DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.16

МОДЕЛЬ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТОЛЯРІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА

YURI SOKOTOV

Анотація


Наведено декілька визначень моделі, зокрема, у широкому розумінні її визначають як будь-який образ (розумовий або умовний: опис, схема, креслення, графік, план, карта тощо) деякого об’єкта, процесу чи явища («оригіналу» даної моделі). Охарактеризовано вимоги до моделей: однозначно подавати відповідні об’єкти дослідження, що створені природою чи людиною; бути допоміжним, природнім або штучним об’єктом, який замінює оригінал в процесі дослідження (на певному етапі дослідження), що здійснюється для отримання відомостей про оригінал; мати ті властивості оригіналу, які є суттєвими для даного дослідження. Визначено поняття «модель фахівця» і «модель підготовки фахівця». Встановлено, що модель підготовки будується для організації навчання і виходить з моделі суб’єкта навчання і включає види навчальної і пізнавальної діяльності з оволодіння конкретних знань, умінь і навичок діяльності, нормативні положення (навчальні плани і програми), виховні заходи, форми зв’язку з практичною діяльністю. Вказано, що завдання проєктувальників полягає в тому, щоб побудувати модель суб’єкта навчання і вміти адаптувати її в модель підготовки суб’єкта навчання. Наведено схему побудови моделі на основі системного підходу. Обґрунтовано трирівневу модель конструкторсько-технологічної підготовки столяра в умовах професійно-технічного училища системотвірним чинником якої є мета. Забезпеченню теоретико-методологічної цілісності досліджуваного процесу слугують обґрунтовані та визнані педагогічною наукою підходи і принципи. Основу змістово-технологічного блоку становить комплекс отриманих конструкторсько-технологічних знань (закономірності геометричного моделювання та функціональні можливості програмних засобів комп’ютерної графіки) і набутих умінь (технологічні і проєктні) у результаті вивчення дисциплін «Інформатика», «Інформаційні технології», «Комп’ютерне проєктування», «Технологія столярних робіт». Детермінантами етапів реалізації педагогічних умов (мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-творчий, рефлексивно-результативний) є етапи організації проєктної навчальної діяльності, що створюють основу для розроблення авторської методики. Процесуальні компоненти конструкторсько-технологічної підготовки та інструментарій оцінювання динаміки рівня готовності майбутніх столярів забезпечується у процесі виробничого навчання і залежать від повноти реалізації структурно-функціональних зв’язків, визначених у моделі (результативно-діагностичний блок).

Ключові слова


модель; модель фахівця; модель підготовки; етапи реалізації;, конструкторсько-технологічна підготовка; майбутній столяр

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksiuk A. M. Pedahohika vyshchoi osvity Ukrayiny. Istoria. Teoria: pidruchnyk [Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory]. A. M. Aleksiuk. Kyiv, Lybid, 1998. 560 p. (in Ukrainian)

Atanov G. A. Deiatelnostn podkhod v obuchenii: ucheb.-metod. posobie [Activity approach in training: textbook]. Donetsk, 2001. 160 p. (in Russian)

Atanov G. A. Modelirovanie uchebnoj predmetnoj oblasti, ili Predmetnaia model obuchaiemogo [Modeling of the studying subject area, or Subject model of the student]. Educational Technology & Society. 2000. № 3. РР. 111–124. (in Russian)

Atanov G. A. Obuchenie i iskusstvennij intellekt, ili Osnovy sovremennoj didaktiki vysshey shkoly [Teaching and Artificial Intelligence, or Fundamentals of Modern High School Didactics]. Donetsk: DOU, 2002. 504 p. (in Russian)

Atanov H. O. Teoria dialnisnoho navchannia: navch. posibnyk / Theory of activity learning: textbook]. Kyiv, Kondor, 2007. 186 p. (in Ukrainian)

Asherov A. T. Metody i modeli obuchenia studentov kompiuternykh spetsialnostej ergonomicheskoj ekspertize trudovoj sredy [Methods and models of teaching students of computer specialties the ergonomic examination of the working environment]. Kharkiv, NTMP, 2009. 152 p. (in Russian)

Asherov A. T. Podgotovka, ekspertiza i zashchita dissertatsij: uchebn. posobie [Preparation, examination and defense of dissertations: textbook]. Kharkiv, Izd-vo UIPA, 2002. 135 p. (in Russian)

Bykov V. Yu. Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoi osvity: monohrafia [Models of organizational systems of open education: a monograph]. Kyiv, Atika, 2008. 684 p. (in Ukrainian)

Honcharenko S. U. Pedahohichni doslidzhennia: metodolohichni porady molodym naukovtsiam Pedagogical research: methodological advice for young scientist]. Kyiv, Vinnytsya; DOV «Vinnytsya», 2008. 278 p. (in Ukrainian)

Kalapusha L. R. Modeluvannia u vyvchenni fizyky: monohrafia [Modeling in the study of physics: a monograph ]. Kyiv, Rad. shkola, 1982. 158 p. (in Ukrainian)

Koliada M. G. Vidy modelej, obuchaiemykh v avtomatizirovannykh obuchaiushchikh sistemakh [Types of models trained in automated training systems]. Iskusstvennyj intellekt. 2008. № 2. PP. 28–33. (in Russian)

Kostiuk D. A. Formuvannia fakhovoi kompetentnosti majbutnikh tekhnikiv-elektrykiv silskoho hospodarstva u protsesi vyvchennia spetsialnykh dystsyplin: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 [ Formation of The professional competence forming of future technicians-electricians of agriculture in the course of studying of special disciplines: dis. … cand. ped. Science: 13.00.04]. Kyiv, 2012. 253 p. (in Ukrainian)

Maslova N. A. O primenenii intellektualnogo analiza dannykh dlia zashchity informatsii korporativnykh sistem [About the application of data mining to protect the information of corporate systems]. Iskusstvennyy intellekt. 2009. № 4. PP. 66–74. (in Russian)

Profesijna osvita: slovnyk: navch. posibnyk [Professional education: dictionary: textbook]. Kyiv, Vyshcha shkola, 2000. 381 p. (in Ukrainian)

Rayko V. Teoretychni i metodychni zasady formuvannia pravovoi kultury ofitserskoho skladu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04 [Theoretical and methodical bases of formation of legal culture of officer structure of the State frontier service of Ukraine: dis. … Dr. Ped. Science: 13.00.04]. Khmelnytskyy, 2007. 423 p. (in Ukrainian)

Romanov V. N. Sistemnij analiz dlia inzhenerov [System analysis for engineers].. SPb.: SZGZTU, 2006. 186 p. (in Russian)

Tomashevskуj V. M. Modeluvannia system [System modeling]. Kyiv, BHV, 2005. 480 p. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник / А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

2. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении: учеб.-метод. пособие / Г. А. Атанов. – Донецк: ЕАИ-Пресс, 2001. – 160 с.

3. Атанов Г. А. Моделирование учебной предметной области, или Предметная модель обучаемого / Г. А. Атанов // Educational Technology & Society. – 2000. № 3 (3). – С. 111–124.

4. Атанов Г. А. Обучение и искусственный интеллект, или Основы современной дидактики высшей школы / Г. А. Атанов, И. Н. Пустынникова. – Донецк: ДОУ, 2002. – 504 с.

5. Атанов Г. О. Теорія діяльнісного навчання: навч. посібник / Г. О. Атанов. – К.: Кондор, 2007. – 186 с.

6. Ашеров А. Т. Методы и модели обучения студентов компьютерных специальностей эргономической экспертизе трудовой среды / А. Т. Ашеров, В. В. Малёванная. – Харьков: НТМП, 2009. – 152 с.

7. Ашеров А. Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций: учеб. пособие / А. Т. Ашеров. – Харьков: Изд-во УИПА, 2002. – 135 с.

8. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с.

9. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К.; Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

10. Калапуша Л. Р. Моделювання у вивченні фізики: монографія / Л. Р. Калапуша. – К.: Рад. школа, 1982. – 158 с.

11. Коляда М. Г. Виды моделей, обучаемых в автоматизированных обучающих системах / М. Г. Коляда // Искусственный интеллект. – 2008. – № 2. – С. 28–33.

12. Костюк Д. А. Формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Д. А. Костюк. – К., 2012. – 253 с.

13. Маслова Н. А. О применении интеллектуального анализа данных для защиты информации корпоративных систем / Н. А. Маслова // Искусственный интеллект. – 2009. – № 4. – С. 66–74.

14. Професійна освіта: словник: навч. посібник / уклад. С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. С. Дубинчук та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 381 с.

15. Райко В. В. Теоретичні і методичні засади формування правової культури офіцерського складу Державної прикордонної служби України: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. В. Райко. – Хмельницький, 2007. – 423 с.

16. Романов В Н. Системный анализ для инженеров / В. Н. Романов. – СПб.: СЗГЗТУ, 2006. – 186 с.

17. Томашевський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський. – К.: BHV, 2005. – 480 с.

Copyright (c) 2020 YURI SOKOTOV

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.