виконуваних завдань.


Ключові слова


учитель природничих дисциплін; професійна підготовка; мультимедійні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieieva H. Vprovadzhennia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii v profesiinu pidhotovku studentiv pedahohichykh vuziv. [Implementation of modern information technologies in the professional training of students of pedagogical institutes]. Science of the third millennium: searches, problems, prospects of development: materials of the All-Ukrainian scientific and practical internet conference: collection of theses, BDPU, Ch.1, 2017,p.p. 249–250.

Beznosiuk O. Novi informatsiini tekhnolohii navchannia, yak zasib aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti. [New information technologies of teaching as a means of activating educational and cognitive activity]. Taras Shevchenko Kyiv National University, Measuring and computer technology in technological processes. No. 1, 2011,p. p. 267–270.

Vertyporokh D. Dydaktychni umovy zastosuvannia multymediinykh tekhnolohii u navchalnomu protsesi VNZ [Didactic conditions of application of multimedia technologies in the educational process of higher educational institutions]. Humanization of educational process, Issue LIH, Slavyansk, 2012, p. p. 82–90.

Hurevych R., Kademiia M. Innovatsiini osvitni tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh, Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity [Innovative Educational Technologies in Higher Educational Institutions, Problems and Perspectives of Formation of the National Humanitarian and Technical Elite]. Sob. Sci., Mother. 2nd Intern. science-practice Conf., "Ideas of Academician Ivan Zyazyun in the writings of his students and colleagues", Kharkiv: NTU "KhPI", No. 45 (49) 2016,p. p. 266–274.

Kolomiiets A., Lazarenko N. Suchasni metodolohichni pidkhody v orhanizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity. [Modern methodological approaches to the organization of higher pedagogical education]. Scientific herald of the KD Ushinsky South Ukrainian National Pedagogical University, No. 110 (3), 2016,p. p. 47–52.

Kolomiiets A. Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky vchytelia na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva. [Features of teacher training at the present stage of society development]. Scientific notes of Vinnitsa State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology, № 33, 2011,p. p. 83–86.

Korchevskyi B., Diakova V. Multymediini tekhnolohii v navchanni. Stvorennia navchalnykh videofilmiv. [Multimedia technologies in education. Creation of educational video films]. Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, №3, 2010,р.p. 118–123.

Mishchenko O. Vydy multymediinykh zasobiv navchannia, Pedahohichni nauky, Stratehichni napriamy reformy systemy osvity. [Types of multimedia means of education, Pedagogical sciences, Strategic directions of education reform ]. Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, Ukraine, [Electronic resource].

http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Pedagogica/28714.doc.htm.

Nakonechna L. Vykorystannia multymediinykh zasobiv navchannia v navchalno-vykhovnomu protsesi. [Use of multimedia means of education in the educational process]. Scientific notes of the Vinnytsia State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky. Series: Pedagogical Sciences, No. 82 (2), 2009,p.р. 213–215.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алєксєєва Г. Впровадження сучасних інформаційних технологій в професійну підготовку студентів педагогічих вузів / Г. Алексєєва // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: збірник тез. Бердянськ: БДПУ.– 2017. – Ч. 1. – С. 249–250.

2. Безносюк О. Нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності / О. Безнесюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах.– 2011. – № 1. – С. 267–270.

3. Вертипорох Д. Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ /Д. Вертипорох // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 2012. – Вип. LIХ. – С. 82–90.

4. Гуревич Р. Інноваційні освітні технології у вищих навчальних закладах /Р.гуревич, М. Кадемія // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць, матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 45 (49). – С. 266–274.

5. Коломієць А. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти/А. Коломієць, Н. Лазаренко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, – 2016. – № 110(3). – С. 47–52.

6. Коломієць А. Особливості професійної підготовки вчителя на сучасному етапі розвитку суспільства /А. Коломієць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія, – 2011. – № 33. – С. 83–86.

7. Корчевський Б. Мультимедійні технології в навчанні: створення навчальних відеофільмів / Б. Корчевський, В. Дякова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 3. – С. 118–123.

8. Міщенко О. Види мультимедійних засобів навчання / О. Міщенко // Педагогічні науки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_DN_2008/Pedagogica/28714.doc.htm.

9. Наконечна Л. Використання мультимедійних засобів навчання в навчально-виховному процесі / Л. Наконечний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогічні науки, – 2009. – № 82(2). – С. 213–215.

Copyright (c) 2018 Liliia Nikitchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.