DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.8

РОЗВИТОК УМІНЬ ПИСЬМА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТРОЛЬНИХ ЛИСТІВ

OLHA DATSKIV

Анотація


Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір вимагає від закладів вищої освіти удосконалення методів і засобів формування комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Компетентність у письмі є невід’ємною складовою іншомовної комунікативної компетентності. Невідповідність рівня сформованості компетентності у письмі випускників педагогічних університетів і потреба у впровадженні сучасних засобів навчання зумовила актуальність цієї статті. Мета статті – аналіз шляхів розвитку вмінь письма майбутніх учителів англійської мови з використанням контрольних листів. Проаналізовано трактування поняття “письмо” у сучасній методиці навчання іноземних мов і культур. Відзначено, що письмо є складним видом мовленнєвої діяльності, який передбачає розвиток метакогнітивних умінь, навичок і вмінь продукування, а також наявність необхідних для створення письмового повідомлення знань. Показано, що основними підходами до навчання письма на сучасному етапі є предметний, процесуальний і жанровий. Конкретизовано вміння, необхідні студентам четвертого курсу англійського відділення факультету іноземних мов для оволодіння компетентністю у письмі, визначено жанри письма. Встановлено відповідність визначених умінь письма дескрипторам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Розглянуто нові підходи до навчання і оцінювання іншомовного письма. Визначено, що рубрикою вважають документ, який містить критерії оцінювання письмового повідомлення та рівні досягнення цих критеріїв за шкалою від “відмінно” до “незадовільно”. Рубрики допомагають забезпечити об’єктивність і прозорість оцінювання, посилити відповідальність студентів за результати навчання і якість виконання ними завдань з письма. Обгрунтовано доцільність використання рубрик у поєднанні з контрольними листами. Рубрики і контрольні листи визначено ефективними засобами для самооцінювання і взаємооцінювання письмових повідомлень студентами. Запропоновано рубрику оцінювання письмового повідомлення на основі шкали міжнародного екзамену Cambridge Advanced English і контрольний лист, створений із використанням основних критеріїв оцінювання письмового повідомлення цієї шкали. Проаналізовано переваги та недоліки використання рубрик і контрольних листів для створення і оцінювання письмового повідомлення. Описано послідовність роботи студентів з рубриками і контрольними листами. На основі результатів навчання і позитивних відгуків студентів про використання контрольних листів зроблено висновок про ефективність цього засобу навчання для формування вмінь письма майбутніх учителів англійської мови. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у використанні контрольних листів для розвитку і оцінювання вмінь говоріння майбутніх учителів англійської мови.

Ключові слова


уміння письма; самооцінювання; взаємооцінювання; контрольний лист; рубрика

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrade H. The effects of instructional rubrics on learning to write / H. Andrade // Current Issues in Education. – 2001. – Vol. 4 (4). – P. 1–28.

Bachman L., Palmer A. Language Assessment in Practice / L. Bachman, A. Palmer. – Oxford University Press, 2010. – 510 p.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Structured overview of all CEFR scales. – 34 p. [Електронний ресурс]. Available at: http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2011/11/CEFR-all-scales-and-all-skills.pdf.

Bharuthram Sh., Patel M. Co-constructing a rubric checklist with first year university students: A self-assessment tool / Sh. Bharuthram., M Patel. // Apples – Journal of Applied Language Studies. – 2017. – Vol. 11 (4). – P. 35–55.

Dawson P. Assessment rubrics: towards clearer and more replicable design, research and practice / P. Dawson // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2015. – Vol. 42 (3). – P. 347–360.

Dochy F., Segers M., Sluijsmans D. The use of self-, peer and co-assessment in higher education: A review / F. Dochy, M. Segers, D. Sluijsmans // Studies in Higher Education. – 2006. – Vol. 24 (3). – P. 331–350.

Gezie A., Khaja K., Chang V., Adamek M., Johnsen M. Rubrics as a tool for learning and assessment: What do Baccalaureate students think? / A. Gezie, K. Khaja, V. Chang, M. Adamek, M. Johnsen // Journal of Teaching in Social Work. – 2012. – Vol. 32 (4). – P. 421–437.

Green A. Exploring Language Assessment and Testing: Language in Action / A. Green. – New York, NY: Routledge, 2014. – 288 p.

Hamp-Lyons L. Second language writing: Assessment issues / L. Hamp-Lyons // Second language writing: Research insights for the classroom; ed. by B. Kroll. – Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990. – P. 69–87.

Howell R. Exploring the impact of grading rubrics on academic performance: Findings from a quasi-experimental, pre-post evaluation / R. Howell. Journal on Excellence in College Teaching. – 2011. – Vol. 22 (2). – P. 31–49.

Jonsson A. Rubrics as a way of providing transparency in assessment / A. Jonsson // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2014. – Vol. 39(7). – P. 840–852.

Nulty D. Peer and self-assessment in the first year of university / D. Nulty // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2011. – Vol. 36(5). – P. 493–507.

O’Malley J., Valdez Pierce L. Authentic assessment for English language learners. Practical approaches for teachers / J. O’Malley, L. Valdez Pierce. – Longman, 1996. – 268 p.

Reddy Y., Andrade H. A review of rubric use in higher education / Y. Reddy, H. Andrade // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2010. – Vol. 35(4). – P. 435–448.

Sundeen T. Instructional rubrics: effects of presentation options on writing quality / T. Sundeen // Assessing Writing. – 2014. – Vol. 21. – P. 74–88.

Wilson M. Rethinking rubrics in writing assessment / M. Wilson. – Portsmouth: Heinemann, 2006. – 136 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Andrade H. The effects of instructional rubrics on learning to write / H. Andrade // Current Issues in Education. – 2001. – Vol. 4 (4). – P. 1–28.

2. Bachman L., Palmer A. Language Assessment in Practice / L. Bachman, A. Palmer. – Oxford University Press, 2010. – 510 p.

3. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Structured overview of all CEFR scales. – 34 p. [Електронний ресурс]. Available at: http://ebcl.eu.com/wp-content/uploads/2011/11/CEFR-all-scales-and-all-skills.pdf.

4. Bharuthram Sh., Patel M. Co-constructing a rubric checklist with first year university students: A self-assessment tool / Sh. Bharuthram., M Patel. // Apples – Journal of Applied Language Studies. – 2017. – Vol. 11 (4). – P. 35–55.

5. Dawson P. Assessment rubrics: towards clearer and more replicable design, research and practice / P. Dawson // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2015. – Vol. 42 (3). – P. 347–360.

6. Dochy F., Segers M., Sluijsmans D. The use of self-, peer and co-assessment in higher education: A review / F. Dochy, M. Segers, D. Sluijsmans // Studies in Higher Education. – 2006. – Vol. 24 (3). – P. 331–350.

7. Gezie A., Khaja K., Chang V., Adamek M., Johnsen M. Rubrics as a tool for learning and assessment: What do Baccalaureate students think? / A. Gezie, K. Khaja, V. Chang, M. Adamek, M. Johnsen // Journal of Teaching in Social Work. – 2012. – Vol. 32 (4). – P. 421–437.

8. Green A. Exploring Language Assessment and Testing: Language in Action / A. Green. – New York, NY: Routledge, 2014. – 288 p.

9. Hamp-Lyons L. Second language writing: Assessment issues / L. Hamp-Lyons // Second language writing: Research insights for the classroom; ed. by B. Kroll. – Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1990. – P. 69–87.

10. Howell R. Exploring the impact of grading rubrics on academic performance: Findings from a quasi-experimental, pre-post evaluation / R. Howell. Journal on Excellence in College Teaching. – 2011. – Vol. 22 (2). – P. 31–49.

11. Jonsson A. Rubrics as a way of providing transparency in assessment / A. Jonsson // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2014. – Vol. 39(7). – P. 840–852.

12. Nulty D. Peer and self-assessment in the first year of university / D. Nulty // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2011. – Vol. 36(5). – P. 493–507.

13. O’Malley J., Valdez Pierce L. Authentic assessment for English language learners. Practical approaches for teachers / J. O’Malley, L. Valdez Pierce. – Longman, 1996. – 268 p.

14. Reddy Y., Andrade H. A review of rubric use in higher education / Y. Reddy, H. Andrade // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2010. – Vol. 35(4). – P. 435–448.

15. Sundeen T. Instructional rubrics: effects of presentation options on writing quality / T. Sundeen // Assessing Writing. – 2014. – Vol. 21. – P. 74–88.

16. Wilson M. Rethinking rubrics in writing assessment / M. Wilson. – Portsmouth: Heinemann, 2006. – 136 p.

Copyright (c) 2018 OLHA DATSKIV

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.