DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.13

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ОБРАЗОТВОРЕННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Nataliia SHATAILO

Анотація


Проаналізовано дослідження, в яких обґрунтовано структурні компоненти формування умінь учнів підліткового віку у шкільній та позашкільній практиці мистецької освіти. Визначено особливості компонентної структури формувальних процесів, які споріднені з уміннями образотворення, а саме: творчого самовираження, образотворчої діяльності, творчих умінь, креативності як загальної творчої здатності. Зазначено, що у розумінні компонентної структури формування умінь образотворення варто зосереджувати увагу на гранях художньої діяльності як відображенні власного «Я» особистості через художні образи та їх інтерпретацію. Вказано на актуальність послідовного розгортання компонентів змісту музичної освіти в навчальному процесі, що включає музичний досвід, музичну грамотність, музично-творчий розвиток. Наведено узагальнення щодо моделювання творчого процесу, ключем до якого є художній задум як прототип «продукту» образотворення та результат художньо-образного мислення суб’єкта. Акцентовано увагу на ціннісно-орієнтаційному компоненті, що регулює потреби та мотиваційні дії підлітків, здатність розуміти і цінувати мистецтво. Віднайдено взаємозв’язок між структурними компонентами креативності (асоціативно-образне мислення, творча уява, художня спостережливість, арт-самовираження) та формуванням умінь образотворення. Виявлено основні напрямки процесу формування умінь образотворення молодших підлітків. Перший з них пов’язаний з операційними процесами мислення, зокрема художньо-образного мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та ін.), що передбачає генерацію у свідомості образів, взятих із раніше набутого досвіду підлітка, появу асоціацій, уявлень, які базуються на культурній ерудиції та наявності базового мистецького тезаурусу. Другий – передбачає наявність уміння проводити паралелі між художніми образами різних видів мистецтва та дійсністю, синтезуючи нові образи. Вкрай важливим для здійснення процесу образотворення є також уміння інтерпретувати образність творів мистецтва у процесі мистецько-інтегрованої діяльності. Третій напрямок безпосередньо залежить від емоційно-чуттєвого сприймання та інтерпретації художніх образів. Реалізація даного напряму передбачає художньо-образне осягнення мистецького твору та виявлення особистісного ставлення до нього. Тож емоційний чуттєво-інтелектуальний процес образотворення спричиняється ціннісними судженнями (етичними, естетичними, духовними). Четвертий напрямок реалізується через формування в молодших підлітків умінь застосовувати різні виразні засоби образотворення та характеризується багатоваріантністю способів художньо-творчого самовираження. Визначено структурні компоненти процесу формування умінь образотворення молодших підлітків на уроках музичного мистецтва, зокрема: образно-операційний, образно-синтезуючий, емоційно-ціннісний та продуктивно-діяльнісний. Відзначено, що вказані компоненти мають власну структуру і логіку побудови, характеризуються внутрішньою єдністю і відносною автономністю.

Ключові слова


структурні компоненти; уміння образотворення; молодші підлітки; музичне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezemchuk L. V. «Dydaktychna karta» yak zasib formuvannya tvorchykh umin pidlitkiv [«Didactic card» as a means of forming teenagers’ creative skills], available at: http://sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-01/09blvcst.pdf

Bezemchuk L. V. Shlyakhy vprovadzhennya tvorchoho komponenta v zmist muzychnoyi osvity zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Ways of implementing creative component into the content of musical education of secondary educational establishment], Zasoby navchal'noyi ta naukovo-doslidnoyi roboty [Means of learning and scientific-research work], Kharkiv, vol. 22, 2005, pp. 11–16 [in Ukrainian]

Honcharenko S. U. Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary], Kyiv, Lybid, 1997 [in Ukrainian]

Dronova O. Pedahohichni umovy rozvytku obrazo-stvorennya v protsesi khudozhno-estetychnoho samovyrazhennya ditey 5-6 rokiv [Pedagogical conditions of forming image-creation in the process of 5–6 year olds’ self-expression], available at : https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8/subor/Dronova.pdf. [in Ukrainian]

Lazarenko S. S. Sutnisni vymiry emotsiyno-estetychnoho dosvidu uchnya serednikh klasiv u konteksti navchalno-vykhovnoho protsesu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Essential dimensions of emotional and aesthetic experience of middle school student in the context of educational process of secondary educational establishments], Naukovi zapysky Berdyanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Scientific Bulletin of Berdiansk state pedagogical university. Pedaogical sciences], vol. 1, 2016, pp. 128–135 [in Ukrainian]

Medvedev N. V. Osoblyvosti protsesu transformatsiyi khudozhnoho zadumu v obrazotvorchiy diyalnosti [Peculiarities of the process of transformation of fiction idea in arts], Aktualni problemy psykholohii [Urgent problems of psychology], Iss. 12, vol. 8, 2009, Zhytomyr, Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian]

Onofriychuk L. M. «Formation of teenagers’ creative skills by means of musical puppet theatre», Thesis abstract for Cand. Sc. (Theory and methods of teaching music), 13.00.02, Kyiv, 2009, 19 p. [in Ukrainian]

Padalka H., Formuvannya dukhovnosti osobystosti u protsesi khudozhno-tvorchoho samovyrazhennya [Formation of individual’s spirituality in the process of artistic and creative self-expression], vol. 3, 2012, pp. 153–164, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2012_3_15 [in Ukrainian]

Rudnyts'ka O. P. Pedahohika zahalna ta mystetska [General and art pedagogy], Ternopil, Navchalna knyha Bohdan, 2005[in Ukrainian]

Tereshchenko S. V. «Development of teenagers’ creativity at integrated lessons of music», The dissertation of the candidate of pedagogical sciences. Specials 13.00.02. Kyiv, 2018, 250 p. (in Ukrainian).

Yaremenko L. Kreatyvnist yak tvorchist: spilne ta vidminne [Creativity as creation: common and different], Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], vol. 4, 2010, pp. 117–123 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беземчук Л. В. «Дидактична карта» як засіб формування творчих умінь підлітків / Л. В. Беземчук. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-01/09blvcst.pdf.

2. Беземчук Л. В. Шляхи впровадження творчого компонента в зміст музичної освіти загальноосвітнього навчального закладу // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди. – Харків, 2005. – Вип. 22. – С. 11–16.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.

4. Дронова О. Педагогічні умови розвитку образо-створення в процесі художньо-естетичного самовираження дітей 5–6 років / О. Дронова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8/subor/Dronova.pdf.

5. Лазаренко С. С. Сутнісні виміри емоційно-естетичного досвіду учня середніх класів у контексті навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів / С. С. Лазаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 1.– С. 128–135.

6. Медведева Н. В. Особливості процесу трансформації художнього задуму в образотворчій діяльності / Н. В. Медведева // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології / За ред. В. Моляко. Т. 12. Вип. 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 150–161.

7. Онофрійчук Л. М. Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. М. Онофрійчук. – К., 2009. – 19 с.

8. Падалка Г. Формування духовності особистості у процесі художньо-творчого самовираження / Г. Падалка // Естетика і етика педагогічної дії. – 2012. – Вип. 3. – С. 153–164. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2012_3_15.

9. Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька: навч. посібник / О. П. Рудницька – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

10.Терещенко С. В. Розвиток креативності підлітків на інтегрованих уроках музики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. В. Терещенко. – К., 2018. – 250 с.

11. Яременко Л. Креативність як творчість: спільне та відмінне. / Л. Яременко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 117–123.

Copyright (c) 2019 Nataliia SHATAILO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.