DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.1

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

MARIA BOJKO

Анотація


Окреслено основні тенденції управління якістю освіти в педагогічному університеті, які передбачають нaявнicть чiткиx пepcпeктив poзвитку, побудову інституційної моделі системи управління якістю освітньої діяльності, нaявнicть системи прийняття упpaвлiнcькиx piшeнь та їx зв’язoк iз cтpaтeгiєю poзвитку закладу вищої освіти (ЗВО), залучення всіх структурних пiдpoздiлiв до процесу упpaвлiння якicтю освіти в ньому.
Обґрунтовано інституційну модель управління якістю освітньої діяльності Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ), яка охоплює розробку та вдосконалення процедур забезпечення якості, реалізацію основних положень і програми заходів щодо підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, які відповідають Стандартам ESG і враховують методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО.
Реалізація політики забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в ТНПУ передбачає: планування якості освіти (визначення стратегії, політики, цілей та вимог до якості вищої освіти); розроблення й оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освітньої діяльності; підготовку пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; координацію роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; участь у цих процесах органів студентського самоврядування, зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів.
Доведено, що функціонування інституційної моделі системи управління якістю освітньої діяльності в ТНПУ реалізується шляхом здійснення відповідних заходів: розроблено нормативні документи, які регламентують структуру, принципи та процедури системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті; залучено студентів, роботодавців, провідних учених і фахівців-практиків до участі в освітньому процесі, формування змісту, перегляду і вдосконалення освітніх програм. Створено цілісну систему моніторингу якості освітньої діяльності, ефективно працюють механізми запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти.


Ключові слова


якість; вища освіта; освітня діяльність; система; інституційна модель; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekceev V. Standart ISO 9001 realyzovat legko [Standard ISO 9001 is easy to actualize]. Metody menedzhmenta kachectva. – Methods of quality management, 2005, Vol. 2, pp. 52–53.

Ashumov V. R. Yakict osvity u VNZ [Quality of education in higher education establishments], Kyiv, Naukova dumka Publ., 2010, 122 p.

Vakulenko V. M. Formy i metody kontrolyu yakosti znan i rivnya profesiynoyi kompetentnosti maybutnoho vykladacha [Forms and methods of future teacher’s quality of knowledge and professional competence level control]. Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity- Pedagogy and psychology of professional education, 2003, Vol. 6, pp. 109–121.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine “About Higher education]. Available at: https://zakon.help/law/1556-VII/

Lokalni systemy upravlinnya yakistyu: svitovyy dosvid ta ukrayinski praktyky pobudovy [Local systems of quality management: world experience and Ukrainian practices of creation] (ed.: T. V. Finikova, V. I. Tereshchuka), Kyiv, Takson Publ., 2018.

Lunyachek V. E. Yakist osvity v konteksti depzhavnoyi kadrovoyi polityky [Quality of education in context of state personnel policy]. Ppoblemy suchacnoyi pedahohichnoyi osvity. Ser.: Pedahohika i psykholohiya. Zb. Statey – Problems of modern pedagogical education: pedagogy and psychology, Vol. 16, – Yalta, PVV K•HU Publ., 2007, Part 2, pp. 177–185.

Petrychenko L. O. Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinnya yakistyu osvity u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi. Diss, dokt. ped. nauk [Theoretical and methodological grounds of education quality management in higher pedagogical education establishment. Dr. ped. sci. diss.]. – Kharkiv, 2014.

Tereshchuk H. V. Navchalnyy protses u vyshchomu zakladi pedahohichnoyi osvity v konteksti innovatsiynykh zmin [Educational process in higher establishment of pedagogical education in context of innovation changes]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Pedahohika. – The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy, 2010, Vol. 3, pp.115–119.

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications –European Commission, 2004. Available at: http://ec.europa.eu/education.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015. Available at: (http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf).

Metodychni rekomendatsiyi shchodo pobudovy instytutsiynoyi struktury vnutrishnoyi systemy zabezpechennya yakosti osvitnoyi diyalnosti ta yakosti vyshchoyi osvity u zakladakh vyshchoyi osvity [Methodical recommendations for creating institutional structure of internal system of educational activity quality and higher education quality assurance in higher education establishments]. Available at: ttp://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/metod-recom_QUAERE.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aлeкceeв В. Cтaндapт ISO 9001 peaлизoвaть лeгкo / В. Aлeкceeв // Мeтoды мeнeджмeнтa кaчecтвa. – 2005. – № 2. – C. 52–53.

2. Ашумов В. Р. Якicть ocвiти у ВНЗ / В. Р. Ашумов. – К.: Наукова думка, 2010. – 122 c.

3. Вакуленко В. М. Форми і методи контролю якості знань і рівня професійної компетентності майбутнього викладача / В. М. Вакуленко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 6. – С. 109–121.

4.Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: // https://zakon.help/law/1556-VII/.

5. Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови / За ред. Т. В. Фінікова, В. І. Терещука. – К.: Таксон, 2018.

6. Лунячeк В. E. Якicть ocвiти в кoнтeкcтi дepжaвнoї кaдpoвoї пoлiтики / В. E. Лунячeк // Пpoблeми cучacнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти. Cep.: Пeдaгoгiкa i пcиxoлoгiя. Зб. статей.– Ялтa: PВВ КГУ, 2007. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 177–185.

7. Петриченко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі: дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.06 / Л. О. Петриченко. – Харків, 2014.

8. Терещук Г. В. Навчальний процес у вищому закладі педагогічної освіти в контексті інноваційних змін / Г. В. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 3. – С. 115–119.

9. Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications –European Commission, 2004. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education.

10. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14–15 May 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: (http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf).

11. Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: ttp://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/metod-recom_QUAERE.pdf.

Copyright (c) 2019 MARIA BOJKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.