DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.14

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

ZHANNA NYKIFORCHUK

Анотація


Окреслено психолінгвістичні особливості англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх релігієзнавців. Визначено, що проблема формування англомовної компетентності в читанні зумовлюється потребою її дослідження у контексті компетентнісного підходу. Вказано, чому володіння науковими знаннями про релігію важливе для зростання культури та ерудованості фахівця, а вивчення релігієзнавства у вищій школі є необхідним чинником підвищення рівня духовної культури людини. З’ясовано суть понять «професійно орієнтоване читання», «професійно орієнтована компетентність в читанні» та «читання як рецептивний вид мовленнєвої діяльності». Виокремлено чотири головні функції англомовного професійно орієнтованого тексту, визначено його психолінгвістичні особливості. Представлено класифікацію видів читання. Пояснено реалізацію індивідуального підходу до студентів як важливу передумову ефективності процесу навчання професійно орієнтованого читання, який здійснюється з урахуванням їхніх ідивідуальних та психологічних особливостей. Описано процес формування професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх релігієнавців як розвиток іншомовної компетентності у повсякденних і фахових ситуаціях та визначено тексти, за допомогою яких можна пришвидшити цей процес. Доведено, що правильно побудована система навчання читання англійською мовою допомагає у вирішенні практичних, загальноосвітніх, виховних та розвивальних завдань, а інформація, котру отримує майбутній релігієзнавець в процесі читання, розвиває його світогляд та знання про релігію.

Ключові слова


читання; компетентність в читанні; професійно орієнтована компетентність; індивідуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Barabanova H. V. Kohnitivno-komunikatyvna model navchannya profesiyno oriyentovanoho chytannya inozemnoyu movoyu v nemovnomu vuzi [Cognitive and communicative model of teaching professionally oriented reading in foreign language at nonlinguistic institution of higher education]. Inozemni movy, 2004, Vol. 1, pp. 29–31.

Boretska H. E. Metodyka formuvannya inshomovnoyi kompetentsiyi u chytanni [Methodology of foreign language reading competence forming]. Inozemni movy, 2012, Vol. 3, pp. 18–27.

Halustova K. H. Psykholinhvistychni osoblyvosti inshomovnoho chytannya ta smyslovoho spryynyattya khudozhnoho tekstu [Psycholinguistic peculiarities of foreign language reading and semantic perception of fictional text]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu, 2011, Vol. 19, pp. 35–43.

Koreyba I. V. Formuvannya vmin profesiynoho chytannya nimetskomovnykh Internet-tekstiv u maybutnikh uchyteliv [Formation of professional reading skills of German-language Internet texts for future teachers]. Inozemni movy, 2009, Vol. 4, pp. 25–30.

Kravchyna T. V. Psykholohichni osoblyvosti chytannya ta rozuminnya profesiyno oriyentovanykh tekstiv anhliyskoyu movoyu studentamy nemovnykh spetsialnostey [Psychological features of reading and understanding of professionally oriented English texts by students of non-language specialties]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubynskoho, 2012, Vol. 38, pp. 204–208.

Maystrenko S. V. Relihiyna svidomist ta ekonomichna diyalnist [Religious consciousness and economic activity]. Visnyk Cherkaskoho universytetu, 2011, Vol. 200, pp. 16–22.

Malyuha O. S. Navchannya profesiyno oriyentovanoho chytannya naukovykh anhlomovnykh tekstiv studentiv-mahistriv ahrarnykh spetsialnostey: avtoref. dys. … kand. ped. nauk [Teaching future masters in agriculture to read profession oriented scientific texts in English]. Kyyiv, 2007, 26 p.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kultur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv / Bihych O. B., Borysko N. F., Boretska H. E. ta in. / za zah. red. S. Yu. Nikolayevoyi [Methodics of teaching of foreign languages and cultures: theory and practice: textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities]. Kyyiv, Lenvit Publ, 2013, 590 p.

Leshan V. Yu. Osnovy relihiyeznavtsva: pidruchnyk. 2-e vyd., dop. [Fundamentals of Religious Studies]. Chernivtsi, 2010, 360 p.

