DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.12

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

NATALIA KABUS

Анотація


Обґрунтовано технологію підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп як сукупність взаємопов’язаних етапів: професійно-мотиваційного, когнітивно-світоглядного, креативно-діяльнісного, рефлексивно-самотворчого і відповідних цим етапам засобів, що забезпечують формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності в контексті сталого розвитку в єдності її мотиваційно-аксіологічного, компетентнісно-креативного й особистісно-рефлексивного компонентів. Запропонована технологія реалізується в різних видах діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців: навчальній, практичній, науково-дослідній, самоосвітній і волонтерській та забезпечує цілісність процесу професійної підготовки майбутніх педагогів та працівників від усвідомлення ними власної місії у сприянні сталому розвитку особистості, соціальних груп, суспільства загалом до здобуття досвіду роботи з розробки й реалізації системи соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп у процесі практичної та волонтерської діяльності. Вказано, що впровадження означеної технології забезпечує оптимальну активізацію мотиваційно-ціннісної, пізнавальної, діяльно-вольової сфер майбутніх фахівців і надає можливість перейти від організації та управління діяльністю здобувачів освіти викладачем до самоорганізації та самоуправління майбутніми фахівцями власною діяльністю та розвитком. Відзначено, що результати експериментальної роботи з перевірки розробленої технології довели її ефективність: майбутні фахівці соціальній галузі перебувають на рівні сталого розвитку та саморозвитку (духовно-ціннісного, особистісно-соціального, професійно-творчого) і цілеспрямовано діють для сталого розвитку представників різних соціальних груп під час навчання в університеті.

Ключові слова


сталий розвиток; соціальна група; технологія; професійна підготовка; фахівці соціальної галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


Boychuk Yu. D. Ekoloho-valeolohichna kultura maibutnoho vchytelia: teoretyko-metodychni aspekty: monohrafiia. [Ecological-valeological culture of future teacher: theoretical and methodological aspects: monograph]. Sumy: University Book, 2008. 357 p.

Ionova O. M. Systemno-synerhetychnyi pidkhid do analizu valdorskoi shkoly. [System-Synergetic Approach to Waldorf School Analysis], Pedagogy, Psychology and Biomedical Issues of Education and Sport, 2012, no. 3, pp. 61–64.

Kabus N. D. Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do staloho rozvytku sotsialnykh hrup: teoriia i praktyka: monohrafiia [Future Social Teachers’ Training for Sustainable Development of Social Groups: Theory and Practice: monograph]. Kharkiv: Publ. Ivanchenko I. S., 2017, 416 р.

Kabus N. D. Stratehichni napriamy pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sotsialnoi sfery v umovakh suchasnykh tsyvilizatsiinykh vyklykiv. [Strategic Directions for the Training of Future Specialists in the Social Sphere in Conditions of Modern Civilization Challenges]. New Collegium, 2016, N. 4, pp. 81–88.

Prokopenko I. F. Tekhnolohichni uklady ta suchasna osvita [Technological Foundations and Modern Education]. Native School, 2016, N 4, pp. 14–18.

Polishchuk V. Horishna N., Slozanska G. Sotsialna robota z riznymy katehoriiamy naselennia u terytorialnii hromadi: ukrainski realii ta mizhnarodnyi dosvid: kolektyvna monohrafiia [Social work with different categories of population in territorial community: Ukrainian realities and international experience: collective monograph]. Ternopil: ZazaPrint, 2018. 219 p.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015). (in English). Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д Бойчук. – Суми: Університетська книга, 2008. – 357 c.

2. Іонова О. М. Системно-синергетичний підхід до аналізу вальдорської школи / О. М. Іонова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту. – 2012. – № 3. – C. 61–64.

3. Кабусь Н. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика: монографія / Н. Д. Кабусь. – Харків: Вид. Іванченка І. С., 2017. – 416 c.

4. Кабусь Н. Д. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів / Н. Д. Кабусь // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – C. 81–88.

5. Прокопенко І. Ф. Технологічні уклади та сучасна освіта / І. Ф. Прокопенко // Рідна школа. – 2016. – № 4. – C. 14–18.

6. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. – Тернопіль: ЗазаПрінт, 2018. – 219 с.

7. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2015). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

Copyright (c) 2020 NATALIA KABUS

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.