DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.8

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МУЗИКУВАННЯ ЯК СПОСОБУ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНОМУ АРТПРОСТОРІ

DEMIDOVA MARINA, CHEN CHEN

Анотація


Відзначено, що ключова компетенція майбутнього вчителя музичного мистецтва пов’язана з розвитком таких базових компетенцій, як уміння самостійно знайомитися з новими творами, працювати з нотним текстом, втілювати художні образи, реалізовувати музичними засобами творчі і пізнавальні потреби. Показано, що сучасна музично-педагогічна освіта в Україні намагається знайти чіткі параметри співвідношення традиційних і новаторських підходів до навчання, що максимально сприяють самовираженню особистості та формуванню психологічного комфорту в майбутній професійній діяльності вчителів музичного мистецтва. Звідси, спрямованість освіти на практичну та самостійну підготовку студентів дала поштовх для осмислення необхідності вдосконалення такої форми виконавської діяльності, як музикування. Читання з листа й ескізне вивчення музичних творів відкривають перед студентами найсприятливіші можливості для широкого ознайомлення з методичною літературою, впевнене володіння музичним інструментом, вільне виконання творів різної технічної складності, вміння виконувати необхідний перелік творів різних епох, стилів і жанрів. Вказано, що основне завдання оволодіння навичками музикування по нотах полягає у досягненні рівня розвитку особистості студента, достатнього для її діяльної самореалізації; досягнення рівня освіченості, що дозволяє самостійно орієнтуватися в цінностях світового культурного простору; оволодіння знаннями, вміннями, навичками, які потрібні для формування самостійної діяльності у сфері культури після закінчення музично-педагогічних факультетів.

Ключові слова


музичне мистецтво; вчитель; музикування; читання з листа; ескізне програвання

Повний текст:

PDF

Посилання


Aloyan S. F. [Sketch learning. Features of work]. Eskiznoe razuchivanie. Osobennosti raboty. (In Russ.) Available at: http://orl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232831952/Metod.razrabotka_Eskiznoe_razuchivanie._Osobennosti_raboty._prep.Aloyan_S.F.pdf

Karacharova T. Y. Obuchenye yhre s lysta na osnove aktyvyzatsyy tselostnoho protsessa vospryiatyia y ozvuchyvanyia notnoho teksta: avtoref. dys. … kand. ped. nauk. [Learning the game from the sheet based on activating the process of perceiving and sounding the musical text]. SPb., 2007, 26 p.

Kolomyjets A. Kurs chytannya khorovykh partytur. [Course of reading choral scores]. Kyiv: Muzychna Ukraina, 1977, 123 p.

Nazarenko M. Formuvannia navychok chytannia z lysta khorovykh partytur u maibutnikh pedahohiv-muzykantiv u protsesi pidhotovky do roboty z khorovym kolektyvom. [Formation of future music teachers’ reading skills from a letter of choral scores in the process of preparing for work with the choir team]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser.: Pedahohichni nauky. 2014.Vol. 131. pp. 144–148.

Skorobohatko N. Notatky opernoho kontsertmeistera. [Opera Concertmaster’ Notes]. Kyiv: Muzychna Ukraina. 1973. 330 p.

Slobodnichenko D. O. Formuvannia navychok chytannia z lysta khorovykh partytur u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv kultury i mystetstv: dys... kand. ped. nauk. [Formation of reading skills from a sheet of choral scores from students of higher educational institutions of culture and arts]. K., 2008. 235 p.

Sradzhev V. P. Zakonomernosti upravleniya motorikoy pianista [The rules of piano masters management]. M.: Kontenant, 2004. 216 p.

Filatova O. I. Cheshskaya muzykal'naya pedagogika v sotsiokul'turnom aspekte: k probleme tvorcheskogo kharaktera ispolnitel'skoy praktiki. [Czech musical pedagogy in the socio-cultural aspect: to the problem of the creative nature of performing practice]. Muzykal'no-esteticheskoe obrazovanie v sotsiokul'turnom razvitii lichnosti. Mater. 1-y Mezhdunarod. mezhvuz. nauchno-prakt. konf. – Ekaterinburg,UrGPU, 2001. 147 p.

Tsypin G. M. Muzykal'no-ispolnitelskoe iskusstvo: teoriya i praktika. [Music Performing Art: Theory and Practice]. SPb. Aleteyya, 2001. 320 p.

Shulpyakov O. F. Rabota nad khudozhestvennym proizvedeniem i formirovanie muzykalnogo myshleniya ispolnitelya [Work on the work of art and the formation of musical thinking artist]. SPb.: Kompozitor, 2005. – 37 p.

Bennet E. Coplete series of sight reading and ear test: for piano. Book 1–6. Oakville: F. Harris music Co., 1968-1969. – 268 p.

Keilmann W. Introduction to sightreading. N. Y. Peters, 1972. 58 p.

Maury L. Magic lines and spaces. Solves sight reading problems. La Canada, Calif., 1973. 85 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алоян С. Ф. Эскизное разучивание. Особенности работы: методическая работа / С. Ф. Алоян. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://orl.rnd.muzkult.ru/media/2018/08/31/1232831952/Metod.razrabotka_Eskiznoe_razuchivanie._Osobennosti_raboty._prep.Aloyan_S.F.pdf.

2. Карачарова Т. И. Обучение игре с листа на основе активизации целостного процесса восприятия и озвучивания нотного текста: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. И. Карачарова. – СПб., 2007. – 26 с.

3. Коломиєць А. Курс читання хорових партитур: навч.-метод. посібник / А. Коломиєць. – К.: Музична Україна, 1977. – 123 с.

4. Назаренко М. Формування навичок читання з листа хорових партитур у майбутніх педагогів-музикантів у процесі підготовки до роботи з хоровим колективом / М. Назаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 131. – С. 144–148.

5. Скоробогатько Н. Нотатки оперного концертмейстера / Н. Скоробогатько. – К.: Музична Україна, 1973. – 330 с.

6. Слободніченко Д. О. Формування навичок читання з листа хорових партитур у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Д. О. Слободніченко. – К., 2008. – 235 с.

7. Сраджев В. П. Закономерности управления моторикой пианиста / В. П. Сраджев. – М.: Контенант, 2004. – 216 с.

8. Филатова О. И. Чешская музыкальная педагогика в социокультурном аспекте: к проблеме творческого характера исполнительской практики / О. И. Филатова // Музыкально-эстетическое образование в социокультурном развитии личности: Матер. 1-й Международ. межвуз. научно-практ. конф. – Екатеринбург: УрГПУ, 2001. – Т. V. – С. 147.

9. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика / Г. М. Цыпин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.

10. Шульпяков О. Ф. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя / О. Ф. Шульпяков. – СПб.: Композитор, 2005. – 37 с.

11. Bennet E. Coplete series of sight reading and ear test: for piano / Е. Bennet, Н. Сарр. – Book 1-6. – Oakville: F. Harris music Co., 1968–1969. – 268 р.

12. Keilmann W. Introduction to sightreading / W. Keilmann. – N. Y. Peters, 1972. – 58 p.

13. Maury L. Magic lines and spaces. Solves sight reading problems / L. Maury. – La Canada, Calif., 1973. – 85 p.

Copyright (c) 2019 DEMIDOVA MARINA, CHEN CHEN

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.