DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.23

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

SVITLANA GORDIICHUK

Анотація


Обґрунтовано необхідність запровадження стратегічного менеджменту в медичному коледжі для підвищення якості освітньої діяльності та рівня конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Розглянуто особливості стратегічного менеджменту в медичному коледжі та охарактеризовано нормативно-правове забезпечення, місію, політику, цілі, ролі аналізу зовнішніх та внутрішніх ризиків для забезпеченні якості освітнього процесу. Проаналізовано наявність основних законодавчих та установчих документів, якими керується медичний коледж. Визначено ключові зовнішні та внутрішні нормативно-правові акти, що регулюють освітню діяльність у закладі медичної освіти, окреслено процедуру стратегічної діяльності та визначено послідовність основних функцій його управління. Вказано на необхідність вдосконалення управління закладом та формування системи менеджменту якості у медичному коледжі відповідно до стандартів ISO 9001. Представлено ключові позиції щодо реалізації стратегічного планування освітньої, наукової та інноваційної діяльності, розвитку кадрового потенціалу, міжнародної освітньої інтеграції, забезпечення якісного менеджменту. Відзначено, що оцінка ризиків у медичному коледжі має здійснюватися з урахуванням прийому на навчання здобувачів медичної освіти та освітніх потреб стейкхолдерів щодо забезпечення якості, життєвого циклу закладу (освітньої, наукової, практичної, методичної, виховної, міжнародної діяльності), результативності надання освітньої медичної послуги шляхом формування компетентностей та ціннісних орієнтацій у випускників, а також їх конкурентоспроможності на ринку праці в галузі охорони здоров’я.

Ключові слова


якість освіти; стратегічний освітній менеджмент; управління ризиками у закладі медичної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Gordijchuk S. V. Jakist jak priorytetnyj naprjam osvitnoi dijalnosti medychnogo navchalnogo zakladu. [Quality as a priority area of educational activity of a medical school]. Visnyk Luganskogo nacionalnogo universytetu im. T. Shevchenka (pedagogichni nauky), 2016. Vol. 6 (303), October, рр. 100–107.

Gordijchuk S. V. Obgruntuvannja vnutrishnogo zabezpechennja jakosti osvitnoi dijalnosti ta jakosti vyshhoi osvity u KVNZ “Zhytomyrskyj medychnyj instytut” v umovah jevropejskoi vyshhoi shkoly. [Substantiation of internal quality assurance of educational activity and quality of higher education in MHEI “Zhytomyr Nursing Institute” under the conditions of the European higher school]. Visnyk Luganskogo nacional'nogo universytetu im. T. Shevchenka (pedagogichni nauky), 2018, vol 6 (320), June, pp. 103–110.

Kalinina L. M., Grycak L. D. Metodychne zabezpechennja navchalnogo modulja “Strategichne upravlinnja osvitnoju organizacijeju”. [Methodical provision of the educational module “Strategic Management of Educational Organization”]. Problemy suchasnogo pidruchnyka: zb. nauk. prac'/Int pedagogiky APN Ukrainy. – K.: Ped. Dumka, 2009, pp. 26–34.

Nikolayenko S.M . Teoretyko-metodolohichni osnovy upravlinnia innovacijnym rozvytkom systemy osvity Ukrajiny. [Theoretical and methodological foundations of management of innovative development of the education system of Ukraine]. Dr. dis. Available at: http://www.disslib.org/teoretyko-metodolohichni-osnovy-upravlinnja-innovatsiynym-rozvytkom-systemy-osvity.html)

Marmara O. I. Strategichny menedzhment. [Strategic Management]. Planeta-Print LLC, 2015, 103 p. . Available at: http: //dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1672/1/%D020.p.

Strategija i perspektyvni naprjamky rozvytku KVNZ “Zhytomyrskyj medychnyj instytut” Zhytomyrskoi oblasnoi rady /Strategy and Prospective Directions for the Development in MHEI “Zhytomyr Medical Institute” Zhytomyr Regional Council, Minutes № 5 from 11/30/2017. Available at:http://www.zhim.org.ua/polozhenja.php.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гордійчук С. В. Якість як пріоритетний напрям освітньої діяльності медичного навчального закладу / С. В. Гордійчук // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (педагогічні науки). 2016. – Вип. 6 (303). – С. 100–107.

2. Гордійчук С. В. Обгрунтування внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» в умовах європейської вищої школи / С. В. Гордійчук // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (педагогічні науки). 2018. – Вип. 6(320). – С. 103–110.

3. Калініна Л. М. Методичне забезпечення навчального модуля «Стратегічне управління освітньою організацією». / Л. М. Калініна, Л. Д. Грицак // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. –К.: Пед. думка, 2009. – С. 26–34.

4. Николаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. 2009. URL :http://www.disslib.org/teoretyko-metodolohichni-osnovy-upravlinnja-innovatsiynym-rozvytkom-systemy-osvity.html)

5. Стратегічний менеджмент / за ред. О. І. Мармаза. – Харків: ТОВ «Планета-принт», 2015. – С 103с. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1672/1/%D020.p.

6. Стратегія і перспективні напрямки розвитку КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. Протокол № 5 від 30.11.2017 р. URL: http://www.zhim.org.ua/polozhenja.php.

Copyright (c) 2020 SVITLANA GORDIICHUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.