Pakhomova T. A. Yzuchenye khudozhestvennykh tekstov v systeme professyonalnoy ynoyazychnoy pidhotovky studentov-fylolohov na prodvynutom etape [Analysis of fictional texts in the system of professional foreign-language competence development of students-philologists on the advanced level]. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 2015, Vol. 61, pp. 47–49.

Profesiyno oriyentovane navchannya inozemnykh mov u starshiy profilniyi vyshchiy shkoli: problemy ta perspektyvy: kol. monohrafiya / L. A. Sazhko, L. Ya. Zyenya, O. V. Byryuk ta in. [Professionally oriented teaching of foreign languages in the senior profile and high school: problems and perspectives: collective monography]. Kyyiv, KNLU Tsentr Publ., 2015, 225 p.

Radetska S. V. Metodyka navchannya maybutnikh ekonomistiv profesiyno spryamovanoho chytannya anhliyskoyu movoyu z vykorystannyam kompyutera: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02 [Computer aided Methods of Teaching Future Economists to read Prof ssional Literature]. Kyyiv, 2005, 260 p.

Savelyuk N. M. Psykholinhvistychni osoblyvosti relihiynoho dyskursu (teoretychnyy aspekt) [Psycholinguistic peculiarities of religious discourse]. Skhidnoyevropeyskyy zhurnal psykholinhvistyky, 2015. – Vol.1, pp. 124–133.

Trukhanova T. I. Indyvidualizatsiya navchannya profesiyno oriyentovanoho chytannya anhliyskoyu movoyu studentiv tekhnikumiv ta koledzhiv ekonomichnoho profilyu: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.02 [Individualization while teaching profession-related reading in English to students of technical schools and colleges]. Kyyiv, 2001, 19 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барабанова Г. В. Когнітівно-комунікативна модель навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою в немовному вузі / Г. В. Барабанова // Іноземні мови. – 2004. – № 1. – С. 29–31.

2. Борецька Г. Е. Методика формування іншомовної компетенції у читанні / Г. Е. Борецька // Іноземні мови. – 2012. – № 3. – С. 18–27.

3. Галустова К. Г. Психолінгвістичні особливості іншомовного читання та смислового сприйняття художнього тексту / К. Г.
Галустова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2011. – № 19. – С. 35–43.
4. Корейба І. В. Формування вмінь професійного читання німецькомовних Інтернет-текстів у майбутніх учителів / І. В. Корейба // Іноземні мови. – 2009. – № 4. – С. 25–30.

5. Кравчина Т. В. Психологічні особливості читання та розуміння професійно орієнтованих текстів англійською мовою студентами немовних спеціальностей / Т. В. Кравчина // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – 2012. – № 38. – С. 204–208.

6. Майстренко С. В. Релігійна свідомість та економічна діяльність / С. В. Майстренко // Вісник Черкаського університету. –
2011. – № 200. – С. 16–22.
7. Малюга О. С. Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. С. Малюга. – К., 2007. – 26 с.

8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

9. Лешан В. Ю. Oснови релігієзнавтсва: підручник. – 2-е вид., доп. / В. Ю. Лешан. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 360 с.

10. Пахомова Т. А. Изучение художественных текстов в системе профессиональной иноязычной підготовки студентов-филологов на продвинутом этапе / Т. А. Пахомова // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 2015. – ІIІ (31), Іs. 61. – C. 47–49.

11. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи: кол. монографія / Л. А. Сажко, Л. Я. Зєня, О. В. Бирюк та ін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 225 с.

12. Радецька С. В. Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням комп’ютера: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С. В. Радецька. – К., 2005. – 260 с.

13. Савелюк Н. М. Психолінгвістичні особливості релігійного дискурсу (теоретичний аспект) / Н. М. Савелюк // Східноєвропейський журнал психолінгвістики. – 2015. – Т. 2. – № 1. – С. 124–133.

14. Труханова Т. І. Індивідуалізація навчання професійно орієнтованого читання англійською мовою студентів технікумів та коледжів економічного профілю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. І. Труханова. – К., 2001. – 19 с.

Copyright (c) 2019 ZHANNA NYKIFORCHUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.