DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.8

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Liliia Riabovol

Анотація


Показано, що педагогічна освіта та професійна підготовка вчителя історії і правознавства – складне багатокомпонентне утворення, система, спрямована на забезпечення умов для набуття і підвищення освітньо-професійного рівня вчителя відповідних предметів. У широкому розумінні її розглянуто, як макросистему, системотвірним компонентом визначено сукупність нормативно-правових актів, що закладають законодавче підґрунтя її функціонування, та нормативних документів, на основі яких здійснюється підготовка таких фахівців з вищою освітою. В загальних рисах описано роль Міністерства освіти і науки України як державного органу, що здійснює управління у сфері освіти, а також наукових установ, які беруть участь в розробці теоретико-методологічних підвалин змісту вищої та загальної середньої освіти. Встановлено, що складником досліджуваної системи є мережа вищих навчальних закладів, які забезпечують підготовку педагогічних кадрів. Враховуючи, що педагогічна освіта та професійна підготовка вчителів мають здійснюватися неперервно, в цю мережу включено заклади післядипломної педагогічної освіти. Визначено роль такого елементу вказаної системи, як загальноосвітні навчальні заклади, що є базами педагогічних практик майбутніх вчителів. Як компонент досліджуваної системи описано учасників відповідного освітнього процесу. У вузькому розмінні педагогічну освіту та професійну підготовку вчителя історії та правознавства розглянуто як систему навчання, що функціонує завдяки реалізації взаємозв’язків між цільовим, змістовим, організаційним та результативним компонентами. Окреслено потенційні можливості оновлення цих компонентів у контексті євроінтеграції, зокрема, щодо цілевизначення, конструювання змісту, відбору технологій, визначення результатів навчання на засадах компетентнісного підходу. Викладено результати аналізу підходів до організації педагогічної освіти і професійної підготовки вчителів у різних країнах. У контексті інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір акцентовано на необхідності модернізації системи педагогічної освіти та професійної підготовки вчителя історії і правознавства.

Ключові слова


система; педагогічна освіта; професійна підготовка; вчитель історії та правознавства; компетентнісний підхід; європейський освітній простір; інтеграція; європейські педагогічні цінності

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bain R. History as Knowledge: Ethical Values and Meaning in Encounters with History. – Frankfurt, Germany: Peter Lang, 2015, рр. 121–129.

Barber M. Kak dobitsya stabilno visokogo kachestva obucheniya v shkolah. Uroki analiza luchshih sistem shkolnogo obrazovaniya mira (per. s ang.) / M. Barber, M. Murshed [How to achieve a consistently high quality of teaching in schools. The lessons of the analysis of the best school systems in the world (trans. from Engl.)]. Voprosyi obrazovaniya, 2008, № 3, рр. 7–60.

Burke F. The Five Cs of History: Putting the Elements of Historical Thinking into Practice in Teacher Education. / F. Burke, T. Andrews. History Education 101: The Past, Present, and Future of Teacher Preparation, ed. Wilson J. Warren and D. Antonio Cantù. – Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2008), рр. 151–166.

Haluzeva Kontseptsiya rozvytku neperervnoyi pedahohichnoyi osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 15.08.2013 r. [The Branch Concept of the development of the continuous pedagogical education: the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 14.08.2013].

Haynes A. Moving Beyond Assessment to Improving Students’ Critical Thinking Skills: A Model for Implementing Change. / А. Haynes, Е. Lisic, М. Goltz, В. Stein, К. Harris. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 2008, № 16(4), рр. 44-61. https://doi.org/10.14434/josotl.v16i4.19407

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu»: vid 01.07.2014 r. (za stanom na 18.02.2016 r.). [On higher education: the Law of Ukraine of 01.07.2014 (as 18.02.2016)].

Zakon Ukrayiny «Pro zahal'nu serednyu osvitu» vid 13.05.1999 r. (za stanom na 07.02.2017 r.). [About secondary education: the Law of Ukraine of 13.05.1999 (as 07.02.2017)].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» vid 05.09.2017 r. [On education: the Law of Ukraine (draft) of 30.03.2016].

