DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.12

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Marina Sayenko

Анотація


Досліджено актуальні питання професійної компетентності майбутніх лікарів під час навчальної діяльності. Зважаючи на зміни в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах нашої країни, ринок праці вимагає підготовки майбутніх фахівців, які би мали високий рівень знань, умінь та навичок роботи у конкретній галузі, могли приймати рішення у стандартних та нестандартних ситуаціях, нести відповідальність за них у своїй професійній діяльності. Відзначено, що у вищих навчальних закладах (ВНЗ) потрібно використовувати сучасні методи навчання, комп’ютерні технології, які би дали змогу розвивати активність, комунікативність, пізнавальну діяльність студента. В зв’язку з цим важливим питанням розвитку та становлення освіти є використання компетентнісного підходу. На основі огляду праць вітчизняних та зарубіжних науковців розглянуто різні підходи щодо визначення понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність». Визначено теоретичні та практичні аспекти проблеми. Провівши огляд наукових робіт і проаналізувавши етичний кодекс лікаря, визначено зміст і структуру професійної компетентності майбутніх лікарів, серед яких виокремлено три основні компоненти: когнітивний (містить у собі сукупність знань про сутність та особливості роботи медичного працівника); мотиваційний (розглядається як складна система, що включає в себе потреби, ідеали, цілі, якими керується людська діяльність); особистісний (визначається сформованістю сукупності особистісних характеристик медичного працівника, від яких залежить ефективність його діяльності за фахом).

Ключові слова


компетенція; компетентність; професійна компетентність; медичний працівник; когнітивний компонент; мотиваційний компонент; особистісний компонент

Повний текст:

PDF

Посилання


Ball G. O. Pro psy`xologichni zasady` formuvannya gotovnosti do profesijnoyi praci [On the psychological principles of the formation of readiness to professional work]. Psy`xologo-pedagogichni problemy` profesijnoyi osvity, Pid red. I.A. Zyazyuna, Kiev, 1994, pp. 48–56.

Ety`chny`j kodeks likarya Ukrayiny` [The ethical code of the doctor of Ukraine]. Ukrayins`ky`j medy`chny`j chasopy`s,

, no. XI-XII, pp.8–11.

Zyazyun I. A. Filosofiya pedagogichnoyi yakosti v sy`stemi neperervnoyi osvity` [Philosophy of pedagogical quality in the system of continuous education]. VISNY`K Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka, 2005, no. 25, pp. 13-18.

Kul`bashna Ya. A. Konceptual`ni osnovy` formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv u galuzi stomatologiyi [Conceptual basis for the formation of professional competence of future specialists in the field of dentistry]. Osvitologichny`j dy`skurs, 2014, no. 2, pp. 86–96.

Marushhak O. M. Ponyattya kompetentnosti u pedagogichnij diyal`nosti [Concept of competence in pedagogical activity]. Kreaty`vna pedagogika, Akademiya mizhnarodnogo spivrobitny`cztva z kreaty`vnoyi pedagogiky` «Polissya», Zhytomyr, 2016. Vol. 11, pp. 97–108.

Mruga M. R. Strukturno-funkcional`na model` profesijnoyi kompetentnosti majbutn`ogo likarya yak osnova diagnostuvannya jogo faxovy`x yakostej. Avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: specz. 13.00.04. «Teoriya ta metody`ka profesijnoyi osvity`» [Structural-functional model of professional competence of the future doctor as the basis for diagnosing his professional qualities]. Kiev, 2007. 24 p.

Filonenko M. M. Proektuvannya navchal`ny`x zanyat` u sy`stemi vy`shhoyi medy`chnoyi osvity` na osnovi kompetentnisnogo pidxodu [Designing of training sessions in the system of higher medical education on the basis of a competent approach]. Medy`chna osvita: naukovo prakty`ch. Zhurnal, 2016, no. 1(69), pp. 47–49.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Балл Г. О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці / Г. О. Балл // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти; під ред. I. A. Зязюна. – K., 1994. – C. 48–56.

2. Етичний кодекс лікаря України // Український медичний часопис. – 2009. – № XI–XII. – С. 8–11.

3. Зязюн І. А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти / І. А. Зязюн. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 25. – С. 13–18.

4. Кульбашна Я. А. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології / Я. А. Кульбашна // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 2. – С. 86–96.

5. Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності / О. М. Марущак // Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». – Житомир, 2016. – Вип. 11. – С. 97–108.

6. Мруга М. Р. Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. Р. Мруга. – К., 2007. – 24 с.

7. Філоненко М. М. Проектування навчальних занять у системi вищої медичної освіти на основi компетентнiсного пiдходу / М. М. Філоненко // Медична освiта: наук.-практ. журнал. – 2016. – № 1 (69). – С. 47–49.

Copyright (c) 2018 Marina Sayenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.