DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.3

НАВЧАЛЬНА САМОПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ПРОЕКЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

DEMIDOVA MARINA, LOU YANMEI

Анотація


Акцентовано на гуманістичній моделі освіти, за якої особистісна складова стає основоположною на противагу когнітивній. Вказано, що основними вимогами до освітнього процесу в рамках особистісно-гуманістичної спрямованості є: студента постійно має супроводжувати почуття вільного вибору; освітній процес повинен характеризуватися яскраво вираженою розвивальною тенденцією і постійно збагачуватися інтересами студентів, їхніми переживаннями та емоціями; необхідною умовою й джерелом розвитку повинні бути труднощі. Відзначено, що для підготовки майбутніх фахівців творчої спрямованості необхідно звернути увагу на компоненти, які визначають стан сучасного освітнього простору, а саме: передбачити варіативний зміст, відповідні методи і форми організації освітнього процесу, спроектувати й реалізувати відповідно до поставлених завдань педагогічні технології, які створювали би максимальні умови для виявлення й розвитку задатків особистості студента, його здібностей та особистісного потенціалу. У зв’язку з цим дуже гостро постає питання розвитку навичок самопідготовки студентів, які проявляються у: введенні до процесу навчання творчих завдань, покликаних розвивати пізнавальні здібності студентів; впровадженні специфічних критеріїв оцінки освоєння навчального матеріалу, наприклад, перенесення на новий матеріал способу вирішення, уміння вирішувати завдання підвищеної складності; прагненні диференціювати завдання щодо рівня розвиненості особистості. Саме тому нині у педагогіці ведеться пошук нових педагогічних технологій, ідея яких полягає в переході від пояснення до розуміння, від соціального контролю до розвитку і самоконтролю, від управління до самоуправління й самопідготовки.

Ключові слова


самостійна робота; пізнавальна самостійність; самопідготовка; вчитель музичного мистецтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Buriak V. Keruvannia samostiinoiu robotoiu studentiv / V. Buriak // Vyshcha shkola. – 2001. – № 4–5. – S. 48–52.

Holoborodko Ye. Ye. Definitsiia samostoiatelnosti v kontiekstie psikholoho-pedahohicheskoho issledovaniia / Ye. Ye. Holoborodko // Innovatsionnaia nauka. – 2015. – № 8. – [Eliektronnyi zhurnal] Rezhym dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-samostoyatelnosti-v-kontekste-psihologo-pedagogicheskogo-issledovaniya.

Honcharenko S. U. Ukraїnskij pedagogіchnij slovnik / S. U. Honcharenko; [Hol. red. S. Holovko]. – Kiїv : Libіd, 1997. – 373 s.

Kucher Z. S. Orhanizatsiia samostiinoi roboty maibutnikh vchyteliv obsluhovuiuchoi pratsi v systemi modulnoho navchannia : avtoreferat dysertatsii … kand. ped. nauk: 13.00.04 / Z. S. Kucher. – Khmelnytskyi, 2006. – 20 s.

Petukhova L. Ye. Metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty studentiv z kursu «Istoriia pedahohiky» / L. Ye. Petukhova. – Kherson : Vydavnytstvo KhDU, 2002. – 22 s.

Prokopenko I. F. Pedahohichni tekhnolohii : navchalnii posibnyk / I. F. Prokopenko, V. I. Yevdokymov. – Kharkiv : Kolehium, 2006. – 224 s.

Pro osvitno-kvalifikatsiini rivni (stupenevu osvitu) : Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2001 r. № 1/9-168 / Uporiadnyk V. H. Nebabin // Zakonodavchi ta normatyvni akty pro osvitu v Ukraini. – K., 2001. – T. 13. – 670 s.

Prohrama dii shchodo realizatsii polozhen Bolonskoi deklaratsii v systemi vyshchoi osvity i nauky Ukrainy // Osvita. – 2004. – №8. – S. 6–8.

Reizenkind T. Katehoriia intehratsii u profesiinii pidhotovtsi vchytelia muzyky / Tetiana Reizenkind // Ridna shkola. – 2001. – № 2. – S. 29–31.

Sydorchuk N. H. Orhanizatsiia samoosvitnoi diialnosti maibutnikh uchyteliv : teoriia ta tekhnolohiia formuvannia : monohrafiia / N. H. Sydorchuk. – Zhytomyr : Vydavnytstvo ZhDU, 2004. – 168 s.

Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini / Stepan Siropolko. – K. : Naukova dumka, 2001. – 912 s.

Soldatenko M. M. Teoriia i praktyka samostiinoi piznavalnoi diialnosti : monohrafiia / M. M. Soldatenko. – K. : Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2006. – 198 s.

Yakubovska O. M. Samostiina robota u konteksti osobysto-oriientovanoho navchannia / O. M. Yakubovska // Orhanizatsiia samostiinoi roboty slukhachiv v umovakh informatsiinoho suspilstva : materialy naukovo-metodychnoi konferentsii (14 hrudnia 2001 r., m. Odesa). – Odesa : ORIDU UADU, 2002. – S. 211–212.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів / В. Буряк // Вища школа. – 2001. – № 4–5. – С. 48–52.

2. Голобородько Е. Е. Дефиниция самостоятельности в контексте психолого-педагогического исследования / Е. Е. Голобородько // Инновационная наука. – 2015. – № 8. [Электронный журнал] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/definitsiya-samostoyatelnosti-v-kontekste-psihologo-pedagogicheskogo-issledovaniya.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник; гол. ред. С. Головко / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 373 с.

4. Кучер З. С. Організація самостійної роботи майбутніх вчителів обслуговуючої праці в системі модульного навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / З. С. Кучер. – Хмельницький, 2006. – 20 с.

5. Петухова Л. Є. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Історія педагогіки» / Л. Є. Петухова. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2002. – 22 с.

6. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології: навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків: Колегіум, 2006. – 224 с.

7. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Лист М-ва освіти і науки України від 25.04.2001 р. № 1/9–168 // Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні; упоряд. В. Г. Небабін. – К., 2001. – Т. 13. – С. 660–666.

8. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України // Освіта. – 2004. – № 8. – С. 6–8.

9. Рейзенкінд Т. Категорія інтеграції у професійній підготовці вчителя музики / Т. Рейзенкінд // Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 29–31.

10. Сидорчук Н. Г. Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів: теорія та технологія формування: монографія / Н. Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.

11. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.

12. Солдатенко М. М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності: монографія / М. М. Солдатенко. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 198 с.

13. Якубовська О. М. Самостійна робота у контексті особисто-орієнтованого навчання / О. М. Якубовська // Організація самостійної роботи слухачів в умовах інформаційного суспільства: матеріали наук.-метод. конференції (14 грудня 2001 р., м. Одеса). – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 211–212.

Copyright (c) 2019 DEMIDOVA MARINA, LOU YANMEI

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.