DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.15

МОДЕЛЬ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ

IRYNA HUMENIUK

Анотація


Стаття присвячена аналізу глобальних, етапних і оперативних цілей освітньої підготовки й побудові на цій основі моделі цілепокладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» з урахуванням компетентнісної парадигми та діяльнісного підходу до навчання. Наголошено на прямому взаємозв’язку між чіткістю, конкретністю формулювання мети та рівнем якості навчання. Визначено й диференційовано сутність понять «мета навчання» й «цілі навчання». З метою обґрунтування мети навчання української мови за професійним спрямуванням та встановлення взаємозв’язку між рівнями цільової ієрархії проаналізовано 10 освітніх програм першого (бакалаврського) рівня спеціальності 013 „Початкова освіта” закладів вищої педагогічної освіти України. На основі змістового аналізу формулювання мети освітніх програм виокремлено ключові компоненти підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. Побудовано матрицю відповідності компонентів мети освітніх програм аналізованих закладів вищої освіти. В результаті її горизонтального аналізу виділено найбільш акцентовані вектори формулювання мети освітніх програм. Вертикальний аналіз матриці дав можливість визначити рівень унікальності формулювання мети освітньої програми кожного закладу вищої освіти. Авторка переконує, що нечіткість виокремлення та необґрунтованість формулювання етапних цілей освітньої діяльності спричиняє неадекватність визначення мети, а відповідно цілеформування й цілеутворення на оперативному рівні, що стає вагомим чинником неефективності навчального процесу.


Ключові слова


мета освіти; цілепокладання; цілеформування; цілеутворення; цілереалізація; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranova K. K., Kornieyeva T. S. Formuvannia konkurentospromozhnosti molodykh fakhivtsiv na rynku pratsi. [Formation of Competitiveness of Young Specialists in the Labour Market], 2017, pp. 468 – 470. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6510/1/Formuvannia%20 konkurentospromozhnosti.pdf.

Hrytsenko I. V. Suchasni pidkhody do problemy pedahohichnoho tsilepokladannia [Modern Approaches to the Problem of Pedagogical Goal Setting]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 2014, vol. 65, pp. 21 – 26. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znppn_2014_65_5.

Derzhavnyi standart pochatkovoyi osvity. Zatverdzheno Postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.02.2018. [State Standard of Primary Education. Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 21.02.2018]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Zaniuk S.S. Psykholohiia motyvatsii [Psychology of motivation]. Kyiv, 2002. 304 p. .

Malafiik I. V. Dydaktyka: Navchalnyi posibnyk [Didactics: Tutorial]. Kyiv, 2005. 397 p.

Natsionalna stratehija rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021]. Skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku №344/2013. Available at: http://www.vnz.univ.kiev.ua/ uploads/p_4_58429238.doc.

Pavlenko O. Tsilepokladannia yak osnovna meta v systemi formuvannia metodychnoi kultury vykladacha vyshchoi shkoly. [Goal Setting as the Main Aim in the System of Formation of Methodical Culture of a High School Teacher]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Pedahohichni nauky, 2014, vol. 131, pp. 155–160. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nz_p_2014_131_43.

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity [On Approval of the Concept of Development of Pedagogical Education]. Nakaz MON Ukrainy № 776 vid 06.07.2018. Available at: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Pro osvitu. Zakon Ukrainy [On Education. The Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2017, No 38–39, р. 380. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19/print.

Romanova H. M. Tsilepokladannia jak osnova proektuvannia navchalnykh tekhnolohij vykladachamy VNZ [Goal Setting as a Basis for Designing Educational Technologies by University Teachers]. Teoria ta metodyka upravlinnia osvitoju, 2009, vol. 2. Available at: http:// tme.umo.edu.ua/ docs/2/09romttv.pdf.

Standart pershoho rivnia vyshchoi osvity, stupenia bakalavra, spetsialnosti 013 «Pochatkova osvita» [The Standard of the First Level of Higher Education, Bachelor's Degree, Specialty 013 "Primary Education"]. Kyiv, 2016, 45 p. Available at: https://www.megu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Standart._Bakalavr._ Pochatkova__osvita-8.pdf.

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary] / hol. red. V. I. Shynkaruk. Kyiv, 2002. 751 p.

Pedagogical Constitution of Europe. Available at: http://www.arpue.org/ uk/chasopys-yevropeiski-pedahohichni-studii/ pedahohichna-konstytutsiia-yevropy.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баранова К. К. Формування конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці / К. К. Баранова, Т. С. Корнєєва. – 2017. – С. 468–470. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/ 6510/1/Formuvannia%20 konkurentospromozhnosti.pdf

2. Гриценко І. В. Сучасні підходи до проблеми педагогічного цілепокладання / І. В. Гриценко // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 21–26. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_5

3. Державний стандарт початкової освіти. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

4. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

5. Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посібник / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2005. – 397 с.

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/ p_4_58429238.doc

7. Павленко О. Цілепокладання як основна мета в системі формування методичної культури викладача вищої школи / О. Павленко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 131. – С. 155-160. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nz_p_2014_131_43.

8. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти. Наказ МОН України № 776 від 06.07.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

9. Про освіту. Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38 – 39. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19/print.

10. Романова Г. М. Цілепокладання як основа проектування навчальних технологій викладачами ВНЗ / Г. М. Романова // Теорія та методика управління освітою. – 2009. – № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// tme.umo.edu.ua/ docs/2/09romttv.pdf.

11. Стандарт першого рівня вищої освіти, ступеня бакалавра, спеціальності 013 «Початкова освіта». – К., 2016. – 45 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.megu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Standart._Bakalavr._ Pochatkova__osvita-8.pdf.

12. Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 751 с.

13. Pedagogical Constitution of Europe. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.arpue.org/uk/chasopys-yevropeiski-pedahohichni-studii/pedahohichna-konstytutsiia-yevropy.

Copyright (c) 2020 IRYNA HUMENIUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.