DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.3.20

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

VALENTYNA BILYK

Анотація


Обґрунтовано провідну роль природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у реформуванні системи психологічної освіти та задоволенні потреб ринку праці у різнобічно розвинених, ерудованих, творчих, громадянсько зрілих, здатних до новаторської діяльності, самовдосконалення і саморозвитку фахівцях. Уточнено зміст поняття «природничо-наукова підготовка майбутніх психологів». За результатами анкетування студентів визначено, що майбутні психологи, незалежно від року навчання у ЗВО, не володіють глибоким розумінням значущості природничо-наукової підготовки та мають недостатній рівень мотивації щодо вивчення природничо-наукових дисциплін. Акцентовано увагу на основних чинниках, які заважають покращенню якості природничо-наукової підготовки таких студентів: невизначеність професійної спрямованості природничих дисциплін; неактуальність предмета вивчення; відсутність у навчальному матеріалі результатів сучасних наукових досліджень; недостатність необхідної навчально-методичної літератури; застарілість методики викладання природничих дисциплін; обмаль вільного часу. Окреслено шляхи оптимізації природничо-наукової підготовки у ЗВО, серед яких: вивчення закордонного досвіду; оновлення змісту природничих дисциплін; покращення методичного та матеріально-технічного забезпечення процесу природничо-наукової підготовки; встановлення взаємозалежності між природничо-науковою та професійною підготовкою майбутніх психологів; впровадження інтерактивних технологій навчання; розроблення електронних інформаційних ресурсів.

Ключові слова


природничо-наукова підготовка; майбутні психологи; шляхи оптимізації природничо-наукової підготовки; заклад вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonets A. V. Rol dystsyplin pryrodnycho-naukovoho tsyklu v protsesi formuvannya prohnostychnykh umin maybutnikh menedzheriv v ahrarnykh VNZ [The role of natural sciences disciplines in the process of formation of future managers prognostic skills in agrarian universities], Didactics of mathematics: Problems and Investigations, 2008, Issue No. 30, рр. 79–82.

Biletska H. Pryrodnycho-naukova pidhotovka maybutnikh ekolohiv: sutnist ta stan problemy u pedahohichnykh doslidzhennyakh [Natural and scientific training of future ecologists: the essence and state of the problem in pedagogical researches]. Higher Education of Ukraine, 2014, No. 1, рр. 60-65.

Svyrydova S. V. Rol pryrodnycho-naukovykh dystsyplin u protsesi profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu [Role of natural sciences disciplines in the process of professional training of specialists in the field of tourism]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Lugansk. Series: Pedagogical Sciences. Part I, 2011, No. 14 (225), рр. 61-66.

Terradez M., Scaglia R. y Audisio E. Huella mnémica y huella sináptica: aportes para la vinculación entre psicología y biología. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2013, рр. 227–230.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонець А. В. Роль дисциплін природничо-наукового циклу в процесі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ / А. В. Антонець // Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – 2008. – Issue № 30. – С. 79-82.

2. Білецька Г. Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях / Г. Білецька // Вища освіта України. – 2014. – №. 1. – С. 60–65.

3. Свиридова С. В. Роль природничо-наукових дисциплін у процесі професійної підготовки фахівців сфери туризму / С. В. Свиридова // Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина І. – 2011. – № 14 (225). – С. 61-66.

4. Terradez M., Scaglia R. y Audisio E. Huella mnémica y huella sináptica: aportes para la vinculación entre psicología y biología / M. Terradez, R. Scaglia y E. Audisio // V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología – Universidad de Buenos Aires. – Buenos Aires, 2013. – Р. 227–230.

Copyright (c) 2019 VALENTYNA BILYK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.