DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.2.22

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ГЕНЕЗИС І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

TETIANA BOROKHVINA

Анотація


Здійснено теоретичний аналіз понять «інклюзія», «інклюзивне навчання», «діти з особливими потребами». Вивчення цих термінів дало можливість встановити, що  інклюзивна освіта заснована на ідеях включення дітей з особливими освітніми потребами до масових навчальних закладів. Показано, що на сучасному етапі розвитку соціуму інклюзивна освіта як центральна педагогічна умова успішності кожної дитини має свою чітко окреслену цінність. Визначено основні принципи інклюзивної освіти відповідно до законодавчої бази України. Розглядається історія виникнення та реалізації ідей інклюзивного навчання. Унікальність інклюзивної освіти полягає у тому, що вона поєднує в собі педагогіку, медицину, соціальну роботу. Це  сприяє теоретичному осмисленню її  в контексті кожної з наукових галузей та формуванню цілісного уявлення про неї. Проаналізовані важливі на сьогодні завдання, необхідні для реалізації інклюзивної освіти в Україні. З’ясовано, що в основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка запобігає будь-якій дискримінації дітей, забезпечує рівне ставлення до усіх, але створює особливі умови для дітей, котрі мають особливі освітні потреби. Зазначено, що інклюзивна освіта може підтримати таких дітей у навчанні і досягненні успіху, що дасть шанси і можливості для поліпшення їхнього життя. Доведено, що впровадження інклюзивної освіти сприяє реструктуризації культури навчального закладу, залучати у цей процес всіх: педагогів, учнів та їх батьків.

Ключові слова


інклюзивна освіта; інклюзивне середовище; інклюзія; сегрегація; діти з особливими освітніми потребами

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar V. (2011) «Inklyuzyvne navchannya yak sotsialno-pedahohichnyy fenomen» [Inclusive education as a socio-pedagogical phenomenon], Ridna shkola, vol. 3, pp. 10–14.

Kolupayeva A.A. and Taranchenko O.M. (2016), «Inkliuzyvna osvita: vid osnov do praktyky» [Inclusive Education: From Basics to Practice], Kyiv, ATOPOL, 152 p.

Malyshevska I. (2016) «Aktualni aspekty vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity v Ukraini» [Actual aspects of the introduction of inclusive education in Ukraine], Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, vol. 13, pp. 205–211.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine «Pro osvitu» [About education], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145–19.

Ministerstva osvity y nauky Ukrayiny (2005), «Pro stvorennya umov shchodo zabezpechennya prava na osvitu osib z invalidnistyu» [On creating conditions for the right to education of persons with disabilities], available at: http://www.uazakon.com/documents/date_9o/pg_izwdow.htm

Nahorna O. B. (2016), «Osoblyvosti korektsiino-vykhovnoi roboty z ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy» [Features of correctional and educational work with children with special educational needs], navchalno-metodychnyi posibnyk, Rivne, 141 p.

Inklyuzyvna osvita vid A do Ya: poradnyk dlya pedahohiv i batkiv (2016), [Inclusive Education from A to Z: A Guide

for Teachers and Parents] Kyiv, Ukraine.

Siaba O. M. (2012) «Inkliuzyvna osvita yak suchasna model navchannia» [Inclusive education as a modern educational model], Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, vol. 2, pp. 167–171.

Khaminich S. and Pereverzeva O. (2013) «Inklyuzyvna osvita v konteksti innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny» [Inclusive Education in the Context of Ukraine's Innovation Development], [Online], available at: http://confcontact.com/2013_03_15/35_Haminich.htm (Accessed 15 Mar 2013).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / В. Бондар // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 10–14.

2. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. «Інклюзивна освіта: від основ до практики»: монографія / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – К.: ТОВ «АТОПОЛ», 2016. – 152 с.

3. Малишевська І. Актуальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні / І. Малишевька // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2016. – № 13. – С. 205–211.

4. Про освіту: закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

5. Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю: наказ Міністерства освіти й науки України № 691 від 02.12.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_9o/pg_izwdow.htm.

6. Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / О. Б. Нагорна. – Рівне, 2016. – 141 с.

7. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укл. Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. – К., 2016. – 68 с.

8. Сяба О. М. Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання / О. Сяба //Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2012. – № 2 (49). – С. 167–171.

9. Хамініч С. Ю. Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку України / С. Ю. Хамініч, О. В. Переверзева. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confcontact.com/2013_03_15/35_Haminich.htm.

Copyright (c) 2018 TETIANA BOROKHVINA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.