DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.5

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ВЗАЄМОДІЇ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

NATALIIA LUPAK

Анотація


Акцентовано увагу на необхідності реформування системи освіти в Україні з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки і мислення, трансформації суспільної свідомості та ціннісно-особистісних орієнтирів. Концептуально проаналізовано комунікацію як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти. Досліджено науковий дискурс поняття «комунікація», акцентовано на його етимологічному аналізі. З’ясовано багатозначність поняття «комунікація», що трактується як зв’язок, сполучення, повідомлення, інформація, спілкування, стосунки, передача тощо, а ключовою для визначення понять «комунікація» та «спілкування» є ідея єдності, об’єднання, причетності, зв’язку. Окреслено дефініції поняття «комунікація» крізь призму взаємодії як універсального об’єднуючого фактора будь-яких систем або елементів системи, розглянуто його різні модуси у контексті теорій, традицій і моделей. Увиразнено особливості специфічної форми комунікації, поширеної в сучасному академічному освітньому просторі: віртуальної. Узагальнено розуміння комунікації як універсального принципу взаємодії, за яким реконструюються сучасні системи культури, зокрема освітня.

Ключові слова


комунікація; взаємодія; освіта; парадигма освіти; інформація; повідомлення; спілкування; суб’єкти взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Boichenko . М. The ethical values of modern university education: philosophical reflection: Doctoral dissertation / Institute of Higher Education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv, 2016. 431 p. (in Ukrainian).

Hriffin E. Communication:theories and practices/trans.Kharkov: Publishing house “Humanitarnyi tsentr”, Naumenko А. А., 2015. 688 p. (in Russian).

Dzoban О. P., Manuilov Y. М. Virtual communications: to the problem of philosophical comprehension of essence. Visnyk Natsionalnoho Universytetu “Yurydychna akademiia Ukrainyimeni Yaroslava Mudroho”. 2015. No 3 (26). P. 7–19. (in Ukrainian).

Yelnykova H. V. Changing the philosophy of education management in the modern conditions of the development of society. Educology: reader: studymanual / Ed.: Ohneviuk V. О., Sysoieva S. О. Kyiv: VP “Edelveis”, 2013. P. 480–484.(in Ukrainian).

Kryzhko V. V., Mamaieva I. O. Axiological potential of the public administration education: study manual. Kyiv: Osvita Ukrainy, 2005. 217 p. (in Ukrainian).

Literary Dictionary Directory/ed.: R. Т. Hromiak, Yu. І. Kovaliv, V. І. Teremko. Kyiv: VTs “Akademiia”, 2006. 752 p. (in Ukrainian).

Lupak N. М. Synergetic aspect of communicative interaction of educational process subjects in conditions of a pedagogical university.Innovatsiina pedahohika. 2018.No 7. P. 121–132. (in Ukrainian).

Makliuen М. H. Understanding media: external extensions of a person /trans.V. Nikolaiev. 5thed. Мoscow: Kuchkovo pole, 2018. – 464 с. (in Russian).

Science and education: modern transformations: monograph. Kyiv: PARAPAN, 2008. 328 p. (in Russian).

Science and values of human existence: collective monograph / ed.: V. P. Melnyk, М. P. Alchuk, М. І. Boichenko, S. D. Vyshynskyiet. al. Lviv: Ivan Franko LNU, 2013. 550 p. (in Ukrainian).

Onufriienko H., Chernevych A. Notion communication in the conceptual dimension and in the linguistic context.Problem ukrainsko iterminolohii. 2010. No 675. P. 154–160. (in Ukrainian).

Otych О. Cultural pedagogical paradigmas methodological basis of modern education. URL: http: zbirnik.mixmd.edu.ua/2010_5_ua/21.pdf. (in Ukrainian).

Pedagogical skill: manual / І. А. Ziaziun, L. V. Kramushchenko, І. F. Kryvonoset. al. Kyiv: Vyshcha shkola, 1997. 349 p. (in Ukrainian).

PocheptsovH. Theoryofcommunication. 2nded. Kyiv:VTs“Kyivskyiuniversytet”, 1999. 308 p. (inUkrainian).

Pryshchak М. D. Discourse of the notion “communication” in the context of the formation of a modern paradigm of education. // Visnyk Vinnutskoho politekhnichnoho instytutu. 2010. No 1. P. 25–29. (in Ukrainian).

Rodzhers Е. М. Diffusion of innovations / trans. V. Starka. Kyiv: VD “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2009. 591 p. (in Ukrainian).

Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language: 60000 words / compl.; N. Kusaikina, Y. Tsybulnyk; ed. V. V. Dubichynskyi. Kharkiv: VD “Shkola”, 2014. 1550 p. (in Ukrainian).

Philosophical Encyclopedic Dictionary/ ed. V. І. Shynkaruk. Kyiv: Abrys. 2002. 750 p. (in Ukrainian).

Cherepanova S. Existension of communicative intersubjectiveness as a problem of the philosophy of education. Humanism. Human. Existension.: Proceedings of the 25th International human studies philosophical readings, Drohobych, 2013. Drohobych: Red.-vyd. Viddily DDPUim. І. Franko, 2013. P. 262–264. (in Ukrainian).

Chumak О. V. Paradigm of education of ХХІ century: innovation aspects. URL: virtkafedra.ucoz.ua/el_jurnal/pages/vyp7/konf1/chumak.pdf. (in Ukrainian).

Shmahalo R. Т., Hnatyshyn I. L. Dictionary of pedagogy of artistic culture and art management: terms, notions, definitions. Lviv: LNAM, 2012. 160 p. (in Ukrainian).

Yashenkova О. V. Fundamentals of the theory of linguistic communication: study manual for individual student’s work. Kyiv: VTs “Akademiia”, 2011. 304 p. (in Ukrainian).

Dance F. The Concept of Communication. Journal o fCommunication. 1970. P. 201–210. (in English).

Johannesen R. Communication Ethics: Centrality, Trends and Controversies in Communication. Yearbook 25. 2001. P. 201–235.(in English).

Craig R. Communication as a Practice. Communication as … Perspectives on Theory. 1988. P.39. (in English).

Craig R. Communication as a Practical Discipline. Rethinking Communication: Paradigm Issues. 1989. Vol. 1. P. 97–122. (in English).

Slack J. Communication as Articulation. Communication as… Perspectives on Theory. 2006. 223 p. (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойченко Н. М. Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія: дис. … д-ра філос. наук: 09.00.10/09.00.07 / Н. М. Бойченко. – К., 2016. – 431 с.

2. ГриффинЭ. Коммуникация: теории и практики, пер. с англ. / Э. Гриффин – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», Науменко А. А., 2015. – 688 с.

3. Дзьобань О. П. Віртуальні комунікації: до проблеми філософського осмислення сутності / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2015. – № 3 (26). – С. 7–19.

4. Єльникова Г. В. Зміна філософії управління освітою в сучасних умовах розвитку суспільства / Г. В. Єльникова // Освітологія: хрестоматія: навч. посібник; уклад.: Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – С. 480–484.

5. Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою: навч. посібник // В. В. Крижко, І. О. Мамаєва. – К.: Освіта України, 2005. – 217 с.

6. Літературознавчий словник-довідник; за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 752 с.

7. Лупак Н. М. Синергетичний аспект комунікативної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах педагогічного університету / Н. М. Лупак // Інноваційна педагогіка. – 2018. – № 7. – С. 121–132.

8. Маклюэн М. Г. Пониманиемедиа: внешниерасширениячеловека; пер. с англ. В. Николаева. – 5-е изд., испр. / М. Г. Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2018. – 464 с.

9. Наука и образование:современные трансформации: монография. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 328 с.

10. Наука і цінності людського буття: колективна монографія; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника / М. П. Альчук., М. І. Бойченко, С. Д. Вишинський та ін. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 550 с.

11. Онуфрієнко Г. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті / Г. Онуфрієнко, А. Черневич // Проблеми української термінології. – 2010. – № 675. – С. 154–160.

12. Отич О. Культурологічна педагогічна парадигма як методологічна основа сучасної освіти / О. Отич. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zbirnik.mixmd.edu.ua/2010_5_ua/21.pdf.

13. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с.

14. Почепцов Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид., доп. / Г. Почепцов. – К.: ВЦ «Київський університет», 1999. – 308 с.

15. Прищак М. Д. Дискурс поняття «комунікація» в контексті формування сучасної парадигми освіти / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 1. – С. 25–29.

16. Роджерс Е. М. Дифузія інновацій; пер. з англ. В. Старка / Е. М. Роджерс. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 591 с.

17. Сучасний тлумачний словник української мови: 60000 слів; уклад. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2014. – 1550 с.

18. Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук. – К.: Абрис. 2002. – 750 с.

19. Черепанова С. Екзистенція комунікативної інтерсуб’єктивності як проблема філософії освіти / С. Черепанова// Гуманізм. Людина. Екзистенція. Матеріали 25-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2013 р.); ред. колегія: В. С. Возняк (гол. ред.), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 262–264.

20. Чумак О. В. Парадигма освіти ХХІ століття: інноваційні аспекти / О. В. Чумак. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: virtkafedra.ucoz.ua/el_jurnal/pages/vyp7/konf1/chumak.pdf.

21. Шмагало Р. Т. Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: терміни, поняття, дефініції / Р. Т. Шмагало, І. Л. Гнатишин. – Львів: ЛНАМ, 2012. – 160 с.

22. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посібник для самостійної роботи студентів / О. В. Яшенкова. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 304 с.

23. Dance F. The Concept of Communication / F. Dance // Journal of Communication, 1970. – P. 201–210.

24. Johannesen R. Communication Ethics: Centrality, Trends and Controversies,in Communication Yearbook 25/ R. Johannesen, 2001. – P. 201–235.

25. Craig R. Communication as a Practice / R. Craig // Communication as … Perspectives on Theory, 1988. – P. 39.

26. Craig R. Communication as a Practical Discipline / R. Craig //Rethinking Communication, Vol. 1: Paradigm Issues, 1989. – P. 97–122.

27. Slack J. Communication as Articulation / J. Slack // Communication as… Perspectives on Theory, 2006. – 223 p.

Copyright (c) 2019 NATALIIA LUPAK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.