Kitchen J. Teacher Preparation in Ontario: A History / J. Kitchen, D. Petrarca. Teaching & Learning, 2014, № 8(1), рр. 56–71.

Kontseptsiya «Nova ukrayins'ka shkola»: Rishennya kolehiyi MON vid 27.10.2016 r. [The concept of the «New Ukrainian School»: the Decision of the Board of the MES of 27.10.2016].

Onufriyenko N. Yevropeys'ki tsinnosti u profesiyniy pidhotovtsi vchyteliv istoriyi (kinets' XX – pochatok XXI st.) [The European values in the professional training of history teachers (the end of XX – beginning of XXI centuries] / N. Onufriyenko, Kul'tura narodov Prychernomor'ya, 2007, № 104, рр. 134-137.

Pasichnyk V. R. Systema pidhotovky vchytelya istoriyi u Pol'shchi (80-90 roky XX stolittya): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: spets. 13.00.04 «Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity» [The system of training of history teachers in Poland (80-90s of the twentieth century)] / V. R. Pasichnyk, K., 2003, 15 s.

Pedahohichna Konstytutsiya Yevropy [Pedagogical Constitution of Europe]. Vyshcha osvita Ukrayiny, 2013, № 3, рр. 111–116.

Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія [Professional pedagogical education: formation and development of pedagogical knowledge: monograph], ed. O. A. Dubasenyuk (Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka), 2014, 443 s.

Quam-Wickham N. Reimagining the Introductory U. S. History Course / N. Quam-Wickham, The History Teacher, 2016, № 49(4), рр. 519–548.

1Shopkow L. How Many Sources Do I Need? / L. Shopkow, The History Teacher, 2017, № 50(2), рр. 169–200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Bain R. History as Knowledge: Ethical Values and Meaning in Encounters with History / R. Bain. – Frankfurt, Germany: Peter Lang, 2015. – Р. 121–129.

2. Барбер М. Как добиться стабильно високого качества обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира (пер. с анг.) / М. Барбер, М. Муршед // Вопросы образования. – 2008. – № 3. – С. 7–60.

3. Burke F. The Five Cs of History: Putting the Elements of Historical Thinking into Practice in Teacher Education / F. Burke, T. Andrews // History Education 101: The Past, Present, and Future of Teacher Preparation, ed. Wilson J. Warren and D. Antonio Cantù. – Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2008. – Р. 151-166.

4. Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2013 р. – Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246597907

5. Haynes A. Moving Beyond Assessment to Improving Students’ Critical Thinking Skills: A Model for Implementing Change / A. Haynes, E. Lisic, M. Goltz, B. Stein, K. Harris // Journal of the Scholarship of Teaching and Learning. – 2016. – № 16 (4). – Р. 44-61. – Retrieved from: https://doi.org/10.14434/josotl.v16i4.19407

6. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. (за станом на 18.02.2016 р.). – Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

7. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. (за станом на 07.02.2017 р.). – Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

8. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. – Retrieved from: http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

9. Kitchen J. Teacher Preparation in Ontario: A History / J. Kitchen, D. Petrarca // Teaching and Learning. – 2014. – № 8 (1). – Р. 56–71.

10. Концепція «Нова українська школа»: рішення колегії МОН України від 27.10.2016 р. – Retrieved from: http: mon.gov.ua/Новини 2016/12/05/konczepcziya

11. Онуфрієнко Н. Європейські цінності у професійній підготовці вчителів історії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Н. Онуфрієнко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 104. – С. 134–137.

12. Пасічник В. Р. Система підготовки вчителя історії у Польщі (80-90 роки ХХ століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Р. Пасічник. – К., 2003. – 15 с.

13. Педагогічна Конституція Європи // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 111–116.

14. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 443 с.

15. Quam-Wickham N. Reimagining the Introductory U.S. History Course / N. Quam-Wickham // The History Teacher. – 2009. – № 49(4). – Р. 519–548.

16. Shopkow, L. (2017). How Many Sources Do I Need? / L. Shopkow // The History Teacher. – 2017. – № 50 (2). – Р. 169–200.

Copyright (c) 2018 Liliia Riabovol

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.