№ 1 (2015)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія педагогіки

Вивчення історично-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття PDF
Інна Стражнікова 8-13
Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки) PDF
Олег Винничук 13-18
Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) PDF
Лілія Потапюк 18-23
Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ - початок ХХ століття) PDF
Ольга Василенко 3-8

Теорія і методика навчання

Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти PDF
Оксана Войтовська 24-29
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні PDF
Сергій Кобернік 29-35

Теорія виховання

Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою PDF
Леся Галаманжук 36-43
Формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів шляхом використання проектної технології PDF
Ірина Жаркова 43-49
Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в початковій школ PDF
Микола Прозар 49-55

Професійна освіта

Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики PDF
Мар’яна Ковтонюк 56-62
Виховна технологія "Культурно-мистецькі програми": алгоритм реалізації структурних компонентів PDF
Валентина Водяна 62-69
Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця PDF
Денис Коваленко 69-74
Сутність комунікативної культури економіста PDF
Ірина Ярищук 75-81

Лінгводидактика

Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект PDF
Олена Вовк 82-87
Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками
Валентина Кирикилиця 88-94
Структурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів PDF
Людмила Русалкіна 94-99
Вивчення структурно-словотвірних особливостей термінів деревооброблення у курсі "Фахова термінологія" PDF
Оксана Гриджук 99-106
Система вправ для формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів PDF
Анна Палієнко 106-111
Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю PDF
Наталія Микитинко 111-119
Принципи зворотного звя`зку в проесі колективного навчання іноземної мови PDF (English)
Ірина Олійник, Наталі Ханлер 119-123

Соціальна педагогіка

Вплив ґендерних наставновлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів PDF
Ірина Шульга 124-130
Диференційованість характеристики психолого-педагогічних особливостей дівчат за ступенем соціально-педагогічної занедбаності PDF
Іванна Парфонович 131-137
Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі PDF
Людмила Северинчук 137-142

За рубежем

Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії PDF
Вікторія Бєлова 143-149
Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки) PDF
Ірина Янкович 149-155
Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття PDF
Тетяна Харченко 155-162

Вивчаємо досвід

Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної PDF
Леся Назаревич 163-168
Регіональні особливості підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі міста Кривий Ріг PDF
Вікторія Пацюк 168-175

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

Творчість як умова розвитку і якості життя людини PDF
Ядвіга Дашиновська 176-182
Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті PDF
Лілія Яременко 182-188
Сучасні виклики у діяльності викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у вищій школі PDF
Марія Кокор 189-195
Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема PDF
Тетяна Батрак 195-201
Фізична культура в соціально-побутовій сфері студентської молоді PDF
Ігор Шеремет 201-205