DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.15

ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

IRYNA FERENCHUK-PIONTKOVSKA

Анотація


Обґрунтовано зміст формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів з використанням навчальної платформи Moodle. На основі аналізу програми, результатів опитування студентів та викладачів трьох вітчизняних закладів вищої освіти суб’єктами навчання обрано студентів третього курсу. Конкретизовано цілі формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів, які визначають зміст навчання – практичну, розвивальну, освітню, виховну та професійно-орієнтовану. У структурі німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів виділено медіакомпетентність, визначену як здатність користуватись пошуковими системами та каталогами, орієнтуватися на веб-сторінках Moodle, оцінювати розміщені там публіцистичні тексти та представляти у подальшому на їх основі самостійно розроблені результати, аналізувати і критично сприймати публіцистичні тексти, представлені в засобах масової інформації (ЗМІ), відбирати тексти, використовувати їх для саморозвитку і професійного становлення. Виокремлено предметний і процесуальний аспекти змісту й уточнено такі їхні компоненти: мовленнєвий, лінгвосоціокультурний, лінгвістичний, навчальний. Предметний аспект включає освітньо-професійну і суспільно-політичну сфери спілкування, ситуації професійного спілкування, теми (згідно з програмою), тексти (газетні статті); лінгвосоціокультурний матеріал (фоновий матеріал, еквівалентну лексику, безеквівалентну лексику, техніко-комунікативні кліше, фразеологізми, афоризми, крилаті вирази); граматичний матеріал, який викликає труднощі в студентів, лексичний матеріал; навчальні (метакогнітивні, когнітивні) стратегії, стратегії використання німецької мови у читанні, комунікативні стратегії, стратегії підбору та критичного сприйняття прочитаних публіцистичних текстів, уточнені в статті. До процесуального аспекту входять відповідні знання, вміння і вправи для їх розвитку, а в його межах конкретизовано вміння ознайомлювального, пошукового, вибіркового читання публіцистичних текстів майбутніми філологами.

Ключові слова


зміст; німецькомовна компетентність в читанні; майбутні філологи; цілі навчання; вміння; стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Vavilina S. H. Metodyka navchannya maybutnikh zhurnalistiv profesiyno oriyentovanoho chytannya na osnovi anhlomovnykh piar-tekstiv. Dys, kand. ped. nauk [Method of teaching future journalists professionally oriented reading on the basis of English-language PR texts]. Kyiv, 2016. 212 p.

Zahalnojevropejski Rekomendatsii z movnoji osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [European Recommendations on Language Education: Study, Teaching, Evaluation]; nauk. red. ukr. vyd-nya S. Yu. Nikolayeva. Kyiv: Lenvit Publ., 2003. 273 p.(Ukr. ed.: Sherstyuk O. M.)

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsiyi samostiynoyi roboty maybutnikh uchyteliv z ovolodinnya anhlomovnoyu komunikatyvnoyu kompetentsiyeyu. Dys, dokt. ped. nauk [Theoretical and methodical principles of organization of independent work of future teachers on mastering English-language communicative competence]. Kyiv, 2012. 770 p.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kultur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, ped. i linhvist. un-tiv / O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Borets'ka ta in.; za zah. red. S. Yu. Nikolayevoyi. [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for students. classic, ped. and a linguist. universities]. Kyiv, Lenvit Publ., 2013. 590 p.

Nikolayeva S. Yu. Tsili navchannya inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Objectives of teaching foreign languages in terms of competency approach]. Inozemni movy, 2010. Vol. 2, pp. 11–17.

Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universität und pädagogischen Hochschulen. Кyiv. Lenvit Publ., 2004. 256 p.

Ex-Radprofi Schumacher schafft Ironman-Qualifikation / Süddeutsche Zeitung. Available at: https://www.sueddeutsche.de/news/sport/triathlon---berlin-ex-radprofi-schumacher-schafft-ironman-qualifikation-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-181206-99-119310. (accessed 06.11.2018)

Gabriel droht Russland mit weiteren Sanktionen / F.A.Z. Available at:https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sigmar-gabriel-droht-putin-mit-weiteren-sanktionen-12945078.html. (accessed 25.05.2016)

Jauer M. Was kann der deutsche Ingenieur? / Die Zeit. Available at: https://www.zeit.de/2018/41/ingenieure-autoindustrie-motoren-dieselskandal-ansehen. (accessed 04.10.2018)

Joffe J. Die Schwäche der Weltenzündler / Die Zeit. Available at:https://www.zeit.de/2016/01/weltpolitik-islamischer-staat-russland-imperialismus-zukunft. (accessed 16.01.2016)

Oxford R. L. Hero with a Thousand Faces: Learner Autonomy, Learning Strategies and Learning Tactics in Independent Language Learning / Rebecca L. Oxford // Language Learning Strategies in Independent Settings. – Cromwell Press Ltd., 2008. – P. 41–63.

Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.

Tissen G. Heute schon gesüßt? Die Zeit. Available at:https://www.zeit.de/2016/15/zucker-steuer-ernaehrung-uebergewicht. (accessed 31.04.2016)

Was jetzt auf Dieselfahrer in Essen zukommt / Spiegel. Available at:http://www.spiegel.de/auto/aktuell/fahrverbote-essen-was-man-als-diesel-fahrer-wissen-muss-a-1238893.html. (accessed 16.11.2017)

Weihnachtsbaum der Bürger / Süddeutsche Zeitung. Available at:https://www.sueddeutsche.de/muenchen/berg-am-laim-weihnachtsbaum-der-buerger-1.4232746. (accessed 29.11.2017)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вавіліна С. Г. Методика навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С. Г. Вавіліна. – К., 2016. – 212 с.

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. вид-ня С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.

4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

5. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

6. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universität und pädagogischen Hochschulen. – К.: Ленвіт, 2004. – 256 с.

7. Ex-Radprofi Schumacher schafft Ironman-Qualifikation // Süddeutsche Zeitung, November 6, 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sueddeutsche.de/news/sport/triathlon-berlin-ex-radprofi-schumacher-schafft-ironman-qualifikation-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-181206-99-119310

8. Gabriel droht Russland mit weiteren Sanktionen / F. A. Z, Маі 25, 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sigmar-gabriel-droht-putin-mit-weiteren-sanktionen-12945078.html.

9. Jauer M. Was kann der deutsche Ingenieur? / M. Jauer. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.zeit.de/2018/41/ingenieure-autoindustrie-motoren-dieselskandal-ansehen.

10. Joffe J. Die Schwäche der Weltenzündler / J. Joffe. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.zeit.de/2016/01/weltpolitik-islamischer-staat-russland-imperialismus-zukunft.

11. Oxford R. L. Hero with a Thousand Faces: Learner Autonomy, Learning Strategies and Learning Tactics in Independent Language Learning / Rebecca L. Oxford // Language Learning Strategies in Independent Settings. – Cromwell Press Ltd., 2008. – P. 41–63.

12. Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.

13. Tissen G. Heute schon gesüßt? / G. Tissen. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.zeit.de/2016/15/zucker-steuer-ernaehrung-uebergewicht.

14. Was jetzt auf Dieselfahrer in Essen zukommt // Spiegel, November 16, 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/fahrverbote-essen-was-man-als-diesel-fahrer-wissen-muss-a-1238893.html.

15. Weihnachtsbaum der Bürger // Süddeutsche Zeitung, November 29, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/berg-am-laim-weihnachtsbaum-der-buerger-1.4232746.

Copyright (c) 2019 IRYNA FERENCHUK-PIONTKOVSKA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.