№ 3 (2018)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Лінгводидактика

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ PDF
ZHANNA NYKIFORCHUK 111-118
ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
IRYNA FERENCHUK-PIONTKOVSKA 118-127
ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНE ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
MARIANA BURAK 127-134
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
IRYNA NAZARENKO 135-140
РОЛЬ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО СЕГМЕНТА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
LILIYA MORSKA, Natalia SABAT 140-146

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГОРУХУ В УКРАЇНІ (1920–1939 РР.) PDF
OLEH WYNNYCHUK 147-153
ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
VALENTYNA BILYK 154-159

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
MARIA BOJKO 6-15
ACTIVATION OF ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A MEANS OF ENHANCING THEIR COMPETITIVENESS: HOME AND GREEK EXPERIENCE PDF
YULIA KOROTKOVA 15-21

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

НАВЧАЛЬНА САМОПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ПРОЕКЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
DEMIDOVA MARINA, LOU YANMEI 22-28
АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
HALYNA TKACHUK 28-36

ПЕДАГОГІЧНА НАУКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ВЗАЄМОДІЇ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ PDF
NATALIIA LUPAK 37-47
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ ТА УМОВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНІХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
OLENA REBROVA, HANNA REBROVA 47-56

ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЕКТНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ PDF
NATALIIA BATIUK, OLHA MIKULINSKA 57-66
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МУЗИКУВАННЯ ЯК СПОСОБУ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНОМУ АРТПРОСТОРІ PDF
DEMIDOVA MARINA, CHEN CHEN 66-72
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК PDF
IRYNA PATSALIUK 72-80
КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
LYUDMYLA BILOUSOVA, NATALIA ZHYTIENIOVA 80-87

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

ЗМІСТ, ФОРМИ І ТЕХНОЛОГІЇ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
VOLODYMYR KRAVETS 88-97

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

НЕЛІНІЙНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ PDF
ZINOVIY STELMASHCHUK 97-103
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ОБРАЗОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Nataliia SHATAILO 103-110