DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.19

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГОРУХУ В УКРАЇНІ (1920–1939 РР.)

OLEH WYNNYCHUK

Анотація


З позиції критичного аналізу охарактеризовано розбудову організаційної структури системи фізичного виховання, яка формувалась на ідеологічній основі з орієнтацією молоді на масову військово-прикладну підготовку. Визначено й охарактеризовано специфіку становлення організаційної структури фізкультурно-спортивного руху в Україні. Показано роль державного апарату в розбудові системи фізичного виховання, зокрема, її узалежнення від ідеологічно-політичної доктрини. Здійснено історико-педагогічний аналіз поетапних рішень та постанов органів влади з точки зору формування структурної цілісності фізкультурно-спортивного руху. Акцентовано увагу на зусиллях та прагненнях радянського керівництва у використанні фізичної культури як засобу популяризації комуністичних ідей. Проаналізовано процес формування вертикалі управління у сфері спорту. Розглянуто процес зародження науково-методичної думки в галузі фізичного виховання.

Ключові слова


організаційна структура; фізичне виховання; фізкультурно-спортивного рух; військово-спортивна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Vatseba O. Naukovo-metodychna dumka v haluzi fizychnoho vykhovannya i sportu v Ukraini (20–30-ti roky ХХ st.) [Scientific and methodological opinion in the field of physical training and sports in Ukraine (20-30th of the XX century)] / О. Vatseba. – L’viv: Vyd. tsentr LNU im. І. Franka, 2002. – 24 s.

Vynnychuk О. Istoryko-pedahohichni aspekty rozvytku fizuchnoi kultury [Historical and pedagogical aspects in the development of physical training]: navch. posibnyk dlia vyshchykh ped. navch. zakladiv / О. Vynnychuk. – Ternopil: Aston, 2001. – 402 s.

Doroshenko E. Teoriya і praktyka fizychnoho vykhovannya molodi u vitchyznianiy pedahohici druhoyi polovyny XIX–pochatku XX stolitta [Theory and practical experience in physical training of youth in native pedagogics of the second half of XIX – the beginning of XX centuries]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / Е. YU. Doroshenko. – K., 2001. – 184 ark.

Kovalchuk H. P. Orhanizatsiyni osnovy fizychnoho vykhovannya molodi v radyanskiy Ukrayini u 20-kh rokakh XX stolitta [Organizational basis of physical training of youth in Soviet Ukraine in the 20th of the XX century]/ H. P. Kovalchuk // Pedahohichnuy dyskurs. – 2013. – Vyp. 15. – S. 328-333.

Kukhtiy А. Orhanizatsiynі osnovy rozvytku fizkulturno-sportyvnoho rukhu v Ukrayini vprodovzh ХХ stolitta [Organizational basis of the development of physical training and sports movement in Ukraine during the XX century]: avtoref. dys. …kand. ped. nauk: 24.00.02 / А. Kykhtiy. – Lviv, 2002. – 20 s.

Muzhychok V. О. Pedahohichni zasady orhanizatsiyi fizkulturno-sportyvnoyi roboty v zahalnoosvitnikh shkolakh Zakhidnoyi Ukrayiny (1919–1939 rr.) [Pedagogical principles for organizing physical training ans sports work in secondary schools of

Western Ukraine (1919-1939)]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01 / V. О. Muzhychok. – Ternopil, 2011. – 20 s.

Piven О. P. Rozvytok fizychnoho vykhovannya molodi v Ukrayini (1917–1930 rr.) [Development of physical training of youth in Ukraine (1917-1930)]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / О. P. Piven. – Kharkiv, 2004. – 20 s.

Sokolova N. Rozvytok systemy fizychnoho vykhovannya v navchalnykh zakladakh Ukrayiny u 30-kh rokakh ХХ st. [Development of physical training system in educational institutions of Ukraine in the 30th of the XX century] / N. D. Sokolova // Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi. – 2012. – No. 4. – S. 46–51.

Strazhnikova І. V. Vuvchennya istorychno-pedahohichnykh aspektiv fizychnoho vykhovannya uchnivskoyi molodi v zakhidnomu rehioni Ukrayiny vitchyznianymy doslidnykamy v kintsi ХХ – na pochatku ХХІ stolitta [Studying historical and pedagogical aspects of physical training of pupils’ youth in Western Ukraine by native researchers of the late XX and early XXI centuries] / І. V. Srazhnikova // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu іmeni Volodymyra Hnatyuka. Seriya: Pedahohika. – 2015. – No. 1. – S. 8–13.

Tymoshenko Yu. О. Istorychni umovy ta spetsyfika rozvytku sportu y fizychnoho vykhovannya v radyanskiy Ukrayini v 20–40 rr. XX st. [Historical conditions and the specifics of sports and physical training development in Soviet Ukraine in 20-40th of the XX century] / Yu. О. Tymoshenko // Naukovi zapysky: zbirnyk naukovykh prats. – K: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2014. – Vyp. 120. – S. 261–269.

Tymoshenko Yu. Sportyvne zhyttya v radyanskiy Ukrayini v 1920-ti roky [Sport life in Soviet Ukraine in 1920th] / Yu. Tymoshenko // Pytannya istoriyi Ukrayiny. Zbirnyk naukovykh prats kafedry istoriyi Ukrayiny Chernivetskoho natsionalnoho universytetu im. Yu. Fedkovycha. – 2012. – T. 15. – S. 36–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 OLEH WYNNYCHUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.