РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАГІСТРАНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.19

Ключові слова:

компетентність, магістранти нелінгвістичних спеціальностей, іншомовна комунікативна компетентність, дистанційне навчання

Анотація

Сучасне суспільство потребує фахівців, здатних швидко адаптуватися до розробки та впровадження інноваційних технологій, а також до змін, що відбуваються в різних сферах у нашій країні і за кордоном. Курс «Іноземні мови спеціального призначення» (FLSP) спрямований на розвиток у студентів умінь спілкуватися іноземною мовою для задоволення певних професійних потреб у майбутньому. Досліджено ефективні методи розвитку іншомовної компетенції у магістрантів нелінгвістичних спеціальностей в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано праці українських і зарубіжних науковців стосовно заявленої теми. З’ясовано поняття «комунікативна компетентність», «професійна компетентність», «професійна комунікативна компетентність», а також особливості комунікативного підходу. Іншомовна комунікативна компетенція розглядається як здатність і готовність студентів до іншомовного спілкування з носіями мови, сприйняття і розуміння партнерів, адекватне та своєчасне вираження своїх розумових намірів. Застосовані авторками окремі емпіричні методи дослідження (спостереження, опитування (у формі анкети) студентів) допомогли отримати дані для подальшого теоретичного осмислення проблеми. Встановлено, що комунікативно активний підхід передбачає розвиток комунікативної компетентності й може бути досягнутий внаслідок моделювання типових реальних ситуацій спілкування, які виникають у багатьох професійних сферах. Як показала практика, онлайн або змішана форма навчання іноземної мови дозволяє студентам брати участь у різних заходах щодо розв’язання проблем, в яких вони будуть використовувати цю фахову мову в реальному світі. Використання інтерактивних методів навчання дозволяє максимально наблизити навчальний процес до реальних життєвих ситуацій в умовах професійної діяльності. Відзначено, що професійну комунікативну компетентність магістрантів як майбутніх фахівців можна розвивати шляхом використання сучасних інформаційних технологій, зокрема цифрових інструментів (Kahoot!, Quizizz, Quizlet Live, Gimkit), та інтерактивних методів навчання (метод кооперативного навчання (на прикладі «взаємного читання»), рольова гра, проєкт, проблемні ситуації тощо), які допомагають студентам розвинути творчий підхід до вивчення іноземної мови, покращити їхнє ставлення до навчального предмета.

Біографії авторів

ЛЮБОВ ЗАБЛОЦЬКА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ІРИНА ЦАР, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Bezliudnyi R. Do problemy navchannia chytanniu y perekladu profesiino-oriientovanoho tekstu na zaniattiakh anhliiskoi movy [On the Problem of Teaching Reading and Translation of Professionally-Oriented Text in English Classes]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly. 2013. № 46. S. 70–75.

Volfovska T. Komunikatyvna kompetentnist molodi yak odna z peredumov dosiahnennia zhyttievoi mety [Communicative Competence of Young People as one of the Prerequisites for Achieving a Life Goal]. Shliakh osvity. 2003. No 3. S. 13–16.

Hryniaieva N. M. Chytannia yak zasib formuvannia movlennievoi kompetentsii pry vyvchenni dystsypliny «Inozemna mova za prof. spriamuvanniam» [Reading as a Means of Forming Speech Competence While Studying the Discipline “Foreign Language for Professional Purposes”] / N. M. Hryniaieva, I. V. Zuieva. Science Review. 2018. # 2. S. 27–33. URL: https://www.academia.edu/36341424

Nychkalo N. H. Derzhavni standarty profesiinoi osvity: teoriia i metodyka. Monohrafiia [State Standards of Professional Education: Theory and Methods]. Khmelnytskyi: TUP, 2002. 334 s.

Ivanova S. V. Funktsionalnyi pidkhid do vyznachennia profesiinoi kompetentnosti vchytelia biolohii ta orhanizatsii yii vdoskonalennia v zakladi pisliadyplomnoi osvity [The Functional Approach to Definition of Professional Competence of the Biology Teacher and the Organisation of its Improvement in the Establishment of Post-graduate Pedagogical Education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka. 2008. No 42. S. 106–110.

Buckle J. A Comprehensive Guide to 21st Century Skills. Panorama education. 2021. URL: www.panoramaed.com/blog/comprehensive-guide-21st-century-skills

Burganovа R. I., Abdugalinaa S. E., Shaiheslyamovaa K. O. The Professional Competence Formation in the Training Process in Higher Educational Institution. International Journal of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11. № 10. P 3629–3639. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1114728.pdf

Canale M., Swain, M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics. 1980. No 1 (1). P. 1–47. URL: https://doi.org/10.1093/applin/1.1.1

Celcia-Murcia M., Dorney, Z., Thurell, S. Communicative Competence: A pedagogically motivated model with content specifications. Issues in Applied Linguistics. 1995. No 6. PP. 5–13.

Chernii L, Meleshchenko V., Zablotska L., Tsar I., Nahorniuk L. Development of Journalists’ Professional English Communicative Competence Using Mass Media. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context. 2020. P. 234–243. URL: https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3.20

European Lifelong Guidance Policy Network. Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance. A Reference Framework for the EU and for the Commission. Jyväskylä: Finnish Institutte for Educational Research, 2015.

European Commission. Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 2018. # 61 (189). P. 1–3.

Mind map. From Wikipedia, the free encyclopaedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapУДК 373.091.214-053.6:[811.161:808.5]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-14

Як цитувати

ЗАБЛОЦЬКА, Л. ., & ЦАР, І. . (2022). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАГІСТРАНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 161–169. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.1.19