DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.10

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

LYUDMYLA BILOUSOVA, NATALIA ZHYTIENIOVA

Анотація


Вказано, що використання технологій візуалізації в освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін є визнаною необхідністю, зумовленою низкою об’єктивних факторів, таких як специфіка об’єктів, що вивчаються, неперервне зростання обсягу освітнього контенту, зміни у пізнавальній сфері молодого покоління тощо. Розкрито сутність готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітній практиці. Запропоновано п’ятикомпонентну структуру зазначеної готовності. Мотиваційно-ціннісний компонент готовності характеризує професійний інтерес майбутнього вчителя до оволодіння технологіями візуалізації, усвідомлення ним цінності використання візуальних дидактичних засобів й налаштованість на набуття вмінь їх створювати й застосовувати у власній освітній практиці; когнітивний компонент відображає сформованість системи знань щодо педагогічних, психологічних, методичних засад використання технологій візуалізації в освітньому процесі; операціонально-інструментальний компонент віддзеркалює рівень володіння практичними прийомами створення візуального контенту, здатність раціонально добирати й ефективно застосовувати сучасні високотехнологічні інструменти для створення візуального контенту; практично-діяльнісний характеризує вміння педагогічно доцільно застосовувати візуальні матеріали в освітньому процесі, добирати потрібні засоби візуалізації або створювати власні, оцінювати їх ефективність, адаптувати до конкретних умов освітнього процесу, вирішення поставлених педагогічних завдань; рефлексивно-оцінювальний відбиває здатність здійснювати аналіз та оцінку власної професійної діяльності щодо використання технологій візуалізації в освітньому процесі, визначати шляхи і способи самовдосконалення у педагогічному, методичному, технологічному аспектах. Конкретизовано складники кожного з компонентів, показано їх взаємозв’язок і взаємозалежність.

Ключові слова


готовність майбутнього вчителя; технології візуалізації; компоненти готовності; природничо-математичні дисципліни; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilousova L., Zhytienova N. Didakticheskie aspekty ispol'zovaniya tekhnologiy vizualizatsii v uchebnom protsesse obshcheobrazovatel'noy shkoly [Didactic aspects of the use of visualization technologies in the educational process of secondary school]. Informacijni texnologiyi i zasoby navchannya. 2014, Vol. 40. (2), ISSN Online: 2076-8184. (in Russ.) [Оnline]. Available: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017 (accessed 25.01.2019)

Bilousova L., Zhytienova N. Onlajnovi instrumenty vizualizaciyi u diyal`nosti suchasnogo pedagoga [Online tools for visualization in the activities of a modern teacher]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». Vol. 7 (27), 2018, pp. 8–15. ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print). (In Ukr.) [Оnline]. Available: http://journals.uran.ua/sr_edu/issue/view/9015 (accessed 25.01.2019)

Gorlicyna O. Obuchenie studentov pedagogicheskih VUZov: vizualizacii znanij [Teaching students of pedagogical universities: knowledge visualization]. Psihologija i Psihotehnika. Vol. 12, 2012, pp. 75–78.

Zhytienova N. Sutnist` vizualizaciyi v navchal`nomu procesi [Essence of visualization in the educational process]. Zbirnyk naukovyx pracz` Kam'yanecz-Podil`s`kogo nacional`nogo universytetu imeni Ivana Ogiyenka. Seriya pedagogichna. Vol. 19, 2013, P. 358. pp. 18–21. (in Ukr.), [Оnline]. Available: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/31532/28171 (accessed 25.01.2019)

Zhytienova N. Pryncypy vizualizaciyi yak osnova dydaktychnogo dyzajnu [Principles of visualization as a basis for didactic design]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». Vol. 3 (11), 2017, ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519–4976 (Print). P. 11–14. (in Ukr.), [Оnline]. Available: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072 (accessed 25.01.2019)

Raputo A. Vizualizacija kak neotemlemaja sostavljajushhaja processa obuchenija prepodavatelej [Visualization as an integral part of the training process for teachers]. Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovanija. Vol. 5, 2010, pp. 138–141. (in Russ.), [Оnline]. Available: http://econf.rae.ru/pdf/2010/03/7fe1f8abaa.pdf (accessed 25.01.2019)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Белоусова Л. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы / Л. Белоусова, Н. Житенева // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – том 40, № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017.

2. Білоусова Л. Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога / Л. Белоусова, Н. Житенева // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – № 7 (27). – 2018. – С. 8–15. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/issue/view/9015.

3. Горлицына О. Обучение студентов педагогических ВУЗов: визуализации знаний / О. Горлицына // Психология и Психотехника. – 2012. – № 12. – С. 75–78.

4. Житєньова Н. Сутність візуалізації в навчальному процесі / Н. Житєньова // Збірник наукових праць Кам’янец-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/31532/28171.

5. Житєньова Н. Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну / Н. Житєньова // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – № 3 (11). – 2017. – С. 11–14. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072.

6. Рапуто А. Визуализация как неотъемлемая составляющая процесса обучения преподавателей / А. Рапуто // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 5 – С. 138–141. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://econf.rae.ru/pdf/2010/03/7fe1f8abaa.pdf.

Copyright (c) 2019 LYUDMYLA BILOUSOVA, NATALIA ZHYTIENIOVA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.