DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.13

МЕТОДИКА ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

MYKHAILO DEMIANCHUK

Анотація


Актуалізовано проблему оновлення професійної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської справи в медичних коледжах, які відповідатимуть сучасним вимогам суспільства до медсестринської діяльності. Аргументовано важливість використання нових методів навчання та педагогічних технологій викладачами медичних коледжів. Обґрунтовано специфіку використання ефективних методів навчання (на прикладі кейс-стаді), які сприятимуть оновленню професійної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської справи в медичних коледжах. Узагальнено, що вдосконалення педагогічних навичок викладачів медичних коледжів є основою освітньої стратегії розвитку професійної підготовки студентів. Систематизація досвіду застосування інноваційних педагогічних технологій в підготовці молодшого сестринського персоналу засвідчила, що в медичних коледжах успішно застосовуються ситуативні вправи, симуляційні завдання, майстер-класи. Вказано на доречність використання методу кейсів, в яких використовується опис реальних чи близьких до реальності конкретних ситуацій. Охарактеризовано традиційний, діагностичний та описовий види кейсів. Представлено алгоритм методики використання кейс-стаді, що складається з таких етапів: підготовка необхідних матеріалів; входження студентів у проблему; чітка інструкція для роботи кожного студента; організація індивідуальної та групової роботи; презентація рішень; обговорення отриманих результатів; підведення підсумків. Для опанування методики використання кейс-стаді викладачам медичних коледжів рекомендовано дотримуватися алгоритму створення власних «кейсів», що передбачає здійснення таких заходів: вибір теми, формулювання чітких цілей, конкретних завдань і проблеми; підбір матеріалів, опис кейса, його редагування й оформлення кінцевого варіанта.

Ключові слова


молодші спеціалісти сестринської справи; медичні коледжі; професійна підготовка; кейс-метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Haliuk N.M. Maister-klas yak nova forma orhanizatsii navchalnoho protsesu [Master class as a new form of organization of the educational process]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovinian Medical Herald, 2015, Vol. 1 (73), pp. 247–249.

Demianchuk М.R. Innovatsiinist, intehratyvnist, tekhnolohichnist profesiinoi pidhotovky maibutnikh molodshykh spetsialistiv sestrynskoi spravy u koledzhakh [Innovativeness, integrativeness, technological adaptability of vocational training of future junior specialitst in nursing in colleges]. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne vykhovannia, sport i zdorovia liudyny – Jornal of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Physical Education, Sports and Human Health, 2019, Vol. 15, pp. 30–35.

Dryden G., Vos J. The learning revolution. New Zeland, Profile Books, 1993, 544 p. (Ukr. ed.: Oliinyk M. Revoliutsiia v navchanni. Lviv: “Litopys”, 2005, 541 p.).

Li D. Praktika gruppovogo treninga [Practice of group training], SPb.: Piter, 2002, 224 p.

Artomenko V.V., Semchenko S.S., Yehorenko O.S., Novikov D.A., Karakonstantyn D.F., Berlinska L.I. Symuliatsiine navchannia v medytsyni: mizhnarodnyi ta vitchyznianyi dosvid [Simulation training in medicine: international and national experience]. Odeskyi medychnyi zhurnal – Odesa Medical Journal, 2015, no. 6 (152), pp. 67–74.

Melnychuk I., Drozdova I., Savchak I., Bloshchynskyi I. Higher school instructors’ pedagogical skills improvement as a basis of educational strategy for development of students’ professional training. Revista Romaneascapentru Educatie Multidimensionala, 2019, № 11 (4 Supl. 1), pp. 170–184.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галюк Н. М. Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу / Н. М. Галюк // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Вип. 1 (73). – С. 247–249.

2. Демянчук М. Р. Інноваційність, інтегративність, технологічність професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах / М. Р. Демянчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2019. – Вип. 15. – С. 30–35.

3. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні ; пер. з англ. М. Олійник / Г. Драйден, Дж. Вос. – Львів: Літопис, 2005. – 541 с.

4. Ли Д. Практика группового тренинга / Д. Ли. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с.

5. Симуляційне навчання в медицині: міжнародний та вітчизняний досвід / В. В. Артьоменко, С. С. Семченко, О. С. Єгоренко, Д. А. Новіков, Д. Ф. Караконстантин, Л. І. Берлінська // Одеський медичний журнал. – 2015. – № 6 (152). – С. 67–74.

6. Melnychuk I., Drozdova I., Savchak I. Bloshchynskyi I. (2019). Higher School Instructors’ Pedagogical Skills Improvement as a Basis of Educational Strategy for Development of Students’ Professional Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (4 Supl. 1), 170–184.

Copyright (c) 2020 MYKHAILO DEMIANCHUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.