DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.20.1.19

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬО-ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

LIUDMYLA BEREZOVSKA

Анотація


Обґрунтовано доцільність використання інтерактивних технологій навчання в процесі формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти (ЗВО). Зазначено, що використання цих технологій при формуванні вказаної компетентності розвиває позитивну мотивацію та пізнавальну активність студентів, сприяє зняттю напруги, подоланню комунікативно-мовленнєвих невдач, полегшує процес сприйняття матеріалу. Експериментальна методика формування комунікативно-мовленнєвої компетентності передбачала інтерактивні форми і методи відповідної підготовки, а саме: рольові та ділові ігри, моделювання професійно спрямованих ситуацій, розгляд проблемних завдань, дискусії, міні-кейси. Під час розгляду змодельованих професійних ситуацій на заняттях у процесі вивчення елективного курсу «Технології комунікативно-мовленнєвої діяльності соціальних працівників» пропонували майбутнім соціальним працівникам завдання, виконання яких полягало в тому, щоб через вирішення професійно спрямованих ситуацій активізувати пізнавальний та професійний інтерес студентів до навчання, закріпити наявні теоретичні знання з фахових та загальнонаукових предметів з метою формування практичних комунікативно-мовленнєвих умінь, здійснювати само- та взаємоаналіз вирішення проблемних завдань, встановлювати контакт із співрозмовником, здійснювати діалогічне спілкування, усвідомлюючи логічний зв'язок та послідовність дій для з’ясування ситуації та планування процесу надання допомоги тощо. Виконання професійних ролей соціального працівника дало змогу студентам практично реалізувати здобуті теоретичні знання та в доступній ігровій формі набути необхідних професійних умінь та навичок.

Ключові слова


ігрові технології; комунікативно-мовленнєва компетентність; моделювання професійних ситуацій; майбутні соціальні працівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Komar O. A. Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia interaktyvnoi tekhnolohii. Avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.04. [Theoretical and methodical bases of preparation of future primary school teachers for application of interactive technology]. Uman, 2011. 46 р.

Marko M. Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do zastosuvannia navchalno-ihrovykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti. Kand. dis.: spets. 13.00.04. [Formation of the readiness of future elementary school teachers to use teaching and play technologies in professional activity. Cand. Diss]. Mukachevo, 2018. 272 р.

Machynska N. I. Vprovadzhennia ihrovykh tekhnolohii navchannia u praktyku pidhotovky maibutnikh mahistriv [Introduction of game training technologies into the practice of preparing future masters]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seria: Pedahohika. 2011, Vol. 158 Vyp. 146. pp. 18–22.

Melnychuk I. M. Osoblyvosti zastosuvannia interaktyvnykh ihor u vyshchomu navchalnomu zakladi [Features of the use of interactive games in higher education]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. 2010. Vyp. 4. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_4_11/.

Oliiar M. P. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia komunikatyvno-stratehichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv. dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.02, 13.00.04. [Theoretical and methodological bases of formation of communicative-strategic competence of future primary school teachers. Dr. Diss]. Odesa, 2016. 551 p.

Tymkiv L. S. Vykorystannia innovatsiinykh navchalno-trenuvalnykh metodyk u fakhovii pidhotovtsi sotsialnykh pratsivnykiv [The use of innovative training methods in the professional training of social workers]. Osvitnii prostir Ukrainy. 2015. Vol. 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2015_6_17.

Shcherban P. M. Navchalno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalnykh zakladakh: navch. Posibnyk. [Educational and pedagogical games in higher educational establishments]. Kyiv, 2004. 207 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Комар. – Умань, 2011. – 46 с.

2. Марко М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. Марко. – Мукачево – 2018. – 272 с.

3. Мачинська Н. І. Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки майбутніх магістрів / Н. І. Мачинська // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. – 2011. – Т. 158 – Вип. 146. С. 18 – 22. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2011_158_146_5

4. Мельничук І. М. Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі / І. М. Мельничук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2010. – Вип. 4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2010_4_11

5. Оліяр М. П. Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02, 13.00.04 / М. П. Оліяр. – Одеса, 2016. – 551 с.

6. Тимків Л. С. Використання інноваційних навчально-тренувальних методик у фаховій підготовці соціальних працівників / Л. С. Тимків // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 6. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2015_6_17

7. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навч. посібник / П.М. Щербань. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

Copyright (c) 2020 LIUDMYLA BEREZOVSKA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.