DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.8

ВИКОНАВСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕСУРС ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

TETIANA BAGRIY

Анотація


Розглянуто питання професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта до виконавської діяльності. Проаналізовано погляди українських і зарубіжних науковців щодо тлумачення поняття «компетентність», визначено суть поняття «виконавська компетентність». Актуалізовано проблему формування виконавської компетентності, висвітлено роль теоретичних знань і практичних умінь у професійному становленні майбутнього педагога-музиканта. Зосереджено увагу на специфіці музично-педагогічної підготовки, яка поєднує в собі педагогічну, хормейстерську, музично-виконавську діяльність. Акцентовано увагу на умінні самостійно узагальнювати й систематизовувати отримані знання. Вказано креативну складову у розвитку музично-творчого потенціалу студента. Виокремлено положення, які сприяють розвитку виконавської компетентності майбутнього педагога-музиканта. Розглянуто основні складові теоретичної та практичної підготовки студента. Проаналізовано роботу студента над вивченням хорового твору, де пріоритетна роль належить умінню прочитання нотного запису музики. Вказано особливості прочитання авторського тексту. Наведено приклади висловлювання композиторів стосовно дотримання ремарок, вказаних композитором у нотному тексті. Доведено, що виконавська компетентність є однією з найважливіших і пріоритетних на сучасному етапі, її можна вважати ключовою в структурі професійної компетентності майбутнього фахівця.

Ключові слова


виконавська компетентність; майбутній педагог-музикант; музично-виконавські вміння; колективна творча діяльність; інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Aranovskaya Y. V. Muzykalnoe ispolnytelstvo kak mezhdyscyplynarnyj fenomen [Musical performance as an interdisciplinary phenomenon] Yzvestyya VGPU. 2013, № 8 (83), pp. 57–60.

Bodnar O. M. Vokalno-pedahohichna kompetentnist maibutnoho vchytelia: filosofsko-pedahohichnyi aspekt [Vocal and pedagogical competence of the future teacher: philosophical and pedagogical aspect] Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. – Mukachevo: Karpatska vezha, 2016, № 20 (15), рр. 130–135.

Boyihev I. I. Chynnyky profesiynoi uspishnosti maibutnoho muzykanta-pedahoha yak vykonavcia [Factors of the professional success of a future music teacher as a performer] Naukovyi visnyk Izmayilskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu: Pedahohichni nauky: Zbirnyk naukovykh prats. – Izmayil: RVV IDGU, 2015, Vol. 33, pp. 12–15.

Hoyan Ya. P. Maestro. Ese. [Maestro. Essay]. Kyiv: Veselka, 2005, 07 p.

Koplend L. Muzyka i voobrazhenie [ Music and imagination]. Sovetskaіa muzyka. 1968, № 4, рр. 120–122.

Lavrentieva N. V. Formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia muzyky v protsesi instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky dys.... kand. ped. nauk 13.00.02. [Formation of creative thinking of the future music teacher in the process of instrumental and performance preparation]. Kamianets-Podilskyi, 2016, 229 р.

Larkov N.S. Dokumentovedenie: uchebnik. [Documentation: a textbook]. – Moscow: Prospekt, 2016, 416 p.

Lashkul M. Ispolnitelskaya kompetentnost pedagoga-muzykanta [The performing competence of a music teacher] Vestnik TGU. Vol. 10 (66), 2008, pp. 243–249.

Puankare A. O nauke [Tekst] pod red. L. S. Pontryagina. Tsennost nauki. Matematicheskie nauki. [The value of science. Mathematical Sciences]. Moscow: Nauka, 1989, pp. 399–414.

Raven Dzh. Pedagogicheskoe testirovanie. Problemy, zabluzhdenie, perspektivy [Pedagogical testing. Problems, delusions, prospects]. Per. s angl. Moscow, 1999, 234 р.

Yakovlev S. Teoreticheskaya model formirovaniya muzykalno-ispolnitelskoy kompetentnosti budushchego uchitelya muzyki. [ A theoretical model for the formation of musical and performing competence of a future music teacher]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.scientific-notes.ru/pdf/014-27.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арановская И. В. Музыкальное исполнительство как междисциплинарный феномен / И. В. Арановская // Известия ВГПУ. – 2013. – № 8 (83). – С. 57–60.
2. Боднар О. М. Вокально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя: філософсько-педагогічний аспект / О. М. Боднар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2016. – № 20 (15). – C. 130–135.
3. Бойчев І. І. Чинники професійної успішності майбутнього музиканта-педагога як виконавця / І. І. Бойчев // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 33. – С. 12– 15.
4. Гоян Я. П. Маестро. Есе / Я. П. Гоян. – К.: Веселка, 2005. – 207 с.
5. Копленд Л. Музыка и воображение / Л. Копленд // Советская музыка. – 1968. – № 4. – С. 120–122.
6. Лаврентьєва Н. В. Формування творчого мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки: дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Лаврентьєва. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 229 с.
7. Ларьков Н. С. Документоведение: учебник / Н. С. Ларьков. – М.: Проспект, 2016. – 416 с.
8. Лашкул М. А. Исполнительская компетентность педагога-музыканта/ М. А. Лашкул // Вестник ТГУ. – 2008. – В. 10 (66). – С. 243–249.
9. Пуанкаре А. О науке / А. Пуанкаре Ценность науки. Математические науки. – М.: Наука, 1989. – С. 399–414.
10. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждение, перспективы; пер. с англ. / Дж. Равен. – М., 1999. – 234 с.
11. Яковлев С. Теоретическая модель формирования музыкально-исполнительской компетентности будущего учителя музыки / С. Яковлев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scientific-notes.ru/pdf/014-27.pdf.

Copyright (c) 2020 TETIANA BAGRIY

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.