DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.21

ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

MYROSLAVA PIHUR

Анотація


Обґрунтовано доцільність й ефективність використання міжрівневих і міжпредметних зв’язків під час вивчення сучасної української літературної мови та методики навчання української мови. Відзначено, що інтеграція як необхідний дидактичний засіб сприяє формуванню у майбутніх учителів-словесників цілісного уявлення про функціонування мовних одиниць у системі, усуненню дублювання навчального матеріалу у лінгвістичних дисциплінах. Вказано, що в навчальному процесі вищої школи здійснюється орієнтація на професійну модель випускника педагогічного навчального закладу: наявність у нього сучасних теоретичних знань, ґрунтовних практичних умінь навичок, творчих якостей та високої професійної (методичної) майстерності. Обмежена кількість годин, відведених на формування методичних знань, умінь і навичок з того чи іншого розділу мови, не сприяє реалізації цих завдань, в зв’язку з чим постає необхідність уведення елементів методики на заняттях з курсу сучасної української літературної мови в таких аспектах: 1) зіставлення змісту виучуваного матеріалу в школі й педагогічному ВНЗ; 2) виконання вправ і завдань інтегрованого характеру; 3) добір дидактичного матеріалу до окремих тем тощо. Основною одиницею презентації мовного матеріалу в такій системі має бути текст (контекст), бо саме в ньому виявляються закономірності функціонування мовних одиниць кожного рівня. Важливим прийомом вивчення мови є аналіз мовних одиниць, тому всі різновиди мовного розбору варто використовувати на заняттях із сучасної української літературної мови, але робити його співзвучним до мовного розбору в загальноосвітній школі. З цією ж метою можна використовувати підручники з рідної мови, призначені для освітнього процесу школярів.

Ключові слова


інтеграція; професійна модель; мовна одиниця; мовна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Hlazova O. Kuznetsov Yu. Ridna mova: pidruchnyk dlia 8 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. [Native language: student’s book for the 8th form of general education institution]. Kyiv: Zodiak–EKO, 2008. 239 s.

Doroshenko S. I. Spivvidnoshennia naukovoi i shkilnoi hramatyky. Ukrainska mova i literatura v shkoli. [Correlation of scientific and school grammar. Ukrainian language and literature at school]. 1992. №2. S. 51–54.

Liubar O. O., Fedorenko D. T. Rozvytok pedahohichnoi osvity Ukrainy v 21 stolitti: kontseptsiia. Ridna shkola. [

Development of pedagogical education in Ukraine in the 21st century. Native school]. 1994. №8. S. 75–79.

Melnychaiko V. Ya. Zviazky mizh syntaksychnymy temamy i rozdilamy. Ukrainska mova i literatura v shkoli. [Links between syntactic topics and sections. Ukrainian language and literature at school]. 1990. №6. S.14–18.

Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia ]/redkol.: V. M. Rusanivskyi, O. O. Taranenko (spivholovy), M. P. Ziabliuk ta in. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. 2000. 752 s.

Ukrainska mova: navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. 5–9 klasy. [ Ukrainian language: educational program for general education institution]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita», 2013. 160 s.

Eichinger L. Deutsche Wortbildung. Eine Eifuhrung. Tubingen: Naar, 2000. S. 46–54

Fleischer Wolfgang. Wortbildung der deutschen Gegenwartspache 4, völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin/Boston: Hubert & Co.KG, Cottigen. 483 S.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глазова О. Рідна мова: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Глазова, Ю. Кузнєцов. – К.: Зодіак–ЕКО, 2008. – 239 с.

2. Дорошенко С. І. Співвідношення наукової і шкільної граматики / С. І. Дорошенко // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 2. – С. 51–54.

3. Любар О. О. Розвиток педагогічної освіти України в 21 столітті: концепція / О. О. Любар, Д. Т. Федоренко // Рідна школа. – 1994. – № 8. – С. 75–79.

4. Мельничайко В. Я. Зв’язки між синтаксичними темами і розділами / В. Я. Мельничайко // Українська мова і література в школі. – 1990. – №6. –С.14–18.

5. Українська мова: енциклопедія /редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. – К: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.

6. Українська мова: навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. – К: Вид. дім «Освіта», 2013. – 160 с.

7. Eichinger L. Deutsche Wortbildung. Eine Eifuhrung. Tubingen: Naar, 2000. – S. 46–54.

8. Fleischer Wolfgang. Wortbildung der deutschen Gegenwartspache 4, völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin/Boston: Hubert & Co.KG, Cottigen. – 483 s.

Copyright (c) 2018 MYROSLAVA PIHUR

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.