DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.17

КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

IRYNA NAZARENKO

Анотація


Розглянуто сучасний стан навчання англійської мови майбутніх фахівців технічних спеціальностей тагалом та інженерів програмного забезпечення зокрема. Окреслено основні іншомовні потреби майбутніх фахівців з програмування, у т. ч. здатність вести перемовини з замовниками програмного забезпечення, колегами-програмістами і кінцевими користувачами програмних продуктів, виступати з доповідями на конференціях. Відзначено, що тенденцією сьогодення у навчанні англійської мови майбутніх інженерів програмного забезпечення є врахування компетентністного підходу, який означає практичну спрямованість навчання у вузі. У зв’язку з цим розглянуто погляди науковців на визначення професійної іншомовної комунікативної компетентності, здійснено аналіз її складників. Зазначено, що більшість науковців визначають компетентності лінгвістичну (або мовну), соціолінгвістичну (або лінгвосоціокультурну), професійну (або предметну), а також стратегічну (навчально-стратегічну). Представлено визначення поняття «професійно орієнтована англомовна компетентність в говорінні у майбутніх інженерів програмного забезпечення». Виокремлено складники цієї компетентності. Розглянуто і наведено приклади формування у майбутніх інженерів програмного забезпечення лінгвістичної, соціокультурної, предметної, психологічної і навчально-стратегічної компетентностей.

Ключові слова


професійна іншомовна комунікативна компетентність; професійно орієнтована англомовна компетентність в говорінні; майбутні інженери програмного забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Zahalnoevropejski recomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsinuvannia / nauk. redactor ukr. vydannya S. Yu. Nikolaieva. – Kyiv: Lenvit, 2003. – 273 p.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka / za zahaln. red. S. Yu. Nikolaievoi. [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]. Kyiv: Lenvit, 2013. ‒ 590 p.

Kogut О. Osoblyvosti profesijnoi spryamovanosti ta svitoglyadnyh orientatsij majbutnih programistiv. [Elektronnij resurs] – Available at: http://www.social-science.com.ua/article/507.

Tarnopolskij О. B. Metodyka obuchenia anglijskomu jazyku dlia delovogo obshchenija: uchebnoje posobije / O. B. Tarnopolskiy, S. P. Kozhushko. – Kyiv: Lenvit, 2004. – 192 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. вид-ня С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, пед. і лінгвіст. ун-тів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

3. Когут О. Особливості професійної спрямованості та світоглядних орієнтацій майбутніх програмістів / О. Когут. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/article/507.

4. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учеб. пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

Copyright (c) 2019 IRYNA NAZARENKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.