DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.22

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТА РІЗНОБІЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 5 КЛАСУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

IRYNA MASHTALER

Анотація


Розглянуто заняття танцями й описано їхню ефективність, що полягає у цілеспрямованій реалізації комплексного використання у фізичному і естетичному вихованні учнів засобів, які формують уявлення про красу в рухах людини та її поведінці. Розроблено й апробовано зміст естетичного компонента програми різнобічного розвитку учнів 5 класу в процесі фізичного виховання, який включає класичний танець, польку, шкільний вальс, ча-ча-ча, джайв і базову аеробіку. Вказано, що у змісті програми ми виокремили естетичний, руховий, етичний і гендерний компоненти, оскільки заняття танцями приносять дітям естетичне задоволення, сприяють розвитку їх творчих здібностей, духовно збагачують. Під час педагогічного експерименту використовувались такі методичні прийоми переважно щодо естетичного компонента: додаткові орієнтири і сигнали; вправляння в уяві; самоконтроль і самооцінка рухових дій; естетична оцінка та самооцінка якості виконання вправи; демонстрація світлин і кінофільмів; відтворення руховими діями прослуханих ритмічних моделей; чергування напруження і розслаблення м’язів. Відзначено, що значущість занять хореографією пояснюється тим, що танець за своєю природою є синтетичним видом мистецтва, котрий поєднує духовно-культурний і тілесно-культурний компоненти, гармонія яких сприяє різнобічному розвитку дітей. Проведений педагогічний експеримент підтвердив позитивний вплив занять танцями на розвиток естетичного компонента, що дозволяє рекомендувати їх для широкого впровадження в практику фізичного виховання учнів.

Ключові слова


учень; фізичне виховання; естетичний компонент; різнобічний розвиток; танцювальні вправи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezverkhnia H. V. Motyvatsiia do zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom shkoliariv 5–11-kh klasiv. Avtoref kand. dis. /Motivation to the classes of Physical Education of the pupils of the 5th-l 1th form. Abstract of the candidate’s thesis/. Pavlo Tychyna State Teachers’ Training University, Uman. Available at: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/9847/1/bezverkhnya_g_v.pdf.

Zyazyun I. A., Semashko O. M. Natsionalna derzhavna kompleksna prohrama estetychnoho vykhovannіa /National state comprehensive program of aesthetic education/. Ridna shkola, 1995, vol. 12, pp. 29–52.

Ivanov V. Orhanizatsia muzychnoho ta kolorovoho seredovyshcha na urokakh fizkultury dlіa estetychnoho vykhovannіa shkolіariv /Organization of musical and color environment in physical education classes for aesthetic education of schoolchildren/. Fizychne vykhovannіa v shkoli, 2001, vol. 3, pp. 38–40.

Klymenko V. V., Omelchuk V. F. Fizychna kultura ta estetychne vykhovannіa /Physical culture and aesthetic education/, Kyiv, Radіanska shkola, 1986, 136 p.

Kruhliak O. Pidhotovlenist maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury ta pochatkovykh klasiv do realizatsii mizhpredmetnykh zviazkiv u protsesi fizychnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv /Readinesss of future teachers of physical education and elementary classes for the implementation of cross-curricular connections in the process of physical education of younger students/. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2004. 24. РР. 31–40.

Krutsevich T. Yu. Metody issledovaniya individualnogo zdorovya detey i podrostkov v protsesse fizicheskogo vospitaniya /Research methods of individual health of children and adolescents in the process of physical education/. Kyiv, Olimpijskaіa literatura, 1999.

Kushnerchuk I. I. Tantsiuvalni vpravy na urokakh fizychnoi kultury jak zasib riznobichnoho rozvytku uchniv /Dance exercises in physical education lessons as a means of versatile student development]. Ternopil, TNPU im. V. Hnatiuka, 2012.

Otych O. M. Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maybutnoho pedahoha profesijnoho navchannia: teoretychni i metodychni aspekty /Art in the system of development of creative individuality of future teacher of professional training: theoretical and methodical aspects/. Chernivtsi, Zelena Bukovyna, 2009/ 752 p.

Roters T. Pedahohichni aspekty pidhotovky maybutnikh vchyteliv fizychnoi kultury do estetychnoho vykhovannia shkolyariv /Pedagogical aspects of future physical education teachers’ training for aesthetic education of schoolchildren]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, 2005, vol. 2, pp. 30–32.

Smorzh L. Estetyka /Aesthetics/. Kyiv, Kondor, 2007. 333 p.

Soliana O. Khoreohrafichna kultura u konteksti realizatsii zahalnoi mystetskoi osvity /Choreographic culture in the context of realization of general art education/. Svit vykhovannia. 2007. 2. PP. 21–23.

Chernyshova A. M. Estetychne vykhovannia ditej ta molodi: teoria, praktyka, perspektyvy rozvytku /Aesthetic education of children and youth: theory, practice, prospects of development/. Zhytomyr, ZhDU im. I. Franka, 2012. PP. 343–348.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів: автореф. дис. … канд. наук фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Г. В. Безверхня. – Умань, 2004. – 23 с.

2. Зязюн І. А. Національна державна комплексна програма естетичного виховання / І. А. Зязюн, О. М. Семашко // Рідна школа. – 1995. – № 12. – С. 29–52.

3. Іванов В. Організація музичного та кольорового середовища на уроках фізкультури для естетичного виховання школярів / В. Іванов // Фізичне виховання в школі. – 2001. – № 3. – С. 38–40.

4. Клименко В. В. Фізична культура та естетичне виховання / В. В. Клименко, В. Ф. Омельчук. – К.: Рад. школа, 1986. – 136 с.

5. Кругляк О. Підготовленість майбутніх учителів фізичної культури та початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів / О. Кругляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХХПІ, 2004. – № 24. – С. 31–40.

6. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

7. Кушнерчук І. І. Танцювальні вправи на уроках фізичної культури як засіб різнобічного розвитку учнів / І. І. Кушнерчук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 113 с.

8. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: монографія; за наук. ред. І .А. Зязюна / О. М. Отич. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 752 с.

9. Ротерс Т. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до естетичного виховання школярів / Т. Ротерс // Спортивний вісник Придніпров’я: науковий методичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 30–32.

10. Сморж Л. Естетика: навч. посібник / Л. Сморж. – К.: Кондор, 2007. – 333 с.

11. Соляна О. Хореографічна культура у контексті реалізації загальної мистецької освіти / О. Соляна // Світ виховання. – 2007. – № 2. – С. 21–23.

12. Чернишова А. М. Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва / А. М. Чернишова // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 343–348.

Copyright (c) 2020 IRYNA MASHTALER

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.