DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.4

ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НЕХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

NATALIA PSHENYCHNA

Анотація


Наведено аналіз результатів педагогічного експерименту з формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей (вчителі технологій, географії, фізики). Констатовано, що для різних напрямів підготовки майбутніх учителів вивчення хімії є підґрунтям, на якому базується засвоєння ряду профільних дисциплін, які сприяють формуванню професійної компетентності. Зазначається, що хімічна наука є безперечно важливою для розуміння матеріального світу, проблем і питань, пов'язаних з будовою речовини, її властивостями та способами і шляхами перетворення. Обґрунтовано тезу, що нова парадигма освіти може реалізуватися завдяки впровадженню у викладацьку систему міждисциплінарних зв'язків, які уможливлюють розвиток різноманітних прикладних досліджень. Стверджується, що хімічний компонент професійної компетентності дозволяє учителю цілеспрямовано формувати ключові компетентності в учнів – зокрема, компетентність в природничих науках і технологіях та екологічну грамотність і бажання дотримуватися здорового способу життя. Означено етапи проведення педагогічного експерименту (констатувальний, пошуковий, формувальний, коригувальний). Розкривається хід проведення формувального етапу педагогічного експерименту: у контрольних групах викладання здійснювалося за традиційною методикою, у експериментальних – за авторською; у студентів перевірявся рівень сформованості мотиваційного, діяльнісного, когнітивного та методичного компонентів хімічної складової професійної компетентності. Результати початкового та підсумкового оцінювання порівнювалися по кожному з критеріїв окремо у контрольній та експериментальній групах для кожної зі спеціальностей. Підсумки обчислень представлені у вигляді діаграм та таблиць. Підсумовано, що розроблена методика формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей є ефективною.

Ключові слова


ключові компетентності; підготовка вчителів технологій, географії, фізики; підготовка майбутнього вчителя; хімічна складова професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasev V.V. Matematycheskaya statystyka v pedahohyke: uchebnoe posobye [Mathematical statistics in pedagogy: textbook], Yaroslavl', 2010. 76 p.

Netrybiychuk O. Vykorystannya khmarnykh servisiv i tekhnolohiyi «Perevernutoho navchannya» na urokakh khimiyi [Use of cloud services and technology "Inverted learning" in chemistry lessons]. Biolohiya i khimiya v ridniy shkoli, 2017, vol. 5, pp. 2–9.

Pshenychna N.S. Vykladannya khimichnykh dystsyplin u maybutnikh uchyteliv nekhimichnykh spetsial'nostey yak zaporuka formuvannya profesiynoyi kompetentnosti [Teaching chemical disciplines in future teachers of non-chemical specialties as a key to the formation of professional competence]. Molodyy vchenyy, 2016, vol. 12.1, pp. 514-518.

Pshenychna N.S. Obgruntuvannya dotsil'nosti vyvchennya dystsypliny «Khimiya» maybutnimy vchytelyamy tekhnolohiy [Rationale for the study of the discipline "Chemistry" future teachers of technology]. Pedahohichnyy protses: Teoriya i praktyka, 2017, vol. 3 (58), pp. 89-95.

Pshenychna N.S. Struktura ta kryteriyi sformovanosti profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv nekhimichnykh spetsial'nostey [Structure and criteria of formation of professional competence of future teachers of non-chemical specialties]. Pedahohichni nauky,2017, vol. LXXVI. Tom 3, pp. 74-79.

Pshenychna N.S. Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutn'oho vchytelya fizyky shlyakhom vstanovlennya mizhpredmetnykh zv"yazkiv iz khimiyeyu [Formation of professional competence of the future teacher of physics by establishing interdisciplinary connections with chemistry]. Naukovyy visnyk Melitopol's'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohika, 2014, vol. 1 (12), pp. 134–140.

Sysoyeva S.O. Metodolohiya naukovo-pedahohichnykh doslidzhen': Pidruchnyk [Methodology of scientific and pedagogical research: Textbook], Rivne, 2013. 360 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Афанасьев В. В. Математическая статистика в педагогике: учеб. пособие / В. В. Афанасьев, М. А. Сивов. – Ярославль: Типография ЯГПУ, 2010. – 76 с.

2. Нетрибійчук О. Використання хмарних сервісів і технології «Перевернутого навчання» на уроках хімії / О. Нетрибійчук // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 2–9.

3. Пшенична Н. С. Викладання хімічних дисциплін у майбутніх учителів нехімічних спеціальностей як запорука формування професійної компетентності / Н. С. Пшенична // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 514–518.

4. Пшенична Н. С. Обґрунтування доцільності вивчення дисципліни «Хімія» майбутніми вчителями технологій / Н. С. Пшенична // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 3 (58). – С. 89–95.

5. Пшенична Н. С. Структура та критерії сформованості професійної компетентності майбутніх учителів нехімічних спеціальностей / Н.С. Пшенична // Педагогічні науки. – Вип. LXXVI. – Т. 3. – Херсон, 2017. – С. 74–79.

6. Пшенична Н. С. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики шляхом встановлення міжпредметних зв’язків із хімією / Н. С. Пшенична // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2014. – № 1 (12). – С. 134–140.

7. Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник / С. О. Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.

Copyright (c) 2018 NATALIA PSHENYCHNA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.