Вивчення історично-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

Інна Стражнікова

Анотація


Розкрито науковий доробок сучасних науковців з проблеми фізичного виховання молоді в Західному регіоні України. Доведено, що передумови його розвитку визначаються сукупністю широкого кола чинників, науковці розглядають фізичне виховання як загальнодержавну проблему. Висвітлено методи і форми масовості фізкультурно-спортивного руху та його роль у розвитку професійного спорту й оздоровленні молоді. Проаналізовано узагальнення ідей і поглядів вітчизняних педагогів щодо виховання здорового способу життя в учнівської молоді.


Ключові слова


Фізичне виховання; Західний регіон України; наукові студії

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук А. Історія фізичної культури і спорту на Буковині в австрійський період (1774–1914 рр.) / А. Андрійчук // Час. 1994. № 43. С. 6; № 44. С. 6.

Боднар Я. Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця XIX початку ХХ століття (до 1939 р.): автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Я. Боднар. Львів, 2002. 18 с.

Вацеба О. Науково-методична думка в галузі фізичного виховання і спорту в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.) / О. Вацеба // Український спорт: покажчик книжкових видань з фізичного виховання і спорту в Україні (1922–1941); наук. ред. Б. Якимович. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. С. 3–24.

Винничук О. Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури: навч. посібник для вищих пед. навч. закладів / О. Винничук. Тернопіль: Астон, 2001. – 402 с.

Волошин О. Р. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918–1939 рр.): автореф. дис. … канд.. пед. наук: 13.00.01 / О. Р. Волошин. Дрогобич, 2012. 20 с.

Воробей Г. В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Г. В. Воробей. – К., 1997. – 20 с.

Гах Р. В. Система фізичного виховання молоді в українських і польських загальноосвітніх школах (друга половина XIX початок ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Р. В. Гах. Тернопіль, 2012. 20 с.

Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869–1918 рр.): дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. О. Гнесь. – Івано-Франківськ, 2007. – 264 с.

Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. П. Горащук. Харків, 2004. 40 с.

Дорошенко Е. Ю. Теорія і практика фізичного виховання молоді у вітчизняній педагогіці другої половини XIX початку ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Е. Ю. Дорошенко. Луганськ, 2001. 20 с.

Компанієць Ю. А. Історико-педагогічний аспект розвитку системи фізичного виховання / Ю. А.Компанієць // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка: Педагогічні науки. 2006. № 19. Ч. II. С. 130–140.

Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / В. І. Левків. Луцьк, 1998. 17 с.

Литвин-Кіндратюк С. Народознавство та організація здорового способу життя школярів: монографія / С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк. Івано-Франківськ: Плай, 1997. 279 с.

Лук’янченко М. І. Теоретико-методологічні засади розвитку педагогіки здоров’я в Україні: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / М. І. Лук’янченко. Луганськ, 2012. 40 с.

Молнар М. В. Формування програмно-методичного забезпечення фізичного виховання у молодшій школі з урахуванням регіонального компоненту освіти (на прикладі Закарпатської області): дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / М. В. Молнар. – Львів, 2000. – 175 с.

Мужичок В. О. Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919–1939 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук.: 13.00.01 /В. О. Мужичок. Тернопіль, 2011. 20 с.

Савчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості в Західній Україні у XIX 30-х роках ХХ ст. / Б. Савчук. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 248 с. 18.

Півень О. П. Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917–1930 рр.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. П. Півень. Харків, 2004. 20 с.

Сливка Л. В. Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919–1939 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01/ Л. В. Сливка. Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. 20. Сущенко Л. П. Фізичне виховання / Л. П. Сущенко // Енциклопедія освіти / ред. В. Г. Кремінь. К.: Юрінком Інтер, 2008. С. 957.

Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX cт. перша пол. ХХ ст.) / Б. Є. Трофим’як. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 694 с.

Трофим’як Б. Є. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років XIX ст. до 1939 р.) / Б. Є. Трофим’як. К., 1997. 419 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: у 2-х ч. / Б. М. Шиян. –Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2004. – Ч. 1. – 272 с.; 2006. – Ч. 2. 248 с.

Цибанюк О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Цибанюк. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.