DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.18

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

VIKTORIIA MENIAILO

Анотація


Представлено концептуальну модель підготовки майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності. Актуальність цієї теми пов’язана із становленням і розвитком третього рівня вищої освіти в Україні, що потребує вивчення зарубіжного досвіду та імплементації його у практику. Запропонована модель складається із п’яти блоків. У цільовому блоці зазначаються мета дослідження, нормативні та методологічні засади процесу підготовки майбутніх докторів філософії. Змістовий блок розкриває зміст підготовки аспірантів до дослідницько-інноваційної діяльності, сформований на підставі аналізу сучасних вимог до науково-педагогічних працівників та побудованого профілю доктора філософії, що відображено в освітньо-наукових програмах, навчальних планах та індивідуальних планах роботи аспірантів. В організаційному блоці наведено структуру, завдання і функції інноваційного освітньо-наукового середовища університету. В операційному блоці описано двокомпонентну систему підготовки докторів філософії, де освітній компонент рядом з традиційно-організованим навчанням включає проєктно-організоване та додаткове навчання поза навчальним процесом, а науковий компонент, окрім обов’язкової роботи над дисертаційним дослідженням передбачає інші форми і методи дослідницько-інноваційної діяльності в університеті як складової квазіпрофесійної діяльності майбутніх докторів філософії, а також містить заходи з професійного розвитку молодих науковців. У діагностичному блоці наведено критерії, показники та рівні готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності, зазначаються методи та інструменти їх визначення.

Ключові слова


доктор філософії; дослідницько-інноваційна діяльність; концептуальна модель; аспірант; професійна підготовка; вища освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Auriol L., Schaaper M., & Felix B. Mapping careers and mobility of doctorate holders: Draft guidelines, model questionnaire and indicators. OECDiLibrary, 2012. doi: 10.1787/5k4dnq2h4n5c-en.

Byars-Winston А., Gutierrez В., Topp S., Carnes M. Integrating Theory and Practice to Increase Scientific Workforce Diversity: A Framework for Career Development in Graduate Research Training. CBE—Life Sciences Education, 2011, Vol. 10, no. 4, pp. 357–367. doi: 10.1187/cbe.10-12-0145.

Calma A. The Context of Research Training in the Philippines: Some Key Areas and Their Implications. Asia-Pacific Education Researcher, 2009, Vol. 18. no. 2, pp. 167–184. doi: 10.3860/taper.v18i2.1321.

Carol C., Abukari A. The impact of work-based research projects at postgraduate level. Journal of Work-Applied Management. 2015, Vol. 7. no. 1, pp. 3–14. DOI: 10.1108/JWAM-10-2015-006.

Luhovyi V. I., Talanova Zh. V. Vyshcha osvita cherez doslidzhennia: kontseptualni zasady zdiisnennia y otsiniuvannia [Higher education through research: conceptual foundations for implementation and evaluation]. Vyshcha osvita Ukrainy: Tematychnyi vypusk «Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii», 2012, Vol. 1, no 3, pp. 16–28.

Strelnikov V. Yu., Britchenko I. H. Suchasni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Modern technologies of education in high school]. Poltava, ПУЕТ Publ., 2013, 309 p. (in Ukrainian)

Tovazhnianskyi L. L. Bolonskyi protses i pidhotovka humanitarno-tekhnichnoi elity [Bologna process and training of humanitarian and technical elite]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 2004, Vol. 2, pp. 11–18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Auriol, L., Schaaper, M., & Felix, B. Mapping careers and mobility of doctorate holders: Draft guidelines, model questionnaire and indicators. 2012. OECDiLibrary. DOI: 10.1787/5k4dnq2h4n5c-en

2. Byars-Winston А., Gutierrez В., Topp S., Carnes M. Integrating Theory and Practice to Increase Scientific Workforce Diversity: A Framework for Career Development in Graduate Research Training. CBE—Life Sciences Education. 2011. Vol. 10. No. 4. P. 357–367. DOI: 10.1187/cbe.10-12-0145.

3. Calma A. The Context of Research Training in the Philippines: Some Key Areas and Their Implications. Asia-Pacific Education Researcher. 2009. Vol. 18. No. 2. P. 167–184. DOI: 10.3860/taper.v18i2.1321.

4. Carol C., Abukari A. The impact of work-based research projects at postgraduate level. Journal of Work-Applied Management. 2015. Vol. 7. № 1. P. 3–14. DOI: 10.1108/JWAM-10-2015-006

5. Луговий В. І. Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України: Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2012. – Т. 1. – № 3. – С. 16–28.

6. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с.

7. Товажнянський Л. Л. Болонський процес і підготовка гуманітарно-технічної еліти /Л. Л. Товажнянський // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2004. – № 2. – С. 11–18.

Copyright (c) 2020 VIKTORIIA MENIAILO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.