DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.16

ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНE ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

MARIANA BURAK

Анотація


Обґрунтовано доцільність взаємопов’язаного формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності. Визначено, що методологічною основою взаємопов’язаного формування зазначених компетентностей є комунікативно-діяльнісний, соціокогнітивний та інтегрований підходи. З урахуванням результатів опитування студентів і викладачів закладів вищої освіти України запропоновано сучасні сервіси та програми для навчання студентів професійно орієнтованого говоріння (YouTube, Google Hangouts, Google Classroom, Skype). Проаналізовано доцільність використання веб-квестів для формування цільових компетентностей. Визначено три етапи взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови: вступний (за необхідності), де передбачено ознайомлення студентів із сервісом чи програмою, з якими вони працюватимуть на підготовчому та/або основному етапах; підготовчий, на якому студенти у процесі самостійної роботи знайомляться з навчальним матеріалом, запропонованим через певний сервіс (наприклад, Moodle); основний, спрямований на розвиток умінь монологічного та діалогічного мовлення. Вказано, що паралельно з формуванням компетентності в говорінні на підготовчому та основному етапах здійснюється цілеспрямований розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності. Запропоновано систему вправ, яка співвідноситься з визначеними етапами і містить сім груп вправ. У статті наведено приклади вправ із використанням веб-квестів. Зазначено, що результати експериментальної перевірки системи вправ свідчать про її ефективність.

Ключові слова


професійно орієнтована компетентність в говорінні; інформаційно-комунікаційна компетентність; майбутні викладачі; англійська мова, етапи; система вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Diduh O. O. Metodyka navchannja vedennja debativ majbutnih vykladachiv anglijskoi movy. Dys, kand. ped. nauk [Methodology of teaching debates to English university teacher trainees. Cand. ped. sci. diss]. Kyiv, 2016. 259 p.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kultur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, ped. i linhvist. un-tiv. O. B. Bihych ta in.; za zah. red. S. Yu. Nikolayevoyi [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for students. classic, ped. and a linguist. universities]. Kyiv, Lenvit Publ., 2013. 590 p.

Ocinjuvannja informacijno-komunikacijnoi kompetentnosti uchniv ta pedagogiv v umovah jevrointegracijnyh procesiv v osviti: posibnyk. Bykov V. Ju., Ovcharuk O. V., ta inshi [Assessment of information and communication competence of students and teachers in the conditions of European integration processes in education]. Kyiv, Pedagogichna dumka Publ., 2017. 160 p.

Semerjak I. Z. Sociokognityvnyj pidhid do formuvannja strategij inshomovnogo profesijnogo orijentovanogo spilkuvannja majbutnih programistiv z vykorystannjam internet. Avtoref. dys. … kand. ped. nauk na zdobuttya stupenya kand. ped. nauk: 13.00.02 [Theory and methods of teaching (Germanic languages)]. Ternopil, 2016. 19 p.

Suchasni tehnologii navchannja inozemnyh mov i kultur u zagalnoosvitnih i vyshhyh navchalnyh zakladah: Kolektyvna monografija / za red. S. Ju. Nikolajevoi [Modern technologies of teaching foreign languages and cultures at secondary and higher educational institutions]. Kyiv: Lenvit Publ., 2015. 444 p.

Chernysh V. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannja u majbutnih uchyteliv profesijno-orijentovanoi anglomovnoi kompetencii v govorinni. Dys, dokt. ped. nauk [Theoretical and methodological foundations of forming prospective teachers’ professionally oriented speaking competence. Dr. ped. sci. diss]. Kyiv, 2015. 615 p.

Jaroshenko O. V. Formuvannja anglomovnoi profecijno orijentovanoi kompetentnocti v dialogichnomu movlenni majbutnih vykladachiv na ocnovi kejc-metodu. Dys, kand. ped. nauk [Developing professionally oriented competence in English interaction using case study method. Cand. Ped. sci. diss]. Kyiv, 2015. 250 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дідух О О. Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови: диc. … канд. пeд. наук: 13.00.02 / О. О. Дідух. – К., 2016. – 259 c.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

3. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті: посібник / В. Ю. Биков, О. В. Овчарук та ін. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 160 с.

4. Семеряк І. З. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійного орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням інтернету: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. З. Семеряк. – Тернопіль, 2016. – 19 с.

5. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія / за ред. С. Ю. Ніколаєвої; тех. ред. І. Ф. Соболєвої. – К.: Ленвіт, 2015. – 444 с.

6. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно-орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / В. В. Черниш. – К., 2015. – 46 с.

7. Яpoшeнкo O. В. Фopмування англoмoвнoї пpoфeciйнo opiєнтoванoї кoмпeтeнтнocтi в дiалoгiчнoму мoвлeннi майбутнiх викладачiв на ocнoвi кeйc-мeтoду: диc. … канд. пeд. наук: 13.00.02 / О. В. Яpoшeнкo. – К., 2015. – 260 c.

Copyright (c) 2019 MARIANA BURAK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.