DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.7

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЕКТНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ

NATALIIA BATIUK, OLHA MIKULINSKA

Анотація


Визначено особливості використання методу проекту в практиці викладання хореографічного мистецтва. Акцентується увага на педагогічній спрямованості проектної діяльності студентів-хореографів, що навчаються у педагогічних вишах. Розкривається сутність поняття «проектні уміння студентів-хореографів», яке розглядається у двох взаємопов’язаних напрямках: перший – уміння самостійно здійснювати хореографічні проекти, а другий – уміння застосовувати проектні уміння у педагогічній діяльності. Обґрунтовано методику діагностики проектних умінь студентів-хореографів як важливого компонента фахової компетентності майбутнього педагога, керівника хореографічного колективу. Розроблено критеріальний апарат дослідження, що складається з таких критеріїв, як когнітивний, мотиваційно-комунікативний, творчо-діяльнісний, результативно-презентаційний. До кожного критерію підібрана оптимальна кількість показників, ступінь прояву яких обумовлює рівень проектних умінь студента. Здійснено обґрунтування емпіричних методів дослідження, відповідно до кожного критерію та його показників. За когнітивним критерієм рівень проектних умінь виявляли методи опитування, анкетування, тестування, бесіди, інтерв’ювання; за мотиваційно-комунікативним критерієм – методи спостереження, діагностики, модифікації проектів, діалогу; за творчо-діяльнісним – творчі завдання, самостійна розробка проектів; за результативно-презентаційним критерієм – методи презентації, оцінки незалежних суддів, співбесіди, завдання для рефлексії. Визначено середнє арифметичне отриманих балів, які набрав кожен студент-хореограф упродовж всіх етапів констатувального експерименту. Здійснено аналіз отриманих даних та характеристика результатів наявного рівня сформованості проектних умінь студентів-хореографів експериментальної групи.

Ключові слова


проектні уміння; студенти-хореографи; констатувальний експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Aliksiychuk O. S., Fedorchuk V. V. (2008), Proektna diyalnist studentiv u protsesi opanuvannya navchalnoyi dystsypliny «Shkilnyy kurs svitovoyi khudozhnoyi kultury ta metodyka yoho vykladannya» [Students’ project activity in the course of studying the discipline “School course of artistic culture and methods of its teaching] Kam"yanets-Podilskyy. (in Ukrainian).

Androshchuk L. M. (2014), Rozvytok tvorchoho potentsialu v protsesi postanovky tvorchoho proektu yak aspekt profesiynoyi pidhotovky maybutnoho vchytelya khoreohrafiyi [Development of creative potential in the course of setting creative project as an aspect of future choreography teacher’s professional training]. Suchasni stratehiyi rozvytku khoreohrafichnoyi osvity: materialy vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu (Uman, 23–24 travnya 2014 r.) [Proc. from All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation]. Uman: FOP Zhovtyy O. O. ubl., 2014, pp. 7–12. (in Ukrainian).

Batyuk N. O. (2018), Komponentna struktura formuvannya proektnykh umin maybutnikh uchyteliv khoreohrafiyi [Componental structure of forming future choreography teachers’ project skills], Naukovi zapysky – Scientific Bulletin, ser. Pedahohichni nauky, 2018, vol. 163, pp. 77–81 (in Ukrainian).

Drachenko V. V. (2014) Vykorystannya proektnykh khudozhno-pedahohichnykh tekhnolohiy u profesiyniy pidhotovtsi vchytelya mystetskykh dystsyplin [Employing project artistic and pedagogical technologies in professional training of arts teacher], Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynskoho. Seriya: pedahohika i psykholohiya.– Scientific Bulletin of Vinnytsia state pedagogical university named after M. Kotsiubynskyi, 2014, vol. 41. pp. 173–176 (In Ukrainian).

Kutsenko S. V. (2017), “Project activity in the course of forming future choreography teacher’s creative potential by means of folk and stage dances”. Proc. V All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars “Scientific Youth-2017]. K.: IITZN NAPN Ukrayiny Publ., 2017, pp. 290–293.

Li Tszyatsi (2014), Khudozhno-proektni uminnya v pidhotovtsi kompetentnoho vchytelya muzychnoho mystetstva [Artistic and project skills in training competent teacher of musical art]. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho: Zb. nauk. prats [Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky]. Odesa, 2014, vol. 7–8, pp. 139–146 (In Ukrainian).

Novska O. R. (2016), Metodyka samoproektuvannya fakhovoho rozvytku maybutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Methods of self-projecting of future musical art teachers’ professional development]. Nauka i osvita [Science and education], 2016, vol. 10, pp. 52–58 (in Ukrainian).

Khodorivska K. V., Ivanova O. O. (2017), Navchalna prohrama z pozashkilnoyi osvity modelno-khoreohrafichnoyi studiyi [Syllabus of extracurricular education of model and choreography studio]. Kyiv: Budynok dytyachoyi ta yunatskoyi tvorchosti Holosiyivskoho rayonu Publ., 2017, 95 p. (In Ukrainian).

Shevchuk A. S. (2016), Dytyacha khoreohrafiya [Child choreography]. Ternopil: Mandrivets Publ., 2016, 288 p. (In Ukrainian).

Kuzminska O. (2002), Taniec w teorii i praktyce [Dance in theory and practice]. Poznan: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. (in Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аліксійчук О. С. Проектна діяльність студентів у процесі опанування навчальної дисципліни «Шкільний курс світової художньої культури та методика його викладання»: навч-метод. посібник / О. С. Аліксійчук, В. В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 31 с.

2. Андрощук Л.М. Розвиток творчого потенціалу в процесі постановки творчого проекту як аспект професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії / Л. М. Андрощук // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю (Умань, 23–24 травня 2014 р.) / ред. кол.: О.В. Дудник, Л.М. Андрощук. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 7–12.

3. Батюк Н. О. Компонентна структура формування проектних умінь майбутніх учителів хореографії / Н. О. Батюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки./ Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 77–81.

4. Драченко В. В. Використання проектних художньо-педагогічних технологій у професійній підготовці вчителя мистецьких дисциплін / В. В. Драченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 41. – С. 173–176.

5. Куценко С. В. Проектна діяльність у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Збірник матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конференції молодих учених «Наукова молодь – 2017» (14 грудня 2017 р., м. Київ) / за ред. Спіріна О. М. та Яцишин А. В. – К.: ІІТЗН НАПН України, 2017. – С. 290–293. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2017.html.

6. Лі Цзяці. Художньо-проектні уміння в підготовці компетентного вчителя музичного мистецтва / Лі Цзяці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. 7–8. – С. 139–146.

7. Новська О. Р. Методика самопроектування фахового розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва / О. Р. Новська // Наука і освіта. – 2016. – № 10. – С. 52–58. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2016_10_11.

8. Ходорівська К.В. Навчальна програма з позашкільної освіти модельно-хореографічної студії / К.В. Ходорівська, О.О. Іванова. – К.: Будинок дитячої та юнацької творчості Голосіївського району, 2017. – 95 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irshavarbdt.ucoz.ru/_ld/1/188_I_I_-I_I.pdf

9.Шевчук А. С. Дитяча хореографія: навч.-метод. посібник – 3-тє вид., зі змін. та доп. / А. С. Шевчук. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 288 с.

10. Kuzminska O. Taniec w teorii I praktyce / Kuzminska O. – Poznan: Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2002.

Copyright (c) 2019 NATALIIA BATIUK, OLHA MIKULINSKA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.