DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.11

НОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ

RAISA GRYSHKOVA

Анотація


Стаття присвячена виявленню нових трендів у педагогіці вищої школи України. Визначені головні напрями педагогічних досліджень у вищій освіті на початку 21 століття. Серед них – приєднання до Болонського процесу й упровадження кредитно-модульної системи навчання, дотримання його інших ключових принципів. У минулому десятилітті набули популярності ідеї навчання впродовж життя й освіти дорослих. Комп’ютеризація освітнього процесу й імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у навчання, започатковані наприкінці минулого століття, досліджувались вітчизняними вченими на різних рівнях і продовжують залишатись найбільш поширеними напрямами наукових розвідок у наш час. Компетентнісний підхід до навчання прийшов на зміну діяльнісно-комунікативному, особистісно орієнтованому, культурологічному, контекстному на іншим підходам, якими зазвичай послуговувались викладачі вищої школи. Автором проаналізована динаміка змін у тенденціях розвитку освітньої системи під впливом поточних подій у світі та в житті нашої країни. Нові тренди у розвитку вищої освіти в Україні, що сформувались як реакція на вимоги суспільства, описані в статті. До них автором віднесено автономію університетів та підвищення якості вищої освіти як підвалини реформування системи надання освітніх послуг на рівні бакалавра й магістра. Нові явища у сучасному світі, такі як життя на підвищених швидкостях, діджиталізація в усіх сферах діяльності та їх вплив на освітній процесс вищої школи проаназізовані в дослідженні. Велика увага приділена автором дистанційному навчанню та використанню штучного інтелекту в університетській освіті як найперспективнішим напрямам досліджень у педагогіці вищої школи. Формування екологічного мислення як компонента нового сприйняття людини в навколишньому середовищі розглядається в статті у контексті сучасних освітніх тенденцій. Обгрунтована необхідність професійної підготовки фахівців нового покоління, викликана появою нових професій на ринку праці, таких як біотехнолог, консультант із ДНК, біомедик, генний інженер та ін. Професійна підготовка фахівців із нових спеціальностей вимагатиме не тільки високого рівня комп’ютерної грамотності з боку університетських викладачів, але й розробки нових освітніх технологій і методів навчання. Подальший розвиток вітчизняної вищої освіти має бути сконцентрований на імплементації нових підходів до навчання й комп’ютеризації освітніх технологій.

Ключові слова


вища освіта; тренд; університетська автономія; дистанційне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V. P. Osnovni tendentsiyi rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny na rubezhi stolit (sproba prohnostychnoho analizu). [The main trends in the development of higher education in Ukraine at the turn of the century (an attempt of prognostic analysis)]. Vyshcha osvita Ukrayiny – Higher Education, 2001, Vol. 1, pp. 11–17.

Bebyk V. M. Bolonskyy protses: perspektyvy i rozvytok u konteksti intehratsiyi Ukrayiny v Yevropeyskyy prostir vyshchoyi osvity. [Bologna Process: Perspectives and Development in the Context of Ukraine’s Integration into the European Higher Education Area]. Kyiv, MAUP Publ., 2004, 267 p.

Kvit S. M. Dorozhnya karta reformuvannya vyshchoyi osvity Ukrayiny. [Roadmap for reforming higher education in Ukraine]. Available at: http://education-ua.org/ua/articles/1159-dorozhnya-karta-reformuvannya-vishchoji-osviti-ukrajini.

Kozakov V. A., Dzvinchuk D. I. Psykholoho-pedahohichna pidhotovka fakhivtsiv u nepedahohichnykh universytetakh. [Psychological and pedagogical education of specialists in non-pedagogical universities]. Kyiv, ZAT Publ., 2003, 140 p.

Malykhin O. V., Lavrentyeva, H. I. Matukova. Metodyka vykladannya u vyshchiy shkoli. [Methodology of teaching in higher school]. Kyiv, KNT Publ., 2014, 262 p.

Meshchaninov O. P. Suchasni modeli rozvytku universytetskoyi osvity v Ukrayini. [Modern models of university education development in Ukraine]. Mykolaiv, MDHU Publ., 2005, 460 p.

Gryshkova R. O. Quality of Higher Education and State Educational Standards in Ukraine. Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2014, pp. 15–18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (спроба прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11–17.

2. Бебик В. М. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграціїУкраїни в Європейський простір вищої освіти: монографія / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2004. – 267 с.

3. Квіт С. М. Дорожня карта реформування вищої освіти України. 2018 / С. М. Квіт. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:http://education-ua.org/ua/articles/1159-dorozhnya-karta-reformuvannya-vishchoji-osviti-ukrajini.

4. Козаков В. А. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: монографія / В. А. Козаков, Д. І Дзвінчук. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2003. – 140 с.

5. Малихін О. В. Методика викладання у вищій школі / О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова, О. В. Малихін. – К.: КНТ, 2014. – 262 c.

6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: монографія / О. П. Мещанінов. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

7. Gryshkova R. O. Quality of Higher Education and State Educational Standards in Ukraine // Science and Education a New Dimension. – Budapest: Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, 2014. – PP. 15–18.

Copyright (c) 2020 RAISA GRYSHKOVA